Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФесенко, В. Ю.-
dc.contributor.authorФесенко, В. Ю.-
dc.contributor.authorFesenko, V. Yu.-
dc.contributor.authorСабатовська-Фролкіна, І. С.-
dc.contributor.authorСабатовская-Фролкина, И. С.-
dc.contributor.authorSabatovska-Frolkina, I. S.-
dc.contributor.authorГалій, Л. В.-
dc.contributor.authorГалий, Л. В.-
dc.contributor.authorGaliy, L. V.-
dc.date.accessioned2021-11-23T12:08:13Z-
dc.date.available2021-11-23T12:08:13Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationФесенко, В. Ю. Педагогічні умови формування й розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачів / В. Ю. Фесенко, І. С. Сабатовська-Фролкіна, Л. В. Галій // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2021. - № 48 (1). - C. 64-70.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26470-
dc.description.abstractУ статті виявлено та обґрунтовано педагогічні умови формування в освітньому просторі закладів післядипломної освіти компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачів. Основними методами дослідження обрано теоретичний і системний аналіз; систематизацію інформації щодо проблеми формування і розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення в системі післядипломної освіти. Розкрито суть поняття «компетентність самоосвіти тасамовдосконалення» викладача вищої школи. Запропоновано розглядати означене поняття як готовність і здатність особистості здійснювати ефективну самостійно-пізнавальну творчу діяльність у межах певної професійної сфери завдяки сформованості знань самонавчання та вмінь самоосвітньої діяльності. У статті наводиться аналіз досвіду її формування у викладачів під час їх підготовки в системі післядипломної освіти. Значущою педагогічною умовою реалізації процесу формування й розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачів визнано готовність науково-педагогічних працівників закладу післядипломної освіти стимулювати здобувача освіти до самоосвіти та самовдосконалення, що сприяє розвитку його особистості, здатності до самостійного особистісно-професійного розвитку у майбутньому. Констатовано, що другою педагогічною умовою є забезпечення самоосвіти та самовдосконалення викладача у процесі опанування ним змісту курсу підвищення кваліфікації на базі закладу післядипломної освіти. Установлено засобом опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації та співбесід з науково-педагогічними працівниками ІПКСФ НФаУ, що окреслені педагогічні умови формування та розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачів передбачають створення стимулюючого освітнього середовища, що сприяє включенню як викладачів, так і здобувачів закладу післядипломної освіти у процесі творчої діяльності та стимулює розвиток їх професійних і особистісних якостей.uk_UA
dc.description.abstractВ статье выявлены и обоснованы педагогические условия формирования в образовательном пространстве заведений последипломного образования компетентности самообразования и самосовершенствования преподавателей. Основными методами исследования выбран теоретический и системный анализ; систематизацию информации по проблеме формирования и развития компетентности самообразования и самосовершенствования в системе последипломного образования. Раскрыта суть понятия «компетентность самообразования и самосовершенствования» преподавателя высшей школы.Предложено рассматривать обозначеное понятие как готовность и способность личности осуществлять эффективную самостоятельную познавательную творческую деятельность в пределах определенной профессиональной сферы благодаря сформированности знаний самообучения и умений самообразовательной деятельности. В статье приводится анализ опыта ее формирования у преподавателей во время их подготовки в системе последипломного образования. Значимым педагогическим условием реализации процесса формирования и развития компетентности самообразования и самосовершенствования преподавателей признано готовность научно-педагогических работников заведения последипломного образования стимулировать соискателя образования к самообразованию и самосовершенствованию, что способствует развитию его личности, способности к самостоятельному личностно-профессиональному развитию в будущем. Констатировано, что вторым педагогическим условием является обеспечение самообразования и самосовершенствования преподавателя в процессе освоения им содержания курса повышения квалификации на базе учреждения последипломного образования. Установлено средством опроса слушателей курсов повышения квалификациии собеседований с научно-педагогическими работниками ИПКСФ НФаУ, что указанные педагогические условия формирования и развития компетентности самообразования и самосовершенствования преподавателей предусматривают создание стимулирующего образоваельной среды, способствует включению как преподавателей, так и соискателей заведения последипломного образования в процесс творческой деятельности и стимулирует развитие их профессиоальных и личностных качеств.uk_UA
dc.description.abstractThe article reveals and substantiates the pedagogical conditions for the formation of the competence of self-education and self-improvement of teachers in the educational space of postgraduate education institutions. The main research methods are theoretical and systemic analysis; systematization of information on the problem of the formation and development of the competence of self-education and self-improvement in the system of postgraduate education. The essence of the concept of «competence of self-education and self-improvement» of a teacher of higher education is revealed. It is proposed to consider the designated concept as the readiness and ability of an individual to carry out effective independently cognitive creative activity within a certain professional sphere due to the formation of self-learning knowledge and skills of self-educational activity. The article analyzes the experience of its formation among teachers during their training in the system of postgraduate education. An important pedagogical condition for the implementation of the process of formation and development of the competence of self-education and self-improvement of teachers is the willingness of scientific and pedagogical workers of the institution of postgraduate education to stimulate the applicant for education to self-education and self-improvement, which contributes to the development of his personality, the ability for independent personal and professional development in the future. It is stated that the second pedagogical condition is the provision of self-education and self-improvement of the teacher in the process of mastering the content of the advanced training course on the basis of the institution of postgraduate education. It was established by means of a survey of students of advanced training courses and interviews with scientific and pedagogical workers of IATPS NUPh that the specified pedagogical conditions for the formation and development of the competence of self-education and self-improvement of teachers provide for the creation of a stimulating educational environment, contributes to the inclusion of both teachers and applicants for the institution of postgraduate education in the process of creative activity and stimulates the development of their professional and personal qualities.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectвикладачuk_UA
dc.subjectкомпетентністьuk_UA
dc.subjectсамоосвітаuk_UA
dc.subjectсамовдосконаленняuk_UA
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA
dc.subjectпіслядипломна освітаuk_UA
dc.subjectстимулююче освітнє середовищеuk_UA
dc.subjectпедагогічні та науково-педагогічні працівникиuk_UA
dc.subjectпреподавательuk_UA
dc.subjectкомпетентностьuk_UA
dc.subjectсамообразованиеuk_UA
dc.subjectсамосовершенствованиеuk_UA
dc.subjectпедагогические условияuk_UA
dc.subjectпоследипломное образованиеuk_UA
dc.subjectстимулирующее образовательная средаuk_UA
dc.subjectпедагогические и научно-педагогические работникиuk_UA
dc.subjectteacheruk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.subjectself-educationuk_UA
dc.subjectself-improvementuk_UA
dc.subjectpedagogical conditionsuk_UA
dc.subjectpostgraduate educationuk_UA
dc.subjectstimulating educational environmentuk_UA
dc.subjectpedagogical and scientific-pedagogical workersuk_UA
dc.titleПедагогічні умови формування й розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри педагогiки та психологiї IПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf934,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.