Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6377
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКрижна, С. І.-
dc.contributor.authorЛитвинова, О. М.-
dc.contributor.authorБерезнякова, М. Є.-
dc.contributor.authorФоміна, Г. П.-
dc.contributor.authorKryzhna, S. I.-
dc.contributor.authorLytvynova, O. M.-
dc.contributor.authorBerezniakova, M. Ye.-
dc.contributor.authorFomina, G. P.-
dc.contributor.authorКрыжная, С. И.-
dc.contributor.authorЛитвинова, О. Н.-
dc.contributor.authorБерезнякова, М. Е.-
dc.contributor.authorФомина, Г. П.-
dc.date.accessioned2015-04-30T10:10:08Z-
dc.date.available2015-04-30T10:10:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationCкринінг діуретичної активності в ряду нових похідних оксамінових кислот / С. І. Крижна, О. М. Литвинова, М. Є. Березнякова, Г. П. Фоміна // Клінічна фармація. - 2015. - № 1. - С. 42-45.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6377-
dc.description.abstractПроведені скринінгові дослідження похідних оксамінових кислот та їх впливу на видільну функцію нирок у бі- лих щурів лінії Вістар в умовах водного навантаження. Досліджувані сполуки являють собою білі кристалічні речовини основного характеру без запаху, з чіткою температурою плавлення, розчинні в полярних органічних розчинниках, мінеральних кислотах. Будова та чистота досліджуваних речовин підтверджені сучасними фізи- ко-хімічними методами елементного, ІЧ-, ПМР-спектрального, хроматографічного аналізів та якісними реак- ціями. Вивчення впливу даних речовин на видільну функцію нирок проводили на білих щурах-самцях за методом Є.Б.Берхіна, використовували серії тварин по 7 щурів у кожній групі. Активність сполук, які досліджувались, по- рівнювали з активністю добре відомих лікарських засобів – гіпотіазиду, фуросеміду та адіурекрину. В результа- ті проведених досліджень виявлені речовини, які викликають збільшення діурезу, що перевищує по діуретичній активності еталонний препарат порівняння – гіпотіазид. Ряд сполук викликав зменшення діурезу у тварин. На діуретичну активність сполук, що вивчались, впливала як хімічна особливість замісника, так і його розташу- вання. Заміщені аміди аренсульфонілоксамінових кислот є перспективною групою сполук для подальшого фар- макологічного вивчення з метою створення на їх основі лікарських препаратів з діуретичними властивостями.en_US
dc.description.abstractПроведены скрининговые исследования производных оксаминовых кислот и их влияния на выделительную функ- цию почек у белых крыс линии Вистар в условиях водной нагрузки. Исследуемые соединения представляют собой белые кристаллические вещества основного характера без запаха, с четкой температурой плавления, раство- римые в полярных органических растворителях и минеральных кислотах. Строение и чистота исследуемых веществ подтверждены современными физико-химическими методами элементного, ИК-, ПМР-спектрального, хроматографического анализов и качественными реакциями. Изучение влияния данных веществ на выдели- тельную функцию почек проводили на белых крысах-самцах по методу Е.Б.Берхина, использовали серии жи- вотных по 7 крыс в каждой группе. Активность исследуемых соединений сравнивали с активностью хорошо известных лекарственных средств – гипотиазида, фуросемида и адиурекрина. В результате проведенных ис- следований выявлены вещества, вызывающие увеличение диуреза, превышающие по диуретической активно- сти эталонный препарат сравнения гипотиазид. Ряд соединений вызывал уменьшение диуреза у животных. На диуретическую активность изучаемых соединений влияла как химическая особенность заместителя, так и его расположение. Замещенные амиды аренсульфонилоксаминовых кислот являются перспективной группой соединений для дальнейшего фармакологического изучения с целью создания на их основе лекарственных пре- паратов с диуретическими свойствами.en_US
dc.description.abstractThe screening study of oxamic acid derivatives and their influence on the excretory function of the kidneys in Wistar white rats under conditions of water load has been carried out. The compounds under research are white crystalline substances of the basic character, odourless, with a distinct melting point, soluble in polar organic solvents and mineral acids. The structure and purity of the substances studied have been confirmed by modern physicochemical methods of elemental, IR and PMR spectral, chromatographic analysis and qualitative reactions. The analysis of the effect of these substances on the excretory function of the kidneys have been carried out on white male rats by the method of E.B. Berkhin using a number of animals with 7 rats in each group. The activity of the compounds studied was compared with the activity of well-known drugs – hypothiazide, furosemide and adiurecrine. A number of compounds caused decrease in urine output in animals. The diuretic activity of the compounds was influenced by the chemical characteristics of the substituent and its location. As a result of the research performed substances increasing diuresis with the diuretic activity exceeding that of the reference medicine – hypothiazide – have been found. Substituted amides of arenesulphonyloxamic acid are a promising group of compounds for further pharmacological study with the aim of development of new medicines with the diuretic activity on their basis.en_US
dc.language.isouken_US
dc.subjectпохідні оксамінових кислотen_US
dc.subjectвидільна функція нирокen_US
dc.subjectдіуретична активністьen_US
dc.subjectoxamic acid derivativesen_US
dc.subjectexcretory function of the kidneysen_US
dc.subjectdiuretic activityen_US
dc.subjectпроизводные оксаминовых кислотen_US
dc.subjectвыделительная функция почекen_US
dc.subjectдиуретическая активностьen_US
dc.titleCкринінг діуретичної активності в ряду нових похідних оксамінових кислотen_US
dc.title.alternativeScreening of the diuretic activity from the series of new derivatives of oxamic aciden_US
dc.title.alternativeСкрининг диуретической активности в ряду новых производных оксаминовых кислотen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри клiнiчної лабораторної дiагностики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KF1-15_42-45.pdf275,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.