Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10286
Title: Iodometric determination of cefuroxime by the potassium hydrogenperoxomonosulphate reaction
Other Titles: Йодометричне визначення цефуроксиму за реакцією з калію гідропероксомоносульфатом
Йодометрическое определение цефуроксима по реакции с гидропероксомоносульфатом калия
Authors: Serdiukova, Yu.Yu.
Ivashura, M. M.
Oleksienko, T. O.
Сердюкова, Ю. Ю.
Івашура, М. М.
Олексієнко, Т. О.
Сердюкова, Ю. Ю.
Ивашура, М. Н.
Алексеенко, Т. А.
Keywords: cefuroxime;iodometric determination;potassium hydrogenperoxomonosulphate;цефуроксим;йодометричне титрування;калію гідропероксомоносульфат;цефуроксим;йодометрическое титрование;гидропероксомоносульфат калия
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Serdiukova, Yu.Yu. Iodometric determination of cefuroxime by the potassium hydrogenperoxomonosulphate reaction / Yu. Yu.Serdiukova, M. M.Ivashura, T. O.Oleksienko // Вісник фармації. - 2016. - № 2. - С. 6-8.
Abstract: Simple methods for oxidimetric determination of antibiotic Cefuroxime in the substance and in the powder for solution for injection, which are based on the S-oxidation reaction by potassium hydrogenperoxomonosulphate in a weak acidic medium to S-oxide with the subsequent determination of the residual oxidising agent by the iodometric method, have been developed. A triple potassium salt of Caro’s acid, 2KHSO5•KHSO4•K2SO4 was used as an oxidising agent. Quantitative oxidation of the Sulphur atom completes during the period that is less than 1 min. The mean recovery of the active ingredient in the substance of cefuroxime was 98.67%, RSD = 0.57% (δ = 0.33%). The mean recovery of the medicine “Cefuroxime”, 750 mg, is 782.8 mg, RSD = 0.97% (δ = 0.91%), which should be 680- 900 mg calculated with reference to dried substance. The LOQ is С = 0.05 mg mL-1. The advantages of the method proposed are the ability of analytical determination of cefuroxime by the biologically active part of the molecule, namely alicyclic Sulphur, good precision and accuracy of the results. The validation data obtained meet the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, they indicate the possibility of its introduction in the practice of analytical laboratories analysis, application during the stepwise control process of drug manufacturing or the quality control during equipment washing.
Розроблені прості методики оксидиметричного визначення цефуроксиму у субстанції та у по- рошку для приготування ін’єкцій, засновані на реакції кількісного окиснення цефуроксиму калію гідропероксомоносульфатом у кислому середовищі до відповідного S-оксиду з наступним ви- значенням залишку окисника йодометричним методом. Як окисник використовували потрійну калійну сіль кислоти Каро 2KHSO5•KHSO4•K2SO4. Кількісне окиснення атома сульфуру з утво- ренням відповідного сульфоксиду цефалоспорину завершувалось за час, що не перевищував 1 хв. Вміст основної речовини у субстанції цефуроксиму становив 98,67% RSD = 0,57% (δ = 0,33%). У лікарському препараті «Цефуроксим» по 750 мг – 782,8 мг, RSD = 0,97% (δ = 0,91%), якого в препараті має бути 680-900 мг у перерахунку на безводну речовину. Нижня межа визначу- ваних концентрацій – Сн = 0,05 мг/мл. Перевагами запропонованого способу виконання ана- лізу є можливість здійснення аналітичного визначення цефуроксиму за біологічно активною частиною молекули, а саме за аліциклічним сульфуром, а також задовільна відтворюваність та правильність результатів. Одержані валідаційні характеристики відповідають критеріям прийнятності згідно з ДФУ, що свідчить про можливість їх впровадження в практику ана- лізу контрольно-аналітичних лабораторій або використання під час здійснення постадійного контролю процесу виготовлення лікарських засобів чи контролю якості відмивки обладнання.
Разработаны простые методики оксидиметрического определения цефуроксима в субстан- ции и порошке для приготовления инъекций, которые основаны на реакции количественного окисления цефуроксима гидропероксомоносульфатом калия в кислой среде до соответству- ющего S-оксида с последующим определением остатка окислителя йодометрическим мето- дом. Как окислитель использовали тройную калиевую соль кислоты Каро 2KHSO5•KHSO4•K2SO4. Количественное окисление атома серы с образованием соответствующего сульфоксида цефало- спорина заканчивается за время, котрое не превышало 1 мин. Содержание основного веще- ства в субстанции цефуроксима составляло 98,67%, RSD = 0,57% (δ = 0,33%). В лекарственном препарате «Цефуроксим» по 750 мг – 782,8 мг, RSD = 0,97% (δ = 0,91%), которого в препа- рате должно быть 680-900 мг в пересчете на безводное вещество. Предел количественного определения – Сн = 0,05 мг/мл. Преимуществами предложенного способа выполнения анализа является возможность осуществления аналитического определения цефуроксима по био- логически активной части молекулы, а именно по алициклической сере, а также удовлет- ворительная воспроизводимость и правильность результатов. Полученные валидационные характеристики соответствуют критериям приемлемости согласно ГФУ, которые свиде- тельствуют о возможности внедрения ее в практику анализа контрольно-аналитических лабораторий или использования во время осуществления постадийного контроля процесса приготовления лекарственных средств, или контроля качества отмывки оборудования.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10286
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри неорганічної та фiзичної хiмiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-08.pdf424,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.