Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10454
Title: The expert evaluation of drugs as a basic factor for development of the socioeconomic lists recommended for treating enteritis of the viral origin in children
Other Titles: Експертна оцінка лікарських засобів як важлива складова у процесі розробки рекомендованих соціально-економічних переліків для лікування ентеритів вірусного походження у дітей
Экспертная оценка лекарственных средств как важная составляющая в процессе разработки рекомендованных социально-экономических перечней для лечения энтерита вирусного происхождения у детей
Authors: Balynska, M. V.
Балинська, М. В.
Балинская, М. В.
Keywords: viral diarrhea;enteritis of the viral origin;expert evaluation;antidiarrheal drugs;socioeconomic lists of drugs;children;вірусна діарея;ентерити вірусного походження;експертна оцінка;антидіарейні лікарські засоби;соціально-економічні переліки лікарських засобів;діти;вирусная диарея;энтериты вирусного происхождения;экспертная оценка;антидиарейные лекарственные средства;социально-экономические перечни лекарственных средств;дети
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Balynska, M. V. The expert evaluation of drugs as a basic factor for development of the socioeconomic lists recommended for treating enteritis of the viral origin in children / M. V. Balynska // Вісник фармації. – 2016. - № 3. – С. 57-60.
Abstract: In the article the results of a comprehensive expert evaluation of drugs for treating viral diarrhea (VD) in children as an important stage in development of regulatory socioeconomic lists (SEL) are presented. In particular, the results of calculations of the expert competency are given. It has been found that among the respondents almost 15% of the experts has experience in the specialty for over 20 years, 50% – from 10 to 20 years of service indicating the high professional competence of the physicians surveyed. In addition, 92% of experts have higher or the first qualification category, which confirms the high professional level of the respondents. It has been determined that 76% of the samples of drugs evaluated by competent experts were recommended for inclusion in the recommended SEL for treating VD in children. The calculations allowed including 19 drugs corresponding to 5 pharmacological groups to the recommended SEL by trade names, as well as 3 drugs by INN. The results can be used in future to create the recommended insurance (primary and secondary) lists of drugs for VD pharmacotherapy in children taking into account the additional pharmacoeconomic studies; it remains the topical issue of the national healthcare system in the conditions of health insurance implementation.
Представлені результати комплексної експертної оцінки ЛП для лікування вірусних діарей (ВД) у дітей як одного з важливих етапів у розробці системи регулюючих соціально-економіч- них переліків (СЕП). Зокрема, наведені результати розрахунків показників компетентності дитячих інфекціоністів та встановлено, що серед загальної сукупності опитаних респон- дентів майже 15% експертів мали стаж роботи за спеціальністю понад 20 років, 50% – від 10 до 20 років стажу, що свідчить про високу досвідченість опитаних лікарів. Окрім того, 92% експертів мали вищу або першу кваліфікаційну категорію, що підтверджує високий професійний рівень респондентів. Встановлено, що 76% вибірки ЛП, які оцінювалися компе- тентними експертами, були запропановані до включення у рекомендований для подальшого вивчення СЕП для лікування ВД у дітей. За результатами розрахунків щодо обґрунтування рекомендованого СЕП ЛП для лікування ВД у дітей встановлена можливість включення в останній 19 ЛП за торговельними назвами, що відповідають п’ятьом фармакотерапевтич- ним групам та додатково ЛП за трьома INN. Представлені результати можуть бути ви- користані в подальшому для створення рекомендованих страхових (основного та додатко- вого) переліків ЛП для фармакотерапії ВД у дітей за умови додаткових фармакоекономічних досліджень, що залишається актуальним питанням вітчизняної системи охорони здоров’я в умовах впровадження медичного страхування.
представлены результаты комплексной экспертной оценки ЛП для лечения вирусных диа- рей (ВД) у детей, как одного из важных этапов в разработке системы регулирующих со- циально-экономических перечней (СЭП). В частности, приведены результаты расчетов показателей компетентности детских инфекционистов и установлено, что среди общей совокупности опрошенных респондентов почти 15% экспертов имели стаж работы по спе- циальности более 20 лет, 50% – от 10 до 20 лет стажа, что свидетельствует о высоком профессионализме опрошенных врачей. Кроме того, 92% экспертов имели высшую или пер- вую квалификационную категорию, что подтверждает высокий профессиональный уровень респондентов. Установлено, что 76% выборки ЛП, которые оценивались компетентными экспертами, были рекомендованы для дальнейшего изучения относительно включения в СЭП для лечения ВД у детей. По результатам расчетов по обоснованию рекомендованного СЭП ЛП для лечения ВД у детей установлена возможность включения в последний 19 ЛП по торговым названиям, соответствующим пяти фармакотерапевтическим группам и допол- нительно ЛП по трем INN. Представленные результаты могут быть использованы в даль- нейшем для создания рекомендованных страховых (основного и дополнительного) перечней ЛП для фармакотерапии ВД у детей с учетом дополнительных фармакоэкономических ис- следований, что остается актуальным вопросом отечественной системы здравоохране- ния в условиях внедрения медицинского страхования.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10454
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-60.pdf363,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.