Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10469
Title: Proteflazid®: clinical and economic substantiation for use in therapy of herpes infection
Other Titles: Протефлазид®: клініко-економічне обгрунтування застосування у терапії герпетичної інфекції
Протефлазид®: клинико-экономическое обоснование применения в терапии герпетической инфекции
Authors: Zupanets, I. A.
Sakharova, T. S.
Зупанець, І. А.
Сахарова, Т. С.
Зупанец, И. А.
Сахарова, Т. С.
Keywords: herpes infections;antiviral drugs;acyclic nucleosides;Рroteflazid®;clinical efficiency;cost of treatment;герпетична інфекція;противірусні препарати;ациклічні нуклеозиди;Протефлазид;клінічна ефективність;вартість лікування;герпетическая инфекция;противовирусные препараты;ациклические нуклеозиды;Протефлазид;клиническая эффективность;стоимость лечения
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Zupanets, I. A. Proteflazid®: clinical and economic substantiation for use in therapy of herpes infection / I. A. Zupanets, Т. S. Sakharova // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 3. – С. 6-12.
Abstract: Epidemiological data indicate the widespread dissemination and constant dynamics of the incidence rate of herpesvirus infections due to a variety of forms and transmission paths of the virus, highly contagious and life-long persistence of the herpes virus in the body of the infected persons and the lack of effectiveness of existing treatments. Acyclic guanosine derivatives are the main group of antiviral drugs traditionally used for the causal treatment of herpes infections. They have a number of disadvantages, in particular formation of the virus resistance in a long-term use, the need to involve immunotherapy, as well as the high cost of treatment. The accumulated clinical experience with the original Ukrainian drug Proteflazid® (drops) in treating viral infections, including HНV- infections, shows its high clinical efficacy and safety. A relative estimation of the course treatment costs of herpes-induced infections using antiviral drugs has demonstrated the economic expediency of Proteflazid® with the purpose of treatment and maintenance therapy. Proteflazid® takes the medium sized niche among other antiherpetic drugs. In addition, due to the multi-vector nature of its pharmacodynamic effects (direct antiviral, immunomodulating, interferon-stimulating, antioxidant, apoptosis-modulating, etc.) Proteflazid® allows to exclude antioxidants, immunomodulators from the antiherpetic therapy scheme, or to adjust their use, and it can significantly reduce the cost per a course of treatment.
Епідеміологічні дані свідчать про значне поширення і сталість високої динаміки зростання захворюваності на герпесвірусну інфекцію, що обумовлено різноманітністю форм вірусу і шляхів його передачі, високою контагіоз- ністю, довічною персистенцією вірусу в організмі інфікованих і недостатньою ефективністю існуючих мето- дів лікування. Основною групою противірусних препаратів, які традиційно застосовуються для етіотропного лікування герпетичної інфекції, є ациклічні похідні гуанозину, серед недоліків яких відзначаються формування резистентності при тривалому застосуванні, необхідність залучення імунотерапії, а також висока вартість лікування. Огляд літературних даних з клінічного досвіду застосування оригінального вітчизняного препарату Протефлазид® (краплі) при лікуванні вірусних інфекцій, у тому числі спричинених HНV, свідчить на користь його ефективності та безпеки. При проведенні порівняльної оцінки вартості курсового лікування герпесіндукованих захворювань із застосуванням противірусних препаратів показана економічно обгрунтована доцільність ви- користання Протефлазиду® (краплі) з лікувальною метою і для підтримуючої терапії. Протефлазид® займає середньовартісну нішу серед інших антигерпетичних препаратів, крім того, завдяки різноспрямованості дії відносно герпесвірусної інфекції (пряма противірусна, імунокоригувальна, інтерферонстимулювальна, антиок- сидантна, апоптозмодулювальна тощо) застосування препарату забезпечує зменшення потреби в супутній імунотерапії і дозволяє істотно знизити вартість витрат на курс лікування.
Эпидемиологические данные свидетельствуют о широком распространении и устойчиво высокой динамике ро- ста заболеваемости герпесвирусной инфекцией, что обусловлено разнообразием форм вируса и путей его пере- дачи, высокой контагиозностью, пожизненной персистенцией вируса в организме инфицированных и недоста- точной эффективностью существующих методов лечения. Основной группой противовирусных препаратов, традиционно применяемых для этиотропного лечения герпетической инфекции, являются ациклические про- изводные гуанозина, среди недостатков которых отмечаются формирование резистентности при длитель- ном применении, необходимость подключения иммунотерапии, а также высокая стоимость лечения. Обзор литературных данных по клиническому опыту применения оригинального отечественного препарата Про- тефлазид® (капли) при лечении вирусных инфекций, в том числе вызванных HНV, свидетельствует в пользу его эффективности и безопасности. При сравнительной оценке стоимости курсового лечения герпесиндуциро- ванных заболеваний с применением противовирусных препаратов показана экономическая целесообразность использования Протефлазида® с лечебной целью и для поддерживающей терапии. Протефлазид® занимает среднестоимостную нишу среди других антигерпетических препаратов, кроме того, благодаря многовектор- ности действия в отношении герпесвирусной инфекции (прямое противовирусное, иммунокорригирующее, ин- терферон-стимулирующее, антиоксидантное, апоптозмодулирующее и др.) применение препарата обеспечи- вает снижение потребности в сопутствующей иммунотерапии и позволяет существенно снизить стоимость затрат на курс лечения.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10469
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-12.pdf300,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.