Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11844
Title: Фитохимическое изучение сухого экстракта из листьев черники обыкновенной
Other Titles: Phytochemical study of the dry extract from bilberry leaves
Qaragilə yarpaqlarindan alinmiş quru ekstraktin fitokimyəvi tətqiqi
Authors: Кошевой, О. Н.
Загайко, А. Л.
Колычев, И. А.
Ахмедов, Э. Ю.
Комиссаренко, А. Н.
Koshovyi, O. M.
Zagayko, A. L.
Kolychev, I. O.
Akhmedov, E. Yu.
Komissarenko, A. N.
Кошовий, О. М.
Количев, І. А.
Ахмедов, Е. Ю.
Комісаренко, А. М.
Keywords: черника обыкновенная;экстракт;фенольные соединения;гипогликемическая активность;bilberry;extract;phenolic compounds;hypoglycemic activity;qaragilə;ekstrakt;fenol birləşmələr;hipoqlikemik fəallıq
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Фитохимическое изучение сухого экстракта из листьев черники обыкновенной / О. Н. Кошевой, А. Л. Загайко, И. А. Колычев, Э. Ю. Ахмедов, А. Н. Комиссаренко // Азейбарджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал = Azərbaycan əczaçiliq və farmakoterapiya jurnali. - 2016. - № 1. - С. 18-23.
Abstract: The study of qualitative composition and assay of phenolic compounds in the dry extract from the bilberry leaves showed prospects of creating on its basis a new drug with hypoglycemic activity. In the dry extract from the bilberry leaves 15 phenolic substances were found, including 8 hydroxycinnamic acids, 3 of which are installed, five flavonoids, arbutin were identified, and one substance could not be identified. The dominant substances are chlorogenic acid and rutin. In the dry extract from the bilberry leaves 5 monosugars were found. Hypoglycemic, hypolipidemic and antioxidant effects of the dry ex-tract from the bilberry leaves were established.
Garagilə yarpaqlarından alınmış quru ekstraktının fenol birləşmələrinin kəmiyyətinin və miqdarının öyrənilməsi, onun əsasında hipoqlikemik təsirə malik yeni dərman vasitəsinin yaradılmasının perspektivli olmasını göstərmişdir. Garagilə yarpaqlarından alınmış quru ekstraktın tərkibində 15 fenol təbiətli maddə müəyyən edilmişdir. Bunlardan 8 hidroksidarçın turşusudur, onlardan 3 müəyyən edilib, 5 flavonoid müəyyən edilib, arbutin aşkarlanıb, 1 maddə müəyyən olunmamışdır. Daha çox xlorogen turşusu və rutinin varlığı müəyyən edilmişdir. Garagilə yarpaqlarından alınmış quru ekstraktda 5 monoşəkərin olması aşkar edilmişdir. Garagilə yarpaqlarından alınmış quru ekstraktının hipoqlikemik, hipolipidemik və antioksidant effektləri müəyyən edilib.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11844
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології
Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ахмедо Koşevoy. s.18-23.pdf380,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.