Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12370
Title: The effect of 1-(4-metoxyphenyl)-5-{2-[4-(4-metoxyphenyl) piperazine-1-yl]-2-oxoethyl}-1,5-dihydro-4Hpiperazine-1-yl]-2-oxoethyl}-1,5-dihydro-4Hpyrazole[3,4-D] pyrydine-4-one and sodium valproate on the level of inhibitory and excitatory neurotransmitters in the brain in the hemispheric asymmetry aspect
Other Titles: Вплив 1-(4-метоксифеніл)-5-{2-[4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-2-оксоетил}-1,5-дигідро-4Н-піразоло[3,4-D]піридин-4-ону та вальпроату натрію на вміст гальмівних та збуджувальних нейротрансмітерів у головному мозку в аспекті міжпівкульової асиметрії
Влияние 1-(4-метоксифенил)-5-{2-[4-(4-метоксифенил) пиперазин-1-ил]-2-оксоэтил}-1,5-дигидро-4Н-пиразол [3,4-D]пиридин-4-онa и вальпроата натрия на содержание тормозных и возбуждающих нейротрансмиттеров в головном мозгe в аспекте межполушарной асимметрии
Authors: Kavraiskyi, D. P.
Shtrygol’, S. Yu.
Gorbach, T. V.
Shtrygol’, D. V.
Каврайський, Д. П.
Штриголь, С. Ю.
Горбач, Т. В.
Штриголь, Д. В.
Каврайский, Д. П.
Штрыголь, С. Ю.
Горбач, Т. В.
Штрыголь, Д. В.
Keywords: [3,4-D]pyrydine-4-one derivatives;anticonvulsants;hemispherical asymmetry;inhibitory and excitatory neurotransmitters;похідні піразоло[3,4-D]піридин-4-ону;протисудомні засоби;міжпівкульова асиметрія;збуджувальні та гальмівні нейротрансмітери;производные пиразол[3,4-D]пиридин-4-она;противосудорожные средства;межполушарная асимметрия;возбуждающие и тормозные нейротрансмиттеры
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): The effect of 1-(4-metoxyphenyl)-5-{2-[4-(4-metoxyphenyl) piperazine-1-yl]-2-oxoethyl}-1,5-dihydro-4Hpiperazine-1-yl]-2-oxoethyl}-1,5-dihydro-4Hpyrazole[3,4-D] pyrydine-4-one and sodium valproate on the level of inhibitory and excitatory neurotransmitters in the brain in the hemispheric asymmetry aspect / D. P. Kavraiskyi, S. Yu. Shtrygol’, T. V. Gorbach, D. V. Shtrygol’ // Клінічна фармація. - 2017. - № 1. - С. 30-39.
Abstract: Epilepsy affects about 1 % of the world population. Recently, epileptology considers the cerebral hemispheres (CH) as separate components, which differ due to the neurochemical hemisphere asymmetry. Aim. To study the level of neurotransmitters and their correlation in the CH of mice receiving 1-(4-metoxyphenyl)- 5-{2-[4-(4-metoxyphenyl) piperazine-1-yl]-2-oxoethyl}-1,5-dihydro-4H-pyrazole[3,4-D]pyrydine-4-one (compound 78553) and sodium valproate in intact animals, and the pentylenetetrazol kindling model. Materials and methods. The brains of 44 mice used were divided into separate hemispheres and frozen. The levels of serotonin, GABA, glutamate, aspartate were determined by high voltage electrophoresis, and glycine – by thin-layer chromatography. Compound 78553 was administered in the dose of 200 mg/kg, valproate sodium – 300 mg/kg. Results. The hemispheric asymmetry of the level of neuroactive amino acids is absent in intact mice, and the serotonin level is higher in the left hemisphere (LH). Compound 78553 increases the levels of glycine, aspartate, serotonin without affecting GABA and glutamate. Sodium valproate elevates the GABA level and lowers the levels of other mediators. PTZ kindling causes a marked imbalance of neurotransmitters in the CH, increases the levels of excitatory neurotransmitters, reduces the inhibitory amino acids and depletes serotonin in the LH and the right hemisphere (RH). Compound 78553 in PTZ kindling increases the levels of GABA and glycine in the CH, restores their physiological level, raises the serotonin level and reduces the amount of excitatory amino acids up to the intact group level without the balance restoration between the hemispheres. Sodium valproate increases the level of GABA more efficiently than compound 78553, but has a weaker effect on glycine, restores the normal level of glutamate, slightly reducing the aspartate level. A moderate recovery effect is observed for serotonin in the RH, while in the LH it is almost absent. The hemispheric symmetry is recovered for glycine and aspartate. Conclusions. Correlation analysis indicates that there is the conjugation deviation of the neurotransmitter exchange for acids and serotonin between the brain hemispheres in the PTZ kindling model. The changes in direction and the strength of relationships between the neurotransmitter levels indicate the differences between biochemical mechanisms of the anticonvulsant action of compound 78553 and sodium valproate. The strong effect of sodium valproate on GABA and glutamate in epilepsy can cause its high efficiency. A stronger effect on the metabolism of serotonin and glycine can partially explain the antiepileptic effect of compound 78553.
Вплив 1-(4-метоксифеніл)-5-{2-[4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-2-оксоетил}-1,5- дигідро-4Н-піразоло[3,4-D]піридин-4-ону та вальпроату натрію на вміст гальмівних та збуджувальних нейротрансмітерів у головному мозку в аспекті міжпівкульової асиметрії На епілепсію страждає близько 1 % населення світу. Останнім часом епілептологія розглядає півкулі головно- го мозку (ГМ) як нерівнозначні складові, які відрізняються за рахунок нейрохімічної асиметрії. Мета роботи – дослідити вміст нейромедіаторів у півкулях головного мозку мишей та кореляційні зв’язки між ними на тлі прийому 1-(4-метоксифеніл)-5-{2-[4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-2-оксоетил}-1,5-дигідро- 4Н-піразоло[3,4-D]піридин-4-ону (сполука 78553) та вальпроату натрію в інтактних тварин та на моделі пен- тилентетразолового (PTZ) кіндлінгу. Матеріали та методи. Використано головний мозок 44 мишей, який розтинали на півкулі і заморожували. Серотонін, ГАМК, глутамат, аспартат визначали методом високовольтного електрофорезу, гліцин – методом тонкошарової хроматографії. Сполуку 78553 вводили у дозі 200 мг/кг, вальпроат натрію – 300 мг/кг. Результати. В інтактних мишей міжпівкульова асиметрія вмісту нейроактивних амінокислот відсутня, а рі- вень серотоніну вище у лівій півкулі (ЛП). Сполука 785533 збільшує вміст гліцину, серотоніну і аспартату без впливу на ГАМК і глутамат. Вальпроат натрію збільшує рівень ГАМК, інших медіаторів – зменшує. PTZ кіндлінг викликає виразний дисбаланс медіаторів у ГМ, збільшує вміст збуджувальних нейротрансмітерів, зменшує рі- вень гальмівних амінокислот та виснажує запаси серотоніну як у ЛП, так і в правій півкулі (ПП). Сполука 78553 за PTZ кіндлінгу збільшує вміст ГАМК і гліцину в ГМ, відновлює їх фізіологічну симетрію в півкулях, підвищує рівень серотоніну та зменшує кількість збуджувальних нейроамінокислот майже до рівня інтактного контр- олю без відновлення їх балансу між півкулями. Вальпроат натрію ефективніше за сполуку 78553 збільшує рівень ГАМК, проте слабше впливає на гліцин, відновлює нормальний рівень глутамату, слабко впливаючи на вміст аспартату. Помірний відновлювальний ефект спостерігається для серотоніну в ПП, а в ЛП він майже від- сутній; міжпівкульова симетрія відновлюється для гліцину та аспартату. Висновки. Кореляційний аналіз свідчить про порушення спряженості обміну нейротрансмітерних амінокис- лот і серотоніну в півкулях головного мозку під впливом PTZ, а зміни напрямку і сили зв’язків між вмістом нейротрасмітерів вказують на відмінності біохімічних механізмів протисудомної дії сполуки 78553 та валь- проату натрію. Саме потужна дія останього на ГАМК і глутамат при епілепсії може зумовлювати його високу ефективність. Протиепілептичний ефект сполуки 78553 частково можна пояснити сильнішим впливом на об- мін серотоніну та гліцину.
Влияние 1-(4-метоксифенил)-5-{2-[4-(4-метоксифенил) пиперазин-1-ил]-2-оксоэтил}-1,5- дигидро-4Н-пиразол [3,4-D]пиридин-4-онa и вальпроата натрия на содержание тормозных и возбуждающих нейротрансмиттеров в головном мозгe в аспекте межполушарной асимметрии Эпилепсией страдает около 1 % населения мира. В последнее время эпилептология рассматривает полуша- рия головного мозга (ГМ) как неравнозначные составляющие, которые отличаются за счет нейрохимической асимметрии. Цель работы – исследовать содержание нейромедиаторов в полушариях ГМ мышей и корреляционные связи между ними на фоне приема 1-(4-метоксифенил)-5-{2-[4-(4-метоксифенил)пиперазин-1-ил]-2-оксоэтил}-1,5- дигидро-4Н-пиразол [3,4-D]пиридин-4-она (соединение 78553) и вальпроата натрия у интактных животных и на модели пентилентетразолового (PTZ) киндлинга. Материалы и методы. Использован мозг 44 мышей, который разделяли на полушария и замораживали. Се- ротонин, ГАМК, глутамат, аспартат определяли методом высоковольтного электрофореза, глицин – методом тонкослойной хроматографии. Соединение 78553 вводили в дозе 200 мг/кг, вальпроат натрия – 300 мг/кг. Результаты и их обсуждение. У интактных мышей межполушарная асимметрия содержания нейроактивных аминокислот отсутствует, а уровень серотонина выше в левом полушарии (ЛП). Соединение 78553 увеличи- вает содержание глицина, серотонина и аспартата без влияния на ГАМК и глутамат. Вальпроат натрия уве- личивает уровень ГАМК, других медиаторов – уменьшает. PTZ киндлинг вызывает выраженный дисбаланс медиаторов в ГМ, увеличивает содержание возбуждающих нейротрансмиттеров, уменьшает уровень тормоз- ных аминокислот, истощая при этом запасы серотонина как в ЛП, так и в правом полушарии (ПП). Соединение 78553 за PTZ киндлинга увеличивает содержание ГАМК и глицина в ГМ, восстанавливает их физиологиче- скую симметрию в полушариях, повышает уровень серотонина и уменьшает количество возбуждающих ней- роаминокислот почти до уровня интактного контроля без восстановления их баланса между полушариями. Вальпроат натрия эффективнее соединения 78553 увеличивает уровень ГАМК, слабее влияет на глицин, вос- станавливает нормальный уровень глутамата, слабо влияя на содержание аспартата. Умеренный восстанав- ливающий эффект наблюдается для серотонина в ПП, а в ЛП он почти отсутствует. Межполушарная симме- трия восстанавливается для глицина и аспартата. Выводы. Корреляционный анализ свидетельствует о нарушении сопряженности обмена нейротрансмиттер- ных аминокислот и серотонина в головном мозге под влиянием PTZ, а изменения направления и силы связей между содержанием нейротрансмиттеров указывают на различия биохимических механизмов противосудо- рожного действия соединения 78553 и вальпроата натрия. Именно мощное действие последнего на ГАМК и глутамат при эпилепсии может обусловливать его высокую эффективность. Противоэпилептический эффект соединения 78553 частично можно объяснить более сильным влиянием на обмен серотонина и глицина.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12370
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100032-211281-1-PB.pdf289,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.