Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12486
Title: Визначення рівня мелатоніну у щурів різної статі та віку при виразковому ураженні шлунка
Other Titles: Определение уровня мелатонина у крыс разного пола и возраста при язвенном поражении желудка
Research of melatonin level in rats of different sexes and age with ulcerative lesion of the stomach
Authors: Гнатюк, В. В.
Hnatyuk, V. V.
Кононенко, Н. Н.
Гнатюк, В. В.
Кононенко, Н. М.
Kononenko, N. M.
Keywords: мелатонін;мелатонин;melatonin;ulcer of the stomach;виразка шлунка;язва желудка;вік;возраст;age;стать;пол;sex
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Гнатюк, В. В. Визначення рівня мелатоніну у щурів різної статі та віку при виразковому ураженні шлунка / В. В. Гнатюк, Н. М. Кононенко // Гастроентерологія. - 2016. - № 4. - С. 72-76.
Abstract: Метою дослідження було визначення рівня мелатоніну в сироватці крові у щурів різної статі та віку при виразковому ураженні шлунка. Матеріали та методи. Методом спирто-преднізолонового ушкоджен- ня моделювали виразкове ураження шлунка та за допомогою імуноферментного аналізу визначали рів- ні мелатоніну в сироватці крові у щурів різної статі, які були розподілені на групи за віком, а саме — 3, 9, 15 та 20 міс., що відповідає віку людини 14, 29–30, 43–44, 55–56 років відповідно. Результати. Встановле- но, що на тлі виразкового ураження шлунка відбувається вірогідне зниження рівня мелатоніну як у самців, так і у самок у всіх вікових групах. Відносно групи контролю у щурів-самців найбільше зниження відбулося у тварин віком 9 та 20 міс. — на 39 та 43 % відповідно (р  0,05). У самок на тлі виразкового ураження шлунка зниження рівня мелатоніну відносно групи контролю було на 21–23 % (р  0,05). Обговорення. Отримані ре- зультати свідчать, що виразкове ураження шлунка, ймовірно, призводить до пошкодження ентерохромафін- них клітин слизової оболонки шлунка, що супроводжується вірогідними зниженнями рівнів мелатоніну у щу- рів обох статей і всіх вікових груп, та дозволяють припустити, що саме у чоловіків віком 29–30 та 55–56 років виразкове ураження призводить до значного пошкодження екстрапінеальних джерел синтезу мелатоніну та більш тяжкого перебігу виразкової хвороби з розвитком ускладнень. Висновки. Таким чином, виразкове ураження шлунка призводить до зниження рівнів мелатоніну в сироватці крові у щурів різної статі та віку. Найбільше зниження рівнів мелатоніну при експериментальній виразці шлунка відбувається у щурів-самців віком 9 та 20 міс., що відповідає віку людини 29–30 та 55–56 років.
The aim of the study was to determine of melatonin level in the blood serum in rats of different sexes and age in ulcerative lesions of the stomach. Materials and methods. Using the method of alcohol-prednisolone injury, we have simulated ulcerative lesions of the stomach. The level of melatonin in the blood serum in rats of different age and sexes with ulcerative lesions of the stomach was determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Experimental animals were divided into groups by the age, namely 3, 9, 15 and 20 months, corresponding to the human age of 14, 29–30, 43–44, 55–56 years, respectively. Results. In the course of the research, it was found that rats with the ulcerative lesions of the stomach had significant (r  0.05) reduction of serum melatonin in animals of all experimental groups. In males, the lowest levels of melatonin in ulcerative lesion were in groups of 9 and 20 months — (174.0 ± 12.9) pmol/L and (141.5 ± 21.4) pmol/L, respectively. The level of melatonin in males aged 9 months was significantly lower (p  0.05), by 26 %, than in rats aged 3 months, and by 16 % — compared with rats aged 15 months (p  0.05). In rats aged 20 months, melatonin levels were reduced by 40 and 32 % with respect to experimental groups of animals aged 3 and 15 months (p  0.05). Relatively to the control group, among male rats the greatest reduction also observed in animals ages 20 months — 43 % and 9 months — 39 % (p  0.05). In male rats aged 3 months, melatonin level was lower by 22 %, and in the age group of 15 months — by 29 % relative to control animals (p  0.05). In females, reduction of melatonin levels occurred gradually with age: from the highest in females aged 3 months to significantly lowest compared to other age groups — females aged 20 months in the control and experimental groups. The females rats with ulcerative gastric lesions had a decrease in melatonin levels by 21–23 % relative to controls in all age groups (p  0.05). Discussion. The results indicate that ulcerative lesions of the stomach is likely to result in injury of enterochromaffin cells of the gastric mucosa, accompanied by a significant reduction in levels of melatonin in rats of both sexes and all age groups. Thus, it was found that despite no significant difference between levels of melatonin in males and females on the background of ulcerative lesions of the stomach, the overall level of melatonin reduction in males is 22–43 % higher relative to controls than in females — 21–23 %. The biggest gender differences in melatonin levels decrease were found at the age of 9 months (corresponds to the human age of 29–30 years) — by 39 % in males and by 23 % in females relative to controls and 20 months (corresponds to the human age of 55–56 years) — 43 and 22 %, respectively. The results suggest that in men aged 29–30 and 55–56 years, ulcerative lesions result in significant damage to extrapineal sources of melatonin synthesis and more severe course of the stomach ulcer with the development of complications. Conclusions. 1. Ulcerative lesions of the stomach lead to reduce levels of melatonin in the blood serum in rats of different sexes and age. 2. The greatest reduction in levels of melatonin in experimental gastric ulcer occurs in rat males aged 9 and 20 months corresponding to the human age of 29–30 and 55–56 years.
Целью исследования было определение уровня ме- латонина в сыворотке крови у крыс разного пола и возраста при язвенном поражении желудка. Материалы и методы. Ме- тодом спирто-преднизолонового повреждения моделировали язвенные поражения желудка и с помощью имуннофермент- ного анализа определяли уровни мелатонина в сыворотке крови у крыс разного пола, которые были распределены на группы по возрасту, а именно — 3, 9, 15 и 20 мес., что со- ответствует возрасту человека 14, 29–30, 43–44, 55–56 лет соответственно. Результаты. Установлено, что на фоне яз- венного поражения желудка происходит достоверное сниже- ние уровня мелатонина как у самцов, так и у самок во всех возрастных группах. Относительно группы контроля у крыс- самцов наибольшее снижение произошло у животных в воз- расте 9 и 20 мес. — на 39 и 43 % соответственно (р  0,05). У са- мок на фоне язвенного поражения желудка снижение уровня мелатонина в отношении группы контроля было на 21–23 % (р  0,05). Обсуждение. Полученные результаты свидетель- ствуют, что язвенные поражения желудка, вероятно, приво- дят к повреждению энтерохромафинных клеток слизистой оболочки желудка, сопровождающемуся достоверным сни- жением уровней мелатонина у крыс обоих полов и всех воз- растов, и позволяют предположить, что именно у мужчин в возрасте 29–30 и 55–56 лет язвенные поражения приводят к значительному повреждению экстрапинеальних источни- ков синтеза мелатонина и более тяжелому течению язвен- ной болезни с развитием осложнений. Выводы. Таким об- разом, язвенные поражения желудка приводят к снижению уровней мелатонина в сыворотке крови у крыс разного пола и возраста. Наибольшее снижение уровней мелатонина при экспериментальной язве желудка происходит у крыс-самцов в возрасте 9 и 20 мес., что соответствует возрасту человека 29–30 и 55–56 лет.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12486
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри патологічної фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selection (4).pdf563,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.