Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13084
Назва: Вивчення фізико-хімічних та біохімічних показників жовчі тварин
Інші назви: Изучение физико-химических и биохимических показателей желчи животных
The study of physico-chemical and biochemical parameters animal bile
Автори: Стремоухов, О. О.
Стремоухов, А. А.
Stremoukhov, О. О.
Теми: жовч;жовчні кислоти;ферменти;ліпіди;желчь;желчные кислоты;ферменты;липиды;bile;bile acids;enzymes;lipids
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Стремоухов, О. О. Вивчення фізико-хімічних та біохімічних показників жовчі тварин / О. О. Стремоухов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. - Вип. 26. – С. 407-412.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Жовч тварин – перспективне джерело отримання природних біологічно активних речовин. Вибір жовчі птахів для біохімічного та фізико-хімічного вивчення був обумовлений достатньої сировинною базою, а також зменшенням поголів’я корів та свиней на Україні, з яких отримують препарати жовчі. Мета. Вивчення фізико-хімічних та біохімічних показників жовчі тваринного походження для визначення перспективних джерел біологічно активних речовин та збільшення сировинної бази, за рахунок жовчі птахів. Матеріали та методи. Сумарну кількість біологічно активних речовин визначали на біохімічному аналізаторі «Stat-fax 1904» з використанням стандартних реаген- тів фірм «Ольвекс діагностікум» та «Фелісіт-діагностіка», фізико-хімічні та орга- нолептичні показники визначали за ДСТУ та ДФУ, експериментальні данні було зібрано в 2015 році. Результати. Встановлено фізико-хімічні та біохімічні показники жовчі: сумарну кількість жовчних кислот, загальних ліпідів, ліпопротеїдів високої (ЛПВГ) та низької густини (ЛПНГ), вільних жирних кислот, фосфоліпідів, холестерину, білірубіну, ферментів та загального білку. Висновки. Отримані данні щодо хімічного складу сировини жовчі тварин вказують на перспективність подальших досліджень з метою створення препаратів на основі жовчі курчат та розробці нормативної документації на жовч птахів
Вступление. Желчь животных - перспективный источник получения природ- ных биологически активных веществ. Выбор желчи птиц для биохимического и физико-химического изучения был обусловлен достаточной сырьевой базой, а также уменьшением поголовья коров и свиней на Украине, из которых получают препараты желчи. Цель. Изучение физико-химических и биохимических показателей желчи живот- ного происхождения для определения перспективных источников биологически активных веществ и увеличение сырьевой базы, за счет желчи птицы. Материалы и методы. Суммарное количество биологически активных ве-ществ определяли на биохимическом анализаторе «Stat-fax 1904» с использованием стандартных реагентов фирм «Ольвекс диагностикумы» и «Фелисити-диаг- ностика», физико-химические и органолептические показатели определяли по ГОСТ и ГФУ, экспериментальные данные были собраны в 2015. Результаты. Установлено физико-химические и биохимические показатели желчи: суммарное количество желчных кислот, общих липидов, липопротеидов высокой и низкой плотности, свободных жирных кислот, фосфолипидов, холестерина, билирубина, ферментов и общего белка. Выводы. Полученные данные что в химический состав сырья желчи животных указывают на перспективность дальнейших исследований с целью создания препаратов на основе желчи цыплят и разработке нормативной документации на желчь птиц
Introduction. Bile animals - a promising source of natural bioactive substances. Choice bile birds for biochemical and physicochemical study was due to sufficient raw materials and a decrease in the number of cows and pigs in Ukraine, of which drugs are bile. The aim. Study of physico-chemical and biochemical indicators of animal bile to identify promising sources of bioactive substances and an increase in raw materials of by bile birds. Materials and methods. The total amount of active ingredients was determined in biochemical analyzer «Stat-fax 1904" using standard reagents firm "Olvex diagnosticums" and "Felicity-diagnosis", physico-chemical and organoleptic parameters were determined in accordance with GOST and HFC, the experimental data were collected in 2015. Results. It established the physicochemical and biochemical parameters bile: total amount of bile acid, total lipid, lipoprotein and low density, free fatty acids, phospholipids, cholesterol, bilirubin, and total protein enzymes. Conclusions. Received information about the chemical composition of raw animal bile indicate the prospects for further research in order to create drugs based on bile chicken and developing standard documentation for bile birds
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13084
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри фармакогнозії
Тези доповідей співробітників НФаУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
407-412.pdf377,01 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.