Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13198
Title: Вивчення амінокислотного складу трави сону лучного Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Other Titles: Изучение аминокислотного состава травы прострела лугового Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
The study of aminoacid composition of Pulsatilla's herb
Authors: Савельєва, О. В.
Шумова, Г. С.
Владимирова, І. М.
Савельева, Е. В.
Шумова, А. С.
Владимирова, И. Н.
Savelieva, E. V.
Shumova, A. S.
Vladymyrova, I. N.
Keywords: трава сону лучного Pulsatilla pratensis (L.) Mill.;амінокислотний склад;вивчення;трава прострела лугового Pulsatilla pratensis (L.) Mill.;аминокислотный состав;изучение;composition of Pulsatilla's herb;aminoacid;study
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Савельєва, О. В. Вивчення амінокислотного складу трави сону лучного Pulsatilla pratensis (L.) Mill. / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. - Вип. 26. – С. 401-406.
Abstract: Вступ. Наведені короткі відомості щодо поширення та застосування трави сону лучного. Визначено, що дані щодо хімічного складу сировини є обмеженими, тому актуальним є дослідження представлені у статті. Мета. Визначення амінокислотного складу трави сону лучного для розширення відомостей щодо хімічного складу біологічно активних речовин рослини. Матеріали та методи. Для дослідження використовували траву сону лучного (постачальник «Світ трав», м. Харків). Метод визначення заснований на екстракції вільних амінокислот із рослинної сировини та кислотному гідролізі рослинних препаратів, з наступним аналізом гідролізатів методом високоефективної рідинної хроматографії з передколонковою дериватизацією 9-флуоренілметоксикарбоніл хлоридом (FMOC) та o-фталевим альдегідом (OPA) та з наступною детекцією флуоресцентним детектором. Хроматографічне розділення проводили на рідинному хроматографі Agilent 1200 (Agilent technologies, США). Результати. В результаті дослідження у траві сону лучного встановлена наявність 15-ти амінокислот. За кількісним вмістом значно переважають зв’язані амінокислоти (70,24 мкг/мг) в порівнянні з вмістом вільних амінокислот (18,03 мкг/мг). Такі амінокислоти, як L-серин, L-гістидин, гліцин, L-фенілаланін та L-лейцин представлені у траві сону лучного лише у зв’язаному вигляді. Слід відзначити найбільший вміст L-аспарагінової кислоти, L-глутамінової кислоти (сумарно 13,41 мкг/мг і 17,47 мкг/мг відповідно). Високим сумарним вмістом також характеризуються такі амінокислоти, як L-серин (4,63 мкг/мг), гліцин (4,85 мкг/мг), L-аргінін (5,10 мкг/мг) та L-лейцин (5,52 мкг/мг). Висновки. В результаті дослідження у траві сону лучного встановлена наявність 15-ти амінокислот. Встановлено, що за кількісним вмістом значно переважають зв’язані амінокислоти (70,24 мкг/мг) в порівнянні з вмістом вільних амінокислот (18,03 мкг/мг). Слід відзначити найбільший вміст L-аспарагінової кислоти, L-глутамінової кислоти (сумарно 13,41 мкг/мг і 17,47 мкг/мг відповідно)
Вступление. Представлены краткие сведения относительно распространения и применения травы прострела лугового. Установлено, что данные относительно химического состава сырья ограниченны, потому актуальным являются исследование представленные в статье. Цель. Определение аминокислотного состава травы прострела лугового для расширения сведений относительно химического состава биологически активных веществ растения. Материалы и методы. Для исследования использовали траву прострела лугового (поставщик "Мир трав", г. Харьков). Метод определения основан на экстрак- ции свободных аминокислот из растительного сырья и кислотном гидролизе растительных препаратов с последующим анализом гидролизатов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с предколонковой дериватизацией 9-флуоренилметоксикарбонил хлоридом (FMOC) и o- фталевым альдегидом (OPA) с последующей детекцией флуоресцентным детектором. Хроматографическое разделение проводили на жидкостном хроматографе Agilent 1200 (Agilent technologies, США). Результаты. В результате исследования в траве прострела лугового установлено наличие 15 аминокислот. По количественному содержанию значительно преоб- ладают связанные аминокислоты (70,24 мкг/мг) по сравнению с содержанием свободных аминокислот (18,03 мкг/мг). Такие аминокислоты, как L-серин, L-гистидин, глицин, L-фенилаланин и L-лейцин представлены в траве прострела лугового только в связанном виде. Следует отметить наибольшее содержание L-аспарагиновой и L-глутаминовой кислот (суммарно 13,41 мкг/мг и 17,47 мкг/мг соответственно). Высоким суммарным содержанием также характеризуются такие аминокислоты, как L-серин (4,63 мкг/мг), глицин (4,85 мкг/мг), L-аргинин (5,10 мкг/ мг) и L-лейцин (5,52 мкг/мг). Выводы. В результате исследования в траве прострела лугового определено наличие 15 аминокислот. Установлено, что по количественному содержанию значительно преобладают связанные аминокислоты (70,24 мкг/мг) по сравнению с содержанием свободных аминокислот (18,03 мкг/мг). Следует отметить наибольшее содержание L-аспарагиновой и L-глутаминовой кислот (суммарно 13,41 мкг/мг и 17,47 мкг/мг соответственно)
Introduction. The short information about relation to distribution and application of Pulsatilla's herb has been described. It is set that data of relatively chemical composition of raw material of limited information, that is why actual it is been research presented in the article. Aim. Determination of aminoacid composition of grass of Pulsatilla's herb for expansion of information of relatively chemical composition of bioactive substances of plant. Materials and methods. For research used of Pulsatilla's herb (a supplier is the "World of herbals", Kharkiv). The method of determination is based on extraction of free aminoacids from a raw material and acid hydrolysis of plant preparations with the subsequent analysis of hydrolyzate by the method of high-efficiency liquid chromatography with derivatixation by a 9-fluoremethoxycarbonyl chloride (FMOC) and o-phthalaldehyde (OPA) with subsequent detection by a fluorescent detector. A chromatography division was conducted on the liquid chromatograph of Agilent 1200 (Agilent technologies, the USA). Results. As a result of research in Pulsatilla's herb is determined presence 15 aminoacids. On quantitative maintenance considerably the constrained aminoacids (70,24 mcg/mg) prevail as compared to maintenance of free aminoacids (18,03 mcg/ mg). Such amino acids, as L-serine, L-histidin, glycine, L-phenylalanine and L-leucine presented in Pulsatilla's herb only in the constrained kind. It should be noted most maintenance of L-aspartic and L-glutamic acids (totally 13,41 mcg/mg and 17,47 mcg/mg accordingly). High total maintenance is characterize such aminoacids also, as L-serine (4,63 mcg/mg), glycine (4,85 mcg/mg), L-arginine (5,10 mcg/mg) and L-leucine (5,52 mcg/mg). Conclusions. As a result of research in Pulsatilla's herb is determined presence 15 amino acids. It is set that on quantitative maintenance considerably the constrained aminoacids (70,24 mcg/mg) prevail as compared to maintenance of free aminoacids (18,03 mcg/mg). It should be noted most maintenance of L-aspartic and L-glutamic acids (totally 13,41 mcg/mg and 17,47 mcg/mg accordingly)
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13198
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
401-406.pdf295,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.