Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13918
Title: The pharmacotechnological studies of the phytospecies composition for the complex therapy of mastopathy
Other Titles: Фармакотехнологічні дослідження складу лікарського рослинного збору для комплексної терапії мастопатії
Фармакотехнологические исследования состава лекарственного растительного сбора для комплексной терапии мастопатии
Authors: Zujkina, S. S.
Vishnevska, L. I.
Зуйкіна, С. С.
Вишневська, Л. І.
Зуйкина, С. С.
Вишневская, Л. И.
Keywords: medicinal plant raw material;phytospecies;pharmacotechnological parameters;mastopathy;лікарська рослинна сировина;лікарські рослинні збори;фармакотехнологічні параметри;мастопатія;лекарственное растительное сырье;лекарственные растительные сборы;фармакотехнологические параметры;мастопатия
Issue Date: 2017
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Zujkina, S. S. The pharmacotechnological studies of the phytospecies composition for the complex therapy of mastopathy / S. S. Zujkina, L. I. Vishnevska // Вісник фармації. - 2017. - № 2. - С. 43-47.
Abstract: Today mastopathy is the most common benign breast disease. It is diagnosed in almost one in four women aged 30 years. In women over 40 different breast pathologies are found in 60 % of cases. Mastopathy that has not been diagnosed in proper time and corrected pharmacologically can be the cause of breast cancer. The urgency of the problem is caused by widespread mastopathy and currently ineffective treatment of this disease. Aim. To study the pharmacotechnological parameters of the medicinal plant raw material (MPRM) in order to create a phytospecies for use in the treatment of mastopathy. Materials and methods. Using the technological research methods according to the State Pharmacopoeia of Ukraine and the method described by P. Vetrov the main technological characteristics of the raw material such as the content of extractive substances, specific density, bulk volume, and bulk density, pore volume, porosity, and free volume of the layer for MPRM under research and the phytospecies developed were studied. The technological parameters of different types of the plant raw material are determined by the following methods given above. The raw material was previously crushed to the particle size of 0.3-0.6 cm by the combined method. The data obtained were processed by the methods of economic and statistical analysis of the treatment results using computer programs. Results and discussion. The main technological parameters of the raw material are moisture, the content of extractive substances, specific density, bulk volume, and bulk density of the raw material, pore volume, porosity and free volume of the layer of the raw material. The results obtained when studying the main technological parameters of MPRM in the composition of the drug developed allow us to determine the optimal ratio between the raw material and the extractant, choose the type and size of packing of the phytospecies. Based on the analysis of the chemical composition and pharmacological properties of active substances of MPRM and the results of the technological studies the composition of the phytospecies for the complex treatment of mastopathy has been developed. The data obtained will serve as a basis for choosing the parameters of extraction and type of packing of a drug. Conclusions. The main pharmacotechnological parameters of the samples of MPRM (parsley leaves, corn silk, cranberry fruits, hop cones, common horsetail herb, rose hips, nettle leaves, stevia herb) and the phytospecies have been determined. The phytospecies developed can be used as a medicated product in the treatment of mastopathy due to the presence of the hormone-regulating, oncoprotective, choleretic, diuretic and immunomodulatory action
Мастопатія сьогодні залишається найбільш поширеним доброякісним захворюванням молочної залози. Її діагностують практично у кожної четвертої жінки у віці до 30 років. У жінок старше 40 років різну патологію молочних залоз виявляють у 60 % випадків. Вчасно не встановлена та фармакологічно не скорегована мастопатія може стати причиною появи раку молочної залози. Актуальність проблеми обумовлена широким розповсюдженням мастопатії і недостатньою ефективністю наявних на теперішній час засобів лікування цієї патології. Мета роботи – дослідження фармакотехнологічних параметрів лікарської рослинної сировини при створенні збору для застосування в комплексній терапії мастопатії. Матеріали та методи. Використовуючи технологічні методи дослідження відповідно до Державної фармакопеї України і методики, описаної П. П. Вєтровим, були вивчені основні технологічні характеристики сировини: вміст екстрактивних речовин, питома, насипна і об’ємна густина, пористість, нарізність і вільний об’єм шару досліджуваної лікарської рослинної сировини та багатокомпонентного лікарського рослинного збору. Сировину заздалегідь подрібнювали комбінованим способом до розміру частинок 0,3-0,6 см. Обробку даних здійснювали з використанням методів економіко-статистичного аналізу з обробкою результатів за комп’ютерними програмами. Результати та їх обговорення. Головними фармакотехнологічними параметрами рослинної сировини є: вологість, вміст екстрактивних речовин, питома, об’ємна та насипна густина сировини, пористість, нарізність та вільний об’єм шару сировини. Отримані результати досліджень основних технологічних параметрів ЛРС, що входить до складу лікарського рослинного збору, який розробляється, дозволили встановити оптимальне співвідношення між кількістю сировини і екстрагенту, вибрати вид та розмір упаковки лікарського рослинного збору. Виходячи з аналізу хімічного складу і фармакологічних властивостей діючих речовин ЛРС і результатів технологічних досліджень розроблено склад лікарського рослинного збору для комплексної терапії мастопатії. Отримані дані будуть слугувати підґрунтям для вибору параметрів екстрагування та виду упаковки лікарського препарату. Висновки. Визначені основні технологічні параметри зразків лікарської рослинної сировини: петрушки посівної листя, кукурудзи стовпчиків з приймочками, журавлини звичайної плодів, хмелю звичайного шишок, хвощу польового трави, шипшини собачої плодів, кропиви дводомної листя, стевії медової трави та фітозбору. Лікарський рослинний збір, що розробляється, може бути використаний в якості лікувального та профілактичного засобу в терапії мастопатії через наявність гормонорегулюючої, онкопротекторної, жовчогінної, сечогінної та імуномодулючої дії
Мастопатия сегодня остается наиболее распространенным доброкачественным заболеванием молочной железы. Ее диагностируют практически у каждой четвертой женщины в возрасте до 30 лет. У женщин старше 40 лет различную патологию молочных желез обнаруживают в 60 % случаев. Вовремя не установленная и фармакологически не скорректированная мастопатия может стать причиной возникновения рака молочной железы. Актуальность проблемы обусловлена широким распространением мастопатии и недостаточной эффективностью имеющихся в настоящее время средств лечения данной патологии. Цель работы – исследование фармакотехнологических параметров лекарственного растительного сырья при создании сбора для применения в комплексной терапии мастопатии. Материалы и методы. Используя технологические методы исследования в соответствии с Государственной фармакопеей Украины и методики, описанной П. П. Ветровым, были изучены основные технологические характеристики сырья: содержание экстрактивных веществ, удельная, насыпная и объемная плотность, пористость, поразность и свободный объем слоя исследуемого лекарственного растительного сырья и разрабатываемого фитосбора. Технологические параметры различных видов растительного сырья определяют по вышеуказанным методикам. Сырье заранее измельчали комбинированным способом до размера частиц 0,3-0,6 см. Обработку данных осуществляли с использованием методов экономико-статистического анализа с обработкой результатов с помощью компьютерных программ. Результаты и их обсуждение. Главными фармакотехнологическими параметрами растительного сырья являются: влажность, содержание экстрактивных веществ, удельная, объемная и насыпная плотность сырья, пористость, поразность и свободный объем слоя сырья. Полученные результаты исследований основных технологических параметров ЛРС, входящих в состав разрабатываемого препарата, позволят установить оптимальное соотношение между количеством сырья и экстрагента, выбрать вид и размер упаковки лекарственного растительного сбора. Исходя из анализа химического состава и фармакологических свойств действующих веществ ЛРС, результатов технологических исследований разработан состав лекарственного растительного сбора для комплексной терапии мастопатии. Полученные данные будут служить почвой для выбора параметров извлечения и вида упаковки лекарственного препарата. Выводы. Определены основные фармакотехнологические параметры образцов лекарственного растительного сырья: петрушки посевной листьев, кукурузных рылец, клюквы обычной плодов, хмеля шишек, хвоща полевого травы, шиповника собачьего плодов, крапивы двудомной листьев, стевии медовой травы и фитосбора. Лекарственный растительный сбор может быть использован в качестве лечебного и профилактического средства в терапии мастопатии в силу наличия гормонорегулирующего, онкопротекторного, желчегонного, мочегонного, имуномодулирующего действия
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13918
ISSN: 1562-7241
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105567-223941-1-PB.pdf447,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.