Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14181
Title: Порівняльне дослідження ефективності N,N'-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду), діакамфу гідрохлориду та метформіну на моделі інсулінорезистентності
Other Titles: A comparative study of the effectiveness of N,N'-(ethane-1,2-dyyil)bis(quinoline-2-carboxamide), diacamph hydrochloride and metformin under insulin resistance model
Сравнительное исследование эффективности N,N'-(этан-1,2-диил)бис(хинолин-2-карбоксамида), диакамфа гидрохлорида и метформина на модели инсулинорезистентности
Authors: Калапко, О. М.
Штриголь, С. Ю.
Мерзлікін, С. І.
Калапко, Е. Н.
Штрыголь, С. Ю.
Мерзликин, С. И.
Kalapko, O. M.
Shtryhol`, S. Yu.
Merzlikin, S. I.
Keywords: діабет;експериментальні моделі;метаболічний синдром;N,N'-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксамід);метформін;діакамфу гідрохлорид;диабет;экспериментальные модели;метаболический синдром;N,N'-(этан-1,2-диил)бис(хинолин-2-карбоксамид);метформин;диакамфа гидрохлорид;diabetes;experimental models;metabolic syndrome;N,N'-(ethane-1,2-dyyil)bis(quinoline-2-carboxamide);metformin;diacamph hydrochloride
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Калапко, О. М. Порівняльне дослідження ефективності N,N'-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду), діакамфу гідрохлориду та метформіну на моделі інсулінорезистентності / О. М. Калапко, С. Ю. Штриголь, С. І. Мерзлікін // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 3 (54). – С. 56–63.
Abstract: Мета дослідження – визначити вплив N,N'-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду) (N,N'-ЕБХК) на інсулінорезистентність (ІР), толерантність до глюкози, показники ліпідного обміну порівняно з діакамфу гідрохлоридом (ДГ) та метформіном, а також можливу роль I1- і I2-імідазолінових рецепторів у механізмі дії N,N'-ЕБХК на моделі ІР. Моделювали ІР шляхом утримання щурів на 30 % розчині сахарози замість питної води протягом 1 міс. N,N'-ЕБХК уводили в ЕД50 за цукрознижувальним ефектом – 11,64 мг/кг внутрішньошлунково (в/ш). Як референс-препарати використано ДГ у дозі 25 мг/кг внутрішньоочеревинно (в/о) та метформін (100 мг/кг в/о). Стан вуглеводневого обміну оцінювали за коротким інсуліновим тестом та оральним тестом толерантності до глюкози (ОТТГ), ліпідного – за вмістом загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів високої щільності в крові та індексом атерогенності. Для визначення можливого впливу N,N'-ЕБХК на іміадазолінові рецептори різних типів як ланки механізму дії використано ефароксан – блокатор І1-рецепторів (5 мг/кг в/о) та 2-(4,5-дигідроімідазол-2-іл) хінолін гідрохлорид – блокатор І2-рецепторів (1,5 мг/кг в/о). У тварин групи контрольної патології зниження рівня глюкози крові через 30 хв після введення інсуліну було в 3 рази менше, ніж в інтактних щурів, що доводить розвиток ІР. Під впливом N,N'-ЕБХК, ДГ та метформіну цей показник не відрізнявся від інтактного контролю. За результатами ОТТГ у групі контрольної патології глікемія та площа під глікемічною кривою значуще зростали. На тлі N,N'-ЕБХК та обох препаратів порівняння ці показники нормалізувалися. Модельна патологія призвела до атерогенної дисліпідемії, яку N,N'-ЕБХК, ДГ та метформін усували. Блокатори імідазолінових рецепторів І1 та І2 усунули гіпоглікемічний ефект N,N'-ЕБХК, що говорить про участь їх стимуляції в механізмі цукрознижувальної дії та відрізняє цю сполуку від відомих протидіабетичних засобів. Результати експериментально обґрунтовують доцільність розробки оригінального протидіабетичного препарату на основі N,N'-ЕБХК
The aim of this investigation is to determine experimentally the effect of N,N'-(ethane-1,2-dyyil)bis(quinoline-2-carboxamide) (N,N'-EBQC) in comparison with diacamph hydrochloride (DG) and metformin on insulin resistance (IR), the tolerance to glucose, the lipid metabolism and determine the presence of the receptor mechanism of N,N'-EBQC on IR model. The modelling of IR was conducted on the rats by giving 30 % sucrose solution during one month instead of drinking water. N,N'-EBQC was used at a dose of 11,64 mg/kg intragastric (i/g). DG 25 mg/kg intraperitoneally (i/p) and metformin 100 mg/kg (i/p) were used as the reference drugs. The characteristics of the hydrocarbon metabolism were evaluated by using a short test insulin and oral glucose tolerance test (OGTT). The state of the lipid metabolism was evaluated by the content of total cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol and atherogenic index. To determine the mechanism of hypoglycemic action it was used efaroxan – the blocker of I1-imidazoline receptor 5 mg/kg (i/p) and (2-(4,5-dyhidroimidazol-2-yl)quinolone hydrochloride) – the blocker of I2-imidazoline receptor in a dose of 1,5 mg/kg (i/p). In 30 min after the administration of insulin in the group of animals treated with N,N'-EBQC the reduction of glucose level was three times less than in the intacted rats, that proves the development of IR. Under the influence of N,N'-EBQC, DG and metformin this indicator didn’t differ from the intact control. According to the results of OGTT in the group of the control pathology the hypoglycemic activity was growing greatly. The blockers of I1- and I2-imidazoline receptors prevented hypoglycemic activity of N,N'-EBQC, indicating their participation in the mechanism of hypoglycemic action of experimental compound and it differs this substance from other famous antidiabetic remedies.The analysis of the data shows the ability of N,N'-EBQC to reduce the development of IR and the glucose tolerance, removes dyslipidemia as the major predictors of the formation of type 2 diabetes. Also it was proved the participation of the I1- and I2-stimulation in the mechanism of glucose control level. The results of this investigation proves the expediency of development of the original antidiabetic remedy on the basis of N, N'- EBQC
Цель исследования – определить влияние N,N'- (этан-1,2-диил)бис(хинолин-2-карбоксамида) (N,N'-ЭБХК) на инсулинорезистентность (ИР), толерантность к глюкозе, показатели липидного обмена в сравнении с диакамфа гидрохлоридом (ДГ) и метформином, а также возможную роль I1- и I2-имидазолиновых рецепторов в механизме действия N,N'-ЭБХК на модели ИР. Моделировали ИР путем содержания крыс на 30 % растворе сахарозы вместо питьевой воды в течение 1 мес. N,N'-ЭБХК вводили в ЕД50 по сахароснижающему эффекту – 11,64 мг/кг внутрижелудочно (в/ж). Как референс-препараты использованы ДГ в дозе 25 мг/кг внутрибрюшинно (в/б) и метформин в дозе (100 мг/кг в/б). Состояние углеводного обмена оценивали по короткому инсулиновому тесту и оральному тесту толерантности к глюкозе (ОТТГ), липидного – по содержанию общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой плотности и индексу атерогенности. Для определения возможного воздействия N,N'-ЭБХК на имидазолиновые рецепторы разных типов как звена механизма действия использовали эфароксан – блокатор I1-рецепторов (5 мг/кг в/б) и 2-(4,5-дигидроимидазол-2-ил)хинолина гидрохлорид – блокатор I2-рецепторов (1,5 мг/кг в/б). У животных группы контрольной патологии снижение уровня глюкозы крови через 30 мин после введения инсулина было в 3 раза меньше, чем у контрольных крыс, что доказывает развитие ИР. Под влиянием N,N'-ЭБХК, ДГ и метформина этот показатель не отличался от интактного контроля. По результатам ОТТГ в группе контрольной патологии гликемия и площадь под гликемической кривой значимо увеличивались. На фоне N,N'-ЭБХК и обоих препаратов сравнения эти показатели нормализовались. Модельная патология привела к атерогенной дислипидемии, которую N,N'-ЭБХК, ДГ и метформин устраняли. Блокаторы имидазолиновых рецепторов I1 и I2 устранили гипогликемический эффект N,N'-ЭБХК, что говорит об участии их стимуляции в механизме сахароснижающего действия и отличает это вещество от известных противодиабетических средств. Результаты экспериментально обосновывают целесообразность разработки оригинального противодиабетического препарата на основе N,N'-ЭБХК.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14181
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології
Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools