Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15458
Title: Аналіз сегмента фітопрепаратів для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту на фармацевтичному ринку України
Other Titles: Анализ сегмента фитопрепаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта на фармацевтическом рынке Украины
Analysis of the segment of phytomedicines for the treatment of diseases of the gastrointestinal tract on the pharmaceutical market of Ukraine
Authors: Шульга, Л. І.
Безкровна, К. С.
Безценна, Т. С.
Шульга, Л. И.
Безкровная, Е. С.
Безценная, Т. С.
Shulga, L. I.
Bezkrovna, K. S.
Beztsenna, T. S.
Keywords: фармацевтичний ринок;фітопрепарати;рослинні субстанції;шлунково-кишковий тракт;фармацевтический рынок;фитопрепараты;растительные субстанции;желудочно-кишечный тракт;pharmaceutical market;phytomedicines;plant substances;gastrointestinal tract
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Шульга, Л. І. Аналіз сегмента фітопрепаратів для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту на фармацевтичному ринку України / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, Т. С. Безценна // Фармацевтичний часопис. - 2018. - № 1 (45). - С. 93-101.
Abstract: Мета роботи. Дослідити сегмент лікарських засобів рослинного походження на вітчизняному фармацевтичному ринку, які застосовують для лікування окремих захворювань шлунково-кишкового тракту для встановлення доцільності розробки нового фітопрепарату. Матеріали і методи. У роботі використано перелік лікарських засобів за офіційними джерелами інформації, який опрацьовували методами узагальнення, систематизації, графічним, порівняльного та структурного аналізу. Результати й обговорення. Проведено аналіз фармацевтичного ринку України щодо асортименту зареєстрованих лікарських засобів рослинного походження для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Здійснено структуризацію відібраного переліку лікарських засобів за АТС-класифікацією і встановлено належність їх більшості до фармакотерапевтичної групи А16АХ – «Різні препарати». За виробничою ознакою – більшість лікарських засобів вітчизняного виробництва (86,49 %). Встановлено незначне превалювання однокомпонентних фітопрепаратів. Визначено, що за агрегатним станом найбільш широко представлені лікарські засоби у вигляді твердих лікарських форм (67,57 %), вагома частка яких – фасована лікарська рослинна сировина. Висновки. Досліджено сегмент лікарських засобів рослинного походження на фармацевтичному ринку України, які призначені для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Відповідно до результатів аналізу переліку фітопрепаратів за АТС-класифікацією, виробничою ознакою, кількістю діючих речовин та лікарською формою побудовано макроконтур вивченого сегмента. Незважаючи на присутність на фармацевтичному ринку пропозицій лікарських засобів рослинного походження для лікування різних захворювань шлунково-кишкового тракту, спостерігається обмеженість асортименту препаратів на основі виділених із лікарської рослинної сировини рослинних субстанцій, що є підставою для пошуку перспективної лікарської рослинної сировини для створення нових рослинних субстанцій та подальшої розробки ліків на їх основі.
Цель работы. Исследовать сегмент лекарственных средств растительного происхождения на отечественном фармацевтическом рынке, применяемых в лечении отдельных заболеваний желудочно-кишечного тракта, для определения целесообразности разработки нового фитопрепарата. Материалы и методы. В работе использован перечень лекарственных средств из официальных источников информации, при обработке которого применяли методы обобщения, систематизации, графический, сравнительного и структурного анализа. Результаты и обсуждение. Проанализирован фармацевтический рынок Украины относительно ассортимента зарегистрированных лекарственных средств растительного происхождения для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Выбранные лекарственные средства структурированы согласно АТС-классификации и установлено, что большинство из них принадлежит к фармакотерапевтической группе А16АХ – «Различные препараты». По производственному признаку отмечено большинство лекарственных средств отечественного производства (86,49 %). Установлено незначительное преобладание однокомпонентных фитопрепаратов. Определено, что по агрегатному состоянию наиболее широко представлены лекарственные средства в виде твердых лекарственных форм (67,57 %), значительная часть которых – фасованное лекарственное растительное сырье. Выводы. Исследован сегмент лекарственных средств растительного происхождения на фармацевтическом рынке Украины, которые предназначены для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. В соответствии с результатами анализа перечня фитопрепаратов по АТС-классификации, производственному признаку, количеству действующих веществ и виду лекарственной формы сформирован макроконтур исследованного сегмента. Несмотря на наличие на фармацевтическом рынке предложений лекарственных средств растительного происхождения для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта отмечен недостаточно широкий ассортимент препаратов на основе растительных субстанций, полученных из лекарственного растительного сырья, что может быть основанием поиска перспективного лекарственного растительного сырья для создания новых растительных субстанций и дальнейшей разработки лекарственных средств на их основе.
The aim of the work. To study the segment of herbal drugs in the domestic pharmaceutical market, which are used to treat certain diseases of the gastrointestinal tract to determine the feasibility of developing a new medicines. Materials and Methods. The work used a list of medicines according to official sources of information, which was studied by generalization, systematization, comparative structural analysis and graphical. Results and Discussion. The analysis of the pharmaceutical market of Ukraine on the range of registered medical drugs for the treatment of inflammatory diseases of the gastrointestinal tract was conducted. The list of selected drugs was structured according to ATС-classification, which established the belonging of their overwhelming number to the pharmacotherapeutic group A16AX – «Different drugs». Оn the basis of manufacturers, most of the drugs of domestic production were noted (86.49 %). An insignificant predominance of single-component medicines was established. It was detected that according to the aggregate condition as the most used produced are the drugs in the solid dosage forms (67.57 %), the main part of which is medical raw material. Conclusions. The segment of herbal medicinal products on the pharmaceutical market of Ukraine, which are intended for the pharmacocorrection of inflammatory states of the gastrointestinal tract, was investigated. Due to the results of the analysis of the list of medicines according to the ATС-classification, the production feature, the amount of active substances and the dosage form, the macrocontour of the segment was constructed and studied. Despite the presence in the pharmaceutical market of herbal medicines for the treatment of various diseases of the gastrointestinal tract, the limitations of the assortment of medicines based on plant substances, which are the basis for the search for promising medicinal plant raw materials for the creation of new plant substances and further development of medicines based on them, are established.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15458
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93-101.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.