Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15896
Title: Огляд асортименту та аналіз обсягів споживання топічних естрогеновмісних монопрепарататів на українському фармацевтичному ринку
Other Titles: Overview of assortment and analysis of consumption of topical estrogen-containing monodrugs in the Ukrainian pharmaceutical market
Обзор ассортимента и анализ употребления топических эстрогенсодержащих монопрепаратов на украинском фармацевтическом рынке
Authors: Міщенко, О. Я.
Сініцина, О. С.
Риженко, О. С.
Зайченко, Г. В.
Мищенко, О. Я.
Синицина, О. С.
Риженко, И. М.
Зайченко, А. В.
Mishchenko, O. Ya.
Sinitsyna, O. S.
Ryzhenko, I. M.
Zaichenko, G. V.
Keywords: фармакоекономічні дослідження;топічні естрогени;асортимент вагінальних форм;обсяги споживання в упаковках
Issue Date: 2018
Publisher: Харків Видавництво НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Огляд асортименту та аналіз обсягів споживання топічних естрогеновмісних монопрепарататів на українському фармацевтичному ринку / О. Я. Міщенко, О. С. Сініцина, І. М. Риженко, Г. В. Зайченко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали Х наук.-практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. - Харків, 2018. - С. 204-210.
Abstract: УДК: 577.175.64:339.133.017:615.454.1:615.262.1 ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ ТА АНАЛІЗ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ ТОПІЧНИХ ЕСТРОГЕНОВМІСНИХ МОНОПРЕПАРАТІВ НА УКРАЇНСЬКОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ О. Я. Міщенко, О. С. Сініцина, І. М. Риженко, Г. В. Зайченко Ключові слова: естрогени, асортимент, обсяги споживання. Вступ. Проблема «якості життя» жінок в період клімактерію стає все більш гострою та з роками не втрачає своєї актуальності. Значне місце в симптоматиці клімактерію і дефіциту естрогенів у жінок займають генітоуринарні розлади, які потребують фармакокореції. Естрогени мають доведену ефективність, не виявляють негативного впливу на печінковий метаболізм та мають мінімум побічних ефектів. Доведено, що інтравагінальний шлях уведення естрогеновмісних препаратів є фізіологічним, сприяє поступовому надходженню в системний кровообіг діючої речовини. Естрогеновмісні препарати при інтравагінальному введенні відновлюють вагінальну мікрофлору та нівелюють симптоми атрофічного вагініту (сухість, свербіж, печіння у піхві, диспареунію). Це сприяє підвищенню «якості життя» жінок в клімактеричному періоді. Метою даного дослідження був аналіз асортименту та обсягів споживання монокомпонентних естрогеновмісних препаратів для місцевого застосування. Методи досліджень. Був проведений ретроспективний аналіз асортименту та обсягів споживання топікальних монокомпонентних естрогеновмісних препаратів, представлених на українському фармацевтичному ринку в 2015, 2016, 2017 роках, за даними інформаційно-пошукової компанії «Моріон». Результати досліджень. На фармацевтичному ринку України топікальні естрогеновмісні препарати представлені невеликим асортиментом – в 2017 р. у кількості 6 ТН, в 2016 – 4 ТН, в 2015 – 5 ТН відповідно та всі вони іноземного виробництва. Обсяги споживання цих препаратів зросли в 2017 р. порівняно з 2015 р. Висновки. Висока потреба в таких ліках при обмеженні асортиментних пропозицій та реалізація державної програми імпортозаміщення обумовлюють актуальність розробки нових вітчизняних лікарських засобів даної фармакотерапевтичної групи.
УДК: 577.175.64:339.133.017:615.454.1:615.262.1 ОБЗОР АССОРТИМЕНТА И АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПИЧЕСКИХ ЭСТРОГЕНСОДЕРЖАЩИХ МОНОПРЕПАРАТОВ НА УКРАИНСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ О. Я. Мищенко, О. С. Синицына, И. М. Рыженко, А. В. Зайченко Ключевые слова: эстрогены, ассортимент, объемы потребления. Введение. Значительное место в симптоматике климактерия и дефицита эстрогенов у женщин занимают генитоуринарные расстройства, нуждающиеся в фармакокорреции. Эстрогены имеют доказанную эффективность, не проявляют негативного влияния на печеночный метаболизм и имеют минимум побочных эффектов. Доказано, что интравагинальный путь введения эстрогенсодержащих препаратов является физиологическим, способствует постепенному поступлению действующего вещества в системный кровоток, а также быстро восстанавливают вагинальную микрофлору и нивелируют симптомы атрофического вагинита, что способствует повышению «качества жизни» женщин в период климактерия. Целью данного исследования был анализ ассортимента и объемов потребления монокомпонентных эстрогенсодержащих препаратов для местного применения. Методы исследований. Был проведен ретроспективный анализ ассортимента и объемов потребления топикальных монокомпонентных эстрогенсодержащих препаратов, представленных на украинском фармацевтическом рынке в 2015, 2016, 2017 годах, по данным информационно-поисковой компании «Морион». Результаты исследований. На фармацевтическом рынке Украины топикальные эстрогенсодержащие препараты представлены небольшим ассортиментом – в 2017 г. их количество составляло 6 ТН, в 2016 – 4 ТН, в 2015 – 5 ТН соответственно и все они иностранного производства. Объемы потребления этих препаратов увеличились в 2017 г. по сравнению с 2015 г. Выводы. Высокая потребность в таких лекарствах при ограниченном ассортименте предложений и реализация государственной программы импортозамещения обуславливают актуальность разработки новых отечественных лекарственных средств данной фармакотерапевтической группы.
UDC: 577.175.64:339.133.017:615.454.1:615.262.1 RANGE OVERVIEW AND CONSUMPTION ANALYSIS OF TOPICAL ESTROGEN CONTAINING MONOPREPARATIONS IN UKRAINIAN PHARMACEUTICAL MARKET O. Ya. Mishchenko, O. S. Sinitsyna, I. M. Rizhenko, G. V. Zaychenko Key words: estrogens, range, consumption. Introduction. The problem of women «quality of life» in the climacterical period becomes more acute and keeps its relevance over the years. The climacterium symptoms and estrogen deficiency in women is mostly characterized by genitourinary disorders requiring pharmacorrection. Estrogens are proven to be effective, have no negative impact on hepatic metabolism and have a minimum of side effects. It is proven that the intravaginal introduction of estrogen-containing preparations is physiological, it favours the gradual introduction of the active substance into the systemic blood flow, and rapidly restores vaginal microflora, reducing the symptoms of atrophic vaginitis, which contributes to improvement «quality of life» for women in climacteric period. The purpose of this study is analysis of the range and consumption of topical monocomponent estrogen preparations. Methods of research. A retrospective analysis of the range and consumption of topical monocomponent estrogen preparations, which were presented in the Ukrainian pharmaceutical market in 2015, 2016, 2017, according to "Morion" Information and Retrieval Company, was conducted. Research results. The pharmacy market of Ukraine is represented with a small range of topical estrogen preparations – they were 6 trade names in 2017, 4 trade names in 2016, and 5 trade names in 2015, respectively, and all of them were of foreign make. The consumption of these drugs increased in 2017 compared with 2015. Conclusions. The high demand for such preparations with a limited supply and the implementation of the state program for import substitution causes the urgency of the development of new domestic medicinal products of this therapeutic category.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15896
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕК Сыныц 1,2,261,271,204-210.pdf578,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.