Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16550
Title: Моделювання ситуацій професійної діяльності при підготовці фахівців галузі охорони здоров’я
Other Titles: Моделирование ситуаций профессиональной деятельности при подготовке специалистов отрасли здравоохохранения
Modeling of situations of professional activity in the training of professionals in the field of health care
Authors: Сабатовська, І. С.
Візірякіна, О. М.
Сабатовская, И. С.
Sabatovska, I. S.
Vizyryakina, O. M.
Keywords: технологія моделювання професійної діяльності;моделювання ситуацій;метод ситуаційного аналізу;активні методи навчання;освітні технології;підготовка фахівця;технология моделирования профессиональной деятельности;моделирование ситуаций;метод ситуационного анализа;активные методы обучения;образовательные технологии;подготовка специалиста;technology of modeling of professional activity;situation modeling;active teaching methods;educational technologies;training of specialist
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Сабатовська, І. С. Моделювання ситуацій професійної діяльності при підготовці фахівців галузі охорони здоров’я / І. С. Сабатовська, О. М. Візірякіна // European humanities studies State and Sosiety. – 2017. – № 4. – C. 136-145.
Abstract: У статті наводиться аналіз досвіду впровадження технології моделювання ситуацій професійної діяльності при підготовці фахівців галузі охорони здоров’я з метою підвищення якості освітнього процесу. Визначаються особливості використання активних методів навчання та обґрунтовується необхідність їх впровадження, зокрема під час підготовки майбутніх медичних сестер. Підкреслюється, що найбільш ефективний вплив на професійний розвиток фахівця галузі охорони здоров’я, як компетентної особистості та конкурентоспроможного фахівця, здійснюється завдяки застосуванню в освітньому просторі ВНЗ таких активних методів як: метод ситуаційного аналізу (кейс-метод), метод моделювання ситуацій (симуляційне навчання) та ін. Визначаються основні педагогічні умови, що сприяють реалізації методів навчання та створює підґрунтя формування компетенцій, професійно-важливих якостей особистості і цілісно-мотиваційній орієнтації майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я.
В статье приводится анализ опыта внедрения технологии моделирования ситуаций профессиональной деятельности при подготовке специалистов отрасли здравоохранения с целью повышения качества образовательного процесса. Определяются особенности использования активных методов обучения и обосновывается необходимость их внедрения, в частности при подготовке будущих медицинских сестер. Подчеркивается, что наиболее эффективное воздействие на профессиональное развитие специалиста здравоохранения, как компетентной личности и конкурентоспособного специалиста, осуществляется благодаря применению в образовательном пространстве вуза таких активных методов, как: метод ситуационного анализа (кейс-метод), метод моделирования ситуаций (симулятивное обучение) и др. Определяются основные педагогические условия, способствующие реализации методов обучения и создает основу формирования компетенций, профессионально-важных качеств личности и целостно-мотивационной ориентации будущих специалистов отрасли здравоохранения.
The article gives an analysis of the experience of implementation of the technology of modeling of situations of professional activity in the training of specialists in the field of health care in order to improve the quality of the educational process. The peculiarities of the use of active teaching methods are determined and the necessity of their implementation is substantiated, in particular during the training of future nurses. It is emphasized that the most effective influence on the professional development of a specialist in the field of health care, as a competent person and a competitive specialist, is realized through the use of such active methods in the educational space of the higher educational institutions: as a method of situational analysis (case method), a method of modeling of situations (simulation training) etc. The main pedagogical conditions that promote the implementation of teaching methods and create the basis for the formation of competencies, professional qualities of the individual and the holistic and motivational orientation of future specialists in the field of health care are determined.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16550
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри педагогiки та психологiї IПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сабатовська І., Візірякіна О.doc92,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.