Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16604
Title: Аптечна технологія ліків
Other Titles: Аптечная технология лекарств
Authors: Половко, Н. П.
Вишневська, Л. І.
Зуйкіна, С. С.
Хохлова, К. О.
Бавикіна, М. Л.
Половко, Н. П.
Вишневская, Л. И.
Зуйкина, С. С.
Хохлова, К. А.
Бавыкина, М. Л.
Polovko, N. P.
Vyshnevska, L. I.
Vishnevskaya, L. I.
Zuykina, S. S.
Khokhlova, K. O.
Bavykinа, M. L.
Keywords: методичні рекомендації;методические рекомендации;guidelines;аптечна технологія ліків;аптечная технология лекарств;pharmacy medicine technology
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Аптечна технологія ліків : метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спец. «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко [та ін.]. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 72 c.
Abstract: В методичних рекомендаціях представлено структурований матеріал з дисципліни «Технологія ліків» модулю «Аптечна технологія ліків». Видання містить програмні питання дисципліни (тематичні плани лекцій і лабораторних занять), питання та рекомендації до самостійної роботи, ви-конання тестових завдань; представлений перелік практичних навичок. На-ведені приклади білетів для контролю змістових модулів і підсумкового мо-дульного контролю з еталонами відповідей і критеріями оцінювання. Матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, допоможе здобува-чам вищої освіти оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичка-ми з аптечної технології ліків, підвищити рівень підготовки до здачі інтегро-ваного ліцензійного іспиту «Крок-2» і комплексного практично-орієнтованого іспиту.
Description: За даними Міжнародної фармацевтичної асоціації (International Pharmaceutical Federation, FIP), в країнах ЄС об’єми виготовлення екстемпора-льних лікарських засобів в останні роки мають стійку тенденцію до зростання, завдяки регуляторній базі, що регламентує правила та вимоги до аптечного ви-готовлення, а також роботу структурних підрозділів, які організують, керують і відповідають за роботу аптечних установ. Екстемпоральна рецептура існує в усіх провідних країнах світу з високорозвиненою фармацевтичною промислові-стю. Наразі в міжнародній фармацевтичній практиці велика увага приділяється питанням виробництва ліків в умовах аптек. Проблема розвитку аптечного сек-тора в Україні набуває важливого значення в контексті євроінтеграції, так як в країнах ЄС аптеки зобов’язані готувати ЛЗ за рецептами лікарів. На прикладі високорозвинених світових лідерів можемо спостерігати, що обсяг викладання технологічних дисциплін у ВНЗ медичного та фармацевтич-ного напряму складає: у Франції – 10 кредитів, Великій Британії – 19, США – 29 кредитів ЕСTS. Враховуючи умови сьогодення, самостійній роботі здобувача вищої осві-ти приділяється велика увага і, з кожним роком збільшується кількість годин, відведених на неї навчальним планом. Представлене видання допоможе студентам денної та заочної форми на-вчання набути належного рівня теоретичної підготовки та практичних навичок та сформувати світогляд майбутнього висококваліфікованого спеціаліста фар-мацевтичної галузі, підвищить рівень його професійної майстерності та затре-буваності на ринку праці. Ознайомившись з викладеним структурованим матеріалом, здобувач ви-щої освіти буде мати змогу самостійно підготуватись до заданої теми, врахову-ючи всі види робіт, що включає лабораторне заняття. Еталони відповідей на ос-новні типові рецептурні прописи та розрахункові задачі допоможуть засвоїти програмний матеріал в обсязі, що передбачений навчальним планом. З метою підвищення якості знань та успішного проведення Державної атестації видання містить перелік примірних рецептурних прописів екстемпо-ральних лікарських препаратів, практичних навичок з критеріями їх оцінюван-ня під час проведення комплексного практично-орієнтованого іспиту, що дасть змогу здобувачу вищої освіти критично оцінити рівень власних знань та ґрун-товно підготуватись до Державної атестації.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16604
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Самостійна робота.pdf
  Restricted Access
1,04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.