Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16616
Title: Experimental basis of the bee products standard substances composition safety for the treatment of the urogenital system
Other Titles: Експериментальна база безпечності складу стандартних речовин бджільництва для лікування сечостатевої системи
Экспериментальная основа безопасности композиционных материалов пчелиных продуктов для лечения мочеполовой системы
Authors: Koval, V. M.
Tykhonov, O. I.
Shpychak, O. S.
Коваль, В. М.
Тихонов, О. І.
Шпичак, О. С.
Коваль, В. Н.
Тихонов, А. И.
Шпичак, О. С.
Keywords: allergenic;bee pollen;genitourinary system disorders;gonadotoxic;honey powder;local irritating action;propolis phenolic hydrophobic preparation;aлергенні;бджолині пилки;розлади сечостатевої системи;гонадотоксичні;медовий порошок;місцева подразнювальна дія;фенольний гідрофобний препарат прополісу;aллергенный;пчелиная пыльца;нарушения мочеполовой системы;гонадотоксический;медовый порошок;местное раздражающее действие;прополис фенольный гидрофобный препарат
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Koval, V. M. Experimental basis of the bee products standard substances composition safety for the treatment of the urogenital system / V. M. Koval, О. І. Tykhonov, О. S. Shpychak // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2017. – Vol. 11, № 3. – P. 510-516.
Abstract: Introduction: The work presents the data of the literary sources review which suggests that nowadays, treatment of the urinary tract, including prostatitis and prostate adenoma, which are the most common and serious male disorders of and tend to increase their frequency, is the topical issue of the modern medicine. It is proved that the compounds of natural substances, standardized bee products in particular-honey powder (HP), propolis phenolic hydrophobic preparation (PPHP) and bee pollen (BP), are promising for the effective treatment of this disease. Materials and Methods: The results of studying the acute toxicity and safety of a new national medication of natural origin for treating the diseases of the genitourinary system, including prostatitis and prostate adenoma, which contains above named natural substances, are presented in the experimental part. Pharmacological, physiological, instrumental research methods and mathematical statistics methods have been used in the study. Results and Discussion: The analysis of morphological studies of testes and sperm functional state of rats demonstrates no change of morphological and functional indices in the experimental group compared with the control group. Basing on these studies, we can conclude that the mixture of active pharmaceutical ingredients (APIs) in the form of bee products standardized substances composition at a dose of 100 mg/kg demonstrates no toxic effects on spermatogenesis in male rats. The results of the study allergenic activity of the studied composition at the same dose indicate no hypersensitivity of immediate type reactions and no accumulation of homocytotrophic antibodies in the blood, and accordingly the no sensitizing activity, which was also confirmed by the "conjunctival test" on Guinea pigs. The research of the local irritating effect of the mixture of the APIs on the mucous membrane demonstrates the lack of such effect after a single application to the eye of rabbits. Conclusions: The study of the specific toxicity of the APIs mix in the form of a bee products standardized substances composition-HP, PPHP, and BP at a dose of 100 mg/kg, demonstrated no capacity to gonadotoxic and allergenic effect. It has been found that the formula of APIs has no effect on the secretory function and the state of the gastric mucosa and no irritating action at contacting with mucous membranes of an eye. The results of the studies of pharmacological activity and specific toxicity of the bee products standard substances composition-HP, PPHP, and BP-allow to conclude that manufacturing such preparation is promising, and further preclinical researchers to obtain a permit to introduce a new preparation into clinical practice and industry are desirable.
Вступ: робота представляє дані літературних джерел, що свідчить про те, що в даний час лікування шкіри сечовивідних шляхів, включаючи простатит та аденому простати, які є найбільш поширеними та серйозними розладами чоловіків та мають тенденцію до збільшення їх частоти, є актуальною проблемою сучасної медицини. Доведено, що для ефективного лікування цього захворювання сподіваються сполуки природних речовин, стандартизовані бджолині продукти в особливо медову порошку (НР), фенольний гідрофобний препарат прополісу (PPHP) та бджолиний пилок (BP). Матеріали та методи: у експериментальній частині представлені результати вивчення гострої токсичності та безпечності нового національного лікарського засобу природного походження для лікування захворювань сечостатевої системи, включаючи простатит та аденому простати, що містить вище названі природні речовини. У дослідженні використані фармакологічні, фізіологічні, інструментальні методи дослідження та методи математичної статистики. Результати та обговорення: Аналіз морфологічних досліджень яєчок та функціонального стану сперми щурів демонструє відсутність зміни морфологічних та функціональних показників в експериментальній групі в порівнянні з контрольною групою. Виходячи з цих досліджень, можна зробити висновок, що суміш активних фармацевтичних інгредієнтів (API) у вигляді продуктів зі стандартизованими речовинами бджолин у дозі 100 мг / кг не демонструє токсичного впливу сперматогенезу на самців щурів. Результати дослідження алергенної активності досліджуваного складу в одній і тій же дозі вказують на відсутність гіперчутливості реакцій негайного типу і відсутність накопичення гомоцитотрофних антитіл у крові та, відповідно, відсутність сенсибілізуючої активності, що також підтверджувалося "кон'юнктивального тесту" на Морська свинка. Дослідження місцевого дратівливого впливу суміші API на слизову оболонку свідчить про відсутність такого ефекту після одноразового застосування в око кроликів. Висновки: Дослідження специфічної токсичності API-суміші у вигляді продуктів зі стандартизованими речовинами бджільництва-HP, PPHP та BP в дозі 100 мг / кг не продемонструвало здатності до гонадотоксичного та алергенного ефекту. Встановлено, що формула API не впливає на секреторну функцію та стан слизової оболонки шлунка та не викликає дратівливої ​​дії при контакті з слизовими оболонками ока. Результати досліджень фармакологічної активності та специфічної токсичності компонентів стандартних речовин бджолопродуктів - HP, PPHP та BP - дозволяють зробити висновок, що виробництво такого препарату є перспективним, і подальші доклінічні дослідники отримують дозвіл на введення нового препарату в клінічна практика та промисловість.
Description: Nowadays, the problem of treating urogenital system is still an urgent problem for modern medicine. Therein, the prostate disorders require considerable attention, including prostate and prostate adenoma, which are supposed to be the most common and serious male pathology and tend to increase their frequency. Currently, different methods of treating patients with adenoma and chronic prostatitis are used widely, but there is no sufficient amount of reasonably grounded approaches to the treatment of these diseases yet. The basic principles of treating chronic prostatitis are affecting all links of the etiology and pathogenesis of the disease; category, activity, and extent of the inflammatory process accounting; and the use of complex pharmacological measures. However, the standard therapy of patients with chronic prostatitis is not always effective enough, and the disease recurrence often occurs after the treatment. Some scientists believe that in most cases the etiology, pathogenesis, and pathophysiology of chronic prostatitis are still considered uncertain.[2-4,9-14] However, among the etiopathogenic factors of this disease, the main one is considered to be the prostate infection in the course of the chronic urethritis. There is also the assumption that in almost 90% of cases the microorganisms causing inflammation in the prostate gland penetrate from the urethra through the glands ducts, and other ways of infection contamination are extremely rare.[15] In addition, there may be observed severe microcirculation complications and neurotrophic disorders developing. Allergy, self-aggression, hormonal and immunological imbalance, etc., can play an important role. Typically, in such cases, even massive and long-lasting antibiotic therapy is not sufficient for a clinical cure and for sanitation for the infection as well. In this regard, only using complex therapy, which will affect various factors of the chronic prostatitis pathogenesis, can provide relatively favorable results. In our opinion, one-way to solve this problem is to create new highly efficient domestic preparations of complex action that have anti-inflammatory and reparative properties with minimal side effects. In this regard, promising compounds are medications based on bee products standardized substances that are increasingly used to create natural medicines of different directional effect at the pharmaceutical market of Ukraine.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16616
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1452-3776-1-PB.pdf309,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.