Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16742
Title: The study of acute toxicity of drugs on the basis of the plant raw material for non-hormonal therapy of the climacteric syndrome
Other Titles: Вивчення гострої токсичності лікарських засобів на основі рослинної сировини для негормональної терапії клімактеричного синдрому
Изучение острой токсичности лекарственных средств на основе растительного сырья для негормональной терапии климактерического синдрома
Authors: Konovalenko, I. S.
Polovko, N. P.
Lytkin, D. V.
Zagayko, А. L.
Коноваленко, І. С.
Половко, Н. П.
Загайко, А. Л.
Литкін, Д. В.
Коноваленко, И. С.
Половко, Н. П.
Лыткин, Д. В.
Загайко, А. Л.
Keywords: climacteric syndrome;herbal tea;acute toxicity;drops;plant raw material;herbal tea;клімактеричний синдром;гостра токсичність;лікарська рослинна сировина;краплі;збір;климактерический синдром;острая токсичность;лекарственное растительное сырье;капли;сбор
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): The study of acute toxicity of drugs on the basis of the plant raw material for non-hormonal therapy of the climacteric syndrome / І. S. Konovalenko, N. P. Polovko, D. V. Lytkin, А. L. Zagayko // Клінічна фармація. - 2018. - № 3. - С. 11-16. doi : 10.24959/cphj.18.1457
Abstract: Nowadays in Ukraine prevention and treatment of the climacteric syndrome is an urgent task of modern medicine since according to the WHO data approximately 45 % of women aged 50 years and older apply to hospitals with systemic manifestations of climacteric syndrome, namely hot flushes, the psychoemotional state disorders, depression, etc. Mostly, to reduce the effects of climax in women doctors use the substitution hormonal pharmacotherapy, which has a large number of side-effects, such as obesity, diabetes mellitus, and cardiovascular diseases. Therefore, it is necessary to expand the range of the pharmaceutical market of non-hormonal drugs based on the medicinal plant raw material, which exhibit the significantly less spectrum of side effects. Aim. To study the acute toxicity of alcoholic drops and the herbal tea with the combined composition based on the medicinal plant raw material for non-hormonal therapy of the climacteric syndrome, assess the hazard of substances for health in the short-term effects and determine the class of toxicity. Materials and methods. The study was conducted on 60 white outbred rats, males and females, with the body weight of 200-220 g. Before the study the animals were divided into groups of 6 animals in each. Twenty four hours prior the introduction of drugs all animals were deprived of food. The drugs were introduced in the morning under fasting condition. After oral administration of the test samples of the drugs animals were kept for additional 4 hours without food with free access to water. The test samples studied intragastrically were administered using a special enteral probe, while intraperitoneal injection was performed using disposable three-piece syringes. Results. Following the introduction of test samples in rats in the maximum dose of 5000 mg/kg enterally and 1000 mg/kg, parenterally the signs of intoxication in animals were not observed: all integral indices did not differ from those of intact animals. The animals were clean, active, had a satisfactory appetite, responded to sound and light stimuli, urination and defecation processes were normal, breathing disorders and convulsions were not observed. The reflex excitability in all animals was preserved. When monitoring animals for two weeks no deaths were observed in any of the experimental groups. Conclusions. The complex of the research conducted in studying acute toxicity of alcoholic drops and the herbal tea with the combined composition based on the medicinal plant raw material in rats allowed to determine the absence of toxic effects of drugs in parenteral (LD50 > 1000 mg/kg) and enteral (LD50 > 5000 mg/kg) route of administration. According to the classification of substances by toxicity drops and the herbal tea refers to the IV toxicity class in intragastric and intraperitoneal administration.
На теперішній час в Україні профілактика та лікування клімактеричного синдрому є актуальним завданням сучасної медицини, оскільки за даними ВООЗ близько 45 % жінок віком від 50 років звертається до лікуваль- но-профілактичних закладів із системними проявами клімактеричного синдрому, а саме приливами, пору- шеннями психоемоційного стану, депресіями тощо. Переважно для зменшення проявів клімаксу у жінок лікарі застосовують замісну гормональну фармакотерапію, яка чинить цілу низку побічних реакцій, таких як ожирін- ня, цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи. Саме тому необхідно розширювати асортимент фармацевтичного ринку негормональних препаратів на основі лікарської рослинної сировини, які проявля- ють значно менший спектр побічних ефектів. Мета роботи: провести вивчення гострої токсичності крапель спиртових та збору комбінованого складу на основі лікарської рослинної сировини для негормональної терапії клімактеричного синдрому, оцінити небез- печність речовин для здоров’я в умовах короткотривалої дії та визначити клас токсичності. Матеріали та методи. Дослідження було проведено на 60 білих аутбредних щурах самцях та самках з масою тіла 200-220 г. Перед дослідженням тварини були розподілені по групах по 6 тварин у кожній. За 24 години до введення препаратів тварин позбавляли їжі. Введення лікарських засобів здійснювали вранці натще. Після перорального введення тест-зразків препаратів тварин утримували ще 4 години без їжі з вільним доступом до води. Внутрішньошлунково досліджувані тест-зразки вводили за допомогою спеціального ентерального зон- ду, а внутрішньоочеревинне введення здійснювали із використанням одноразових трикомпонентних шприців. Результати. Після введення щурам тест-зразків у максимальній дозі 5000 мг/кг ентерально та 1000 мг/кг парентерально ознак інтоксикації у тварин не спостерігали: всі інтегральні показники не відрізнялися від по- казників тварин інтактної групи. Тварини були охайними, активними, мали задовільний апетит, реагували на звукові та світлові подразники, процеси сечовиділення і дефекації були в межах норми, порушення дихання та судом не спостерігали. Рефлекторна збудливість у всіх тварин була збережена. При спостереженні за тварина- ми протягом двох тижнів не було встановлено загибелі в жодній з експериментальних груп. Висновок. Комплекс проведених досліджень з вивчення гострої токсичності крапель спиртових та збору ком- бінованого складу на основі лікарської рослинної сировини на щурах дозволив встановити відсутність ток- сичної дії препаратів при парентеральному (ЛД50 > 1000 мг/кг) та ентеральному (ЛД50 > 5000 мг/кг) шляхах введення. Згідно з класифікацією речовин за токсичністю досліджувані краплі та збір відносяться до ІV класу токсичності – при внутрішньошлунковому та внутрішньоочеревинному введенні.
На сегодняшний день в Украине профилактика и лечение климактерического синдрома является актуальной задачей современной медицины, поскольку по данным ВОЗ около 45 % женщин в возрасте от 50 лет обращает- ся в лечебно-профилактические заведения с системными проявлениями климактерического синдрома, а имен- но приливы, нарушения психоэмоционального состояния, депрессии и тому подобное. Преимущественно для уменьшения проявлений климакса у женщин врачи применяют заместительную гормональную фармакотера- пию, которая имеет большой ряд побочных реакций, таких как ожирение, сахарный диабет, заболевания сер- дечно-сосудистой системы. Именно поэтому необходимо расширять ассортимент фармацевтического рынка негормональных препаратов на основе лекарственного растительного сырья, которые проявляют значитель- но меньший спектр побочных эффектов. Цель работы: провести изучение острой токсичности капель спиртовых и сбора комбинированного состава на основе лекарственного растительного сырья для негормональной терапии климактерического синдрома, оце- нить опасность веществ для здоровья в условиях кратковременного действия и определить класс токсичности. Материалы и методы. Исследование было проведено на 60 белых аутбредных крысах, самцах и самках с мас- сой тела 200-220 г. Перед исследованием животные были распределены по группам по 6 животных в каждой. За 24 часа до введения препаратов животных лишали пищи. Введение лекарственных средств осуществляли утром натощак. После перорального введения тест-образцов препаратов животных удерживали еще 4 часа без еды со свободным доступом к воде. Внутрижелудочно исследуемые тест-образцы вводили с помощью спе- циального энтерального зонда, а внутрибрюшинно введение осуществляли с использованием одноразовых трехкомпонентных шприцев. Результаты. После введения крысам тест-образцов в максимальной дозе 5000 мг/кг энтерально и 1000 мг/кг парентерально признаков интоксикации у животных не наблюдали: все интегральные показатели не отлича- лись от показателей животных интактной группы. Животные были опрятными, активными, имели удовлет- ворительный аппетит, реагировали на звуковые и световые раздражители, процессы мочеиспускания и де- фекации были в пределах нормы, нарушения дыхания и судорог не наблюдали. Рефлекторная возбудимость у всех животных была сохранена. При наблюдении за животными в течение двух недель не было установлено гибели ни в одной из экспериментальных групп. Вывод. Комплекс проведенных исследований по изучению острой токсичности капель спиртовых и сбора ком- бинированного состава на основе лекарственного растительного сырья на крысах позволили установить отсутствие токсического действия препаратов при парентеральном (ЛД50 > 1000 мг/кг) и энтеральном (ЛД50 > 5000 мг/кг) путях введения. Согласно классификации веществ по токсичности исследуемые капли и сбор относятся к IV классу токсичности – при внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16742
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2020
Наукові публікації кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139008-304720-1-PB.pdf288,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.