Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16747
Title: The study of the analeptic activity of derivatives of sulfur- and nitrogen-containing heterocycles on the model of thiopental narcosis
Other Titles: Исследование аналептической активности производных серо- и азотсодержащих гетероциклов на модели тиопенталового наркоза
Дослідження аналептичної активності похідних сірко- та азотовмісних гетероциклів на моделі тіопенталового наркозу
Authors: Kabachna, I. V.
Drogovoz, S. M.
Kabachnyy, V. I.
Serdiukova, Yu. Yu.
Кабачна, І. В.
Дроговоз, С. М.
Кабачний, В. І.
Сердюкова, Ю. Ю.
Кабачная, И. В.
Дроговоз, С. М.
Кабачный, В. И.
Сердюкова, Ю. Ю.
Keywords: narcosis;respiratory center;sodium thiopental;analeptics;heteroside;awakening effect;наркоз;дихальний центр;тіопентал натрію;аналептики;гетерозид;пробуджуючий ефект;наркоз;тиопентал натрия;аналептики;гетерозид;пробуждающий эффект;дыхательный центр
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): The study of the analeptic activity of derivatives of sulfur- and nitrogen-containing heterocycles on the model of thiopental narcosis / I. V. Kabachna, S. M. Drogovoz, V. I. Kabachnyy, Yu. Yu. Serdiukova // Клінічна фармація. - 2018. - № 2. - С. 54-60. doi : 10.24959/cphj.18.1456
Abstract: The range of the use of analeptics covers a number of urgent states (shock, collapse, anesthesia, asphyxia, hypoxia, bacterial intoxication with chemical compounds or drugs suppressing the CNS functions), i.e. almost all areas of urgent therapy of peacetime, military medicine and disaster medicine. However, over the past 50 years, their arsenal has not only been renewed, but even reduced to 6 drugs. This is because of the lack of standardized methods for assessing analeptic efficacy and the theoretical basis for their development. Aim. To search and study the promising substances with the analeptic effect among derivatives of sulfur- and nitrogencontaining heterocycles on the standardized model of thiopental narcosis. Materials and methods. The results of the experiment conducted confirm the adequacy of the method tested, which allows to compare the effect of original substances and classical analeptics on the central nervous system (CNS) and respiratory center (RC) objectively qualitatively and quantitatively (statistically reliably) by intraperitoneal administration of optimal doses: anesthesia (sodium thiopental); at the peak of anesthesia the classical analeptic sulfocamphocaine (SCC) for the first group of animals, the test substances for the second and third groups with the subsequent observation of the anesthesia sleep duration, the dynamics of the frequency of respiratory movements, the psychomotor state and the physiological functions of mice in anesthesia and after awakening. Results. It has been found that the optimal depth and duration of anesthesia is achieved by the intraperitoneal injection of 42 mg/kg of thiopental sodium. The most effective was the traditional analeptic SCC, which in the optimal dose (20 mg/kg) accelerated the awakening of animals by 35 %. Heterosides-21, -31 provided a reliable reduction in duration of anesthesia by 26.8 % and 24.4 % in the dose of 2 mg/kg. After introduction of the test substances the frequency of respiratory movements (RM) increased significantly (p < 0.05) for 10 min compared to the control group, reaching the maximum (85.3 DD/min) in the SCC group. It indicates its superiority in the rate of RC stimulation compared to both Heterosides, which with the concentration of 10 times less than SCC were statistically insignificantly inferior to it by 8.2 % and 10.6 %, respectively. Conclusions. The model of thiopental narcosis makes it possible to statistically reliably compare the effectiveness of classical drugs and original substances by the signs of the awakening effect on the CNS and RC; it can be recommended as a reference model for the purposeful search of analeptics. On the example of studying heterosides the adequacy of the screening model proposed and the prospects of derivatives of sulfur- and nitrogen-containing heterocycles for the search of effective analeptics have been confirmed.
Діапазон використання аналептиків охоплює широкий ряд невідкладних станів (шок, колапс, наркоз, асфіксія, гіпоксія, бактеріальна інтоксикація отруєння хімічними сполуками або ліками, що пригнічують функції ЦНС), тобто майже усі сфери ургентної терапії мирного часу, військової медицини та медицини катастроф. Водночас за останні 50 років їх арсенал не тільки не поповнювався, а навіть скоротився до 6 препаратів. Це зумовлено від- сутністю стандартизованих методів оцінки аналептичної ефективності і теоретичних основ їх створення. Мета дослідження – цілеспрямований пошук перспективних субстанцій з аналептичною дією серед похідних сірко- та азотовмісних гетероциклів на стандартизованій моделі тіопенталового наркозу. Матеріали та методи. Результати проведеного експерименту підтверджують адекватність відпрацьованої мето- дики, що дозволяє об’єктивно якісно та кількісно (статистично достовірно) порівнювати вплив оригінальних речовин і класичних аналептиків на ЦНС і дихальний центр (ДЦ) шляхом внутрішньоочеревинного введення оптимальних доз: наркозного засобу (тіопенталу натрію); на піку наркозу одній групі тварин класичного ана- лептика сульфокамфокаїну (СКК); другій та третій – досліджуваних субстанцій (Гетерозиди-21, -31) з наступ- ним спостереженням тривалості наркозного сну, динаміки частоти дихальних рухів, психомоторнорного стану та фізіологічних функцій мишей у стані наркозу та після пробудження. Результати. Встановлено, що оптимальна глибина і тривалість наркозу досягається при внутрішньоочере- винному введенні 42 мг/кг тіопенталу натрію. Найбільш ефективним виявився традиційний аналептик СКК, який в оптимальній дозі (20 мг/кг) прискорював пробудження тварин на 35 %. Гетерозиди-21, -31 забезпе- чували вірогідне (p<0,05) скорочення тривалості (26,8 % та 24,4 % відповідно) наркозу в дозі 2 мг/кг. Після введення досліджуваних речовин вже протягом 10 хвилин частота дихальних рухів (ДР) вірогідно (p < 0,05) збільшилась в порівнянні з контрольною групою, досягаючи максимуму (85,3 ДР/хв) в групі СКК, що свідчить про перевагу СКК за швидкістю стимуляції ДЦ перед обома гетерозидами, які в концентрації в 10 разів меншій за СКК статистично невірогідно поступалися йому за активністю лише на 8,2 % та 10,6 % відповідно. Висновки. Модель тіопенталового наркозу дозволяє статистично вірогідно порівнювати ефективність кла- сичних препаратів та оригінальних речовин за ознаками пробуджуючого ефекту та впливу на ЦНС та дихаль- ний центр і може рекомендуватися як стандарт для цілеспрямованого пошуку аналептиків. На прикладі дослі- джень гетерозидів підтверджені адекватність запропонованої моделі скринінгу та перспективність похідних сірко- та азотовмісних гетероциклів для пошуку ефективних аналептиків.
Диапазон использования аналептиков охватывает обширный ряд неотложных состояний (шок, коллапс, нар- коз, асфиксия, гипоксия, бактериальная интоксикация отравления химическими соединениями или лекар- ствами, подавляющими функции ЦНС), то есть почти все сферы ургентной терапии мирного времени, военной медицины и медицины катастроф. При этом за последние 50 лет их арсенал не только не пополнялся, а даже сократился до 6 препаратов. Это обусловлено отсутствием стандартизированных методов оценки аналепти- ческой эффективности и теоретических основ их создания. Цель исследования – целенаправленный поиск перспективных субстанций с аналептическим действием среди производных серо- и азотсодержащих гетероциклов на стандартизированной модели тиопенталового наркоза. Материалы и методы. Результаты проведенного эксперимента подтверждают адекватность отработанной методики, позволяющей объективно качественно и количественно (статистически достоверно) сравнивать влияние оригинальных веществ и классических аналептиков на ЦНС и дыхательный центр (ДЦ) путем внутри- брюшинного введения оптимальных доз: наркозного средства (тиопентал натрия); на пике наркоза одной группе животных классического аналептика сульфокамфокаина (СКК), второй и третьей группам – исследу- емых субстанций с последующим наблюдением продолжительности наркозного сна, динамики частоты ды- хательных движений, психомоторного состояния и физиологических функций мышей в состоянии наркоза и после пробуждения. Результаты. Установлено, что оптимальная глубина и продолжительность наркоза достигаются при внутри- брюшинном введении 42 мг/кг тиопентала натрия. Наиболее эффективным оказался традиционный аналеп- тик СКК, который в оптимальной дозе (20 мг/кг) ускорял пробуждение животных на 35 %. Гетерозиды-21, -31 обеспечивали достоверное 26,8 % и 24,4 % сокращение продолжительности наркоза в дозе 2 мг/кг. После вве- дения исследуемых веществ уже в течение 10 минут частота дыхательных движений (ДД) достоверно (p < 0,05) увеличивалась по сравнению с контрольной группой, достигая максимума (85,3 ДД/мин) в группе СКК, что свидетельствует о его преимуществе в скорости стимуляции ДЦ перед обоими гетерозидами, которые в кон- центрации в 10 раз меньшей, чем СКК статистически недостоверно уступали ему по активности соответствен- но на 8,2 % и 10,6 %. Выводы. Модель тиопенталового наркоза позволяет статистически достоверно сравнивать эффективность классических препаратов и оригинальных веществ по признакам пробуждающего влияния на ЦНС и дыха- тельный центр и может рекомендоваться в качестве стандарта для целенаправленного поиска аналептиков. На примере исследований гетерозидов подтверждены адекватность предлагаемой модели скрининга и пер- спективность производных серо- и азотсодержащих гетероциклов для поиска эффективных аналептиков.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16747
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри загальної хiмiї
Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133263-286832-1-PB.pdf330,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.