Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17359
Title: Експериментальне обґрунтування доцільності використання фітопрепаратів у комбінованій фармакотерапії судомних станів
Authors: Штриголь, С. Ю.
Цивунін, В. В.
Штриголь, Д. В.
Лебединець, І. О.
Койро, О. О.
Shtrygol', S. Yu.
Штрыголь, С. Ю.
Tsyvunin, V. V.
Цивунин, В. В.
Штрыголь, Д. В.
Shtrygol’, D. V.
Лебединец, И. О.
Lebedynets, I. O.
Koyro, O. O.
Keywords: протисудомні засоби;лікарські рослини;екстракти;пентилентетразолові судоми;миші;противосудорожные средства;лекарственные растения;экстракты;пентилентетразоловые судороги;мыши;anticonvulsant drugs;medicinal plants;extracts;pentylentetrazole-induced seizures;mice
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Експериментальне обґрунтування доцільності використання фітопрепаратів у комбінованій фармакотерапії судомних станів / С. Ю. Штриголь, В. В. Цивунін, Д. В. Штриголь, І. О. Лебединець, О. О. Койро // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 4–5 (55). – С. 50–56.
Abstract: Глибокий аналіз джерел світової наукової літератури припускає застосування фітопрепаратів у допоміжній терапії епілепсії. Лікарські рослини здатні потенціювати протисудомний ефект протиепі-лептичних засобів, дозволяють зменшити дозу препаратів та, таким чином, знизити частоту розвит-ку побічних реакцій. У попередніх дослідженнях на моделях судом із різним патогенезом виразні антиконвульсивні властивості верифіковано в сухих екстрактів рутки Шлейхера (СЕРШ) та базиліку камфорного (СЕБК). Мета дослідження – визначити фармакодинамічну взаємодію СЕРШ та СЕБК із найуживанішим антиконвульсантом – вальпроатом натрію. Досліди виконано на 41 білих рандомбредних мишах-самцях. Використано базову модель пентилентетразолових судом. Тварин рандомізували на групи (n = 6–9): контрольна; експерименталь-ні, тварини яких отримували монотерапію сухими екстрактами або вальпроатом натрію, а також групи тварин, яким вводили комбінацію «сухий екстракт + вальпроат натрію». Вальпроат натрію застосовували у субтерапевтичній дозі 150 мг/кг, що складає 50 % від умовно ефективної дози 300 мг/кг; сухі екстракти вводили в умовно ефективній дозі 100 мг/кг внутрішньошлунково протя-гом 3 діб, востаннє – за 30 хв до введення конвульсанту. Пентилентетразол вводили у вигляді водного розчину підшкірно в дозі 80 мг/кг. Отримані дані свідчать про невиразний протисудомний ефект вальпроату натрію в субефективній дозі. СЕРШ виявив потужніший ефект, однак найвиразніші протисудомні властивості були притаман-ні комбінації «СЕРШ + вальпроат». СЕБК та комбінація «СЕБК + вальпроат» майже не чинили впливу на експериментальний судомний синдром. Отже, комбінація «СЕРШ + вальпроат» виявилась значно ефективнішою, аніж монотерапія пре-паратами, що свідчить про виразний потенціюючий вплив фітоекстракту на протисудомний ефект класичного антиконвульсанту, тоді як СЕБК майже не посилював доволі слабкі антиконвульсивні властивості вальпроату натрію в субефективній дозі. Глубокий анализ источников мировой научной литературы допускает применение фитопре-паратов во вспомогательной терапии эпилепсии. Лекарственные растения способны усиливать противосудорожное действие противоэпилептических средств, позволяют снизить дозу препаратов и, таким образом, уменьшить частоту развития побочных реакций. В предыдущих иссле-дованиях на моделях судорог с различным патогенезом выразительные противосудорожные свойства верифицированы у сухих экстрактов дымянки Шлейхера (СЭДШ) и базилика камфор-ного (СЭБК).
Глибокий аналіз джерел світової наукової літератури припускає застосування фітопрепаратів у допоміжній терапії епілепсії. Лікарські рослини здатні потенціювати протисудомний ефект протиепі-лептичних засобів, дозволяють зменшити дозу препаратів та, таким чином, знизити частоту розвит-ку побічних реакцій. У попередніх дослідженнях на моделях судом із різним патогенезом виразні антиконвульсивні властивості верифіковано в сухих екстрактів рутки Шлейхера (СЕРШ) та базиліку камфорного (СЕБК). Мета дослідження – визначити фармакодинамічну взаємодію СЕРШ та СЕБК із найуживанішим антиконвульсантом – вальпроатом натрію. Досліди виконано на 41 білих рандомбредних мишах-самцях. Використано базову модель пентилентетразолових судом. Тварин рандомізували на групи (n = 6–9): контрольна; експерименталь-ні, тварини яких отримували монотерапію сухими екстрактами або вальпроатом натрію, а також групи тварин, яким вводили комбінацію «сухий екстракт + вальпроат натрію». Вальпроат натрію застосовували у субтерапевтичній дозі 150 мг/кг, що складає 50 % від умовно ефективної дози 300 мг/кг; сухі екстракти вводили в умовно ефективній дозі 100 мг/кг внутрішньошлунково протя-гом 3 діб, востаннє – за 30 хв до введення конвульсанту. Пентилентетразол вводили у вигляді водного розчину підшкірно в дозі 80 мг/кг. Отримані дані свідчать про невиразний протисудомний ефект вальпроату натрію в субефективній дозі. СЕРШ виявив потужніший ефект, однак найвиразніші протисудомні властивості були притаман-ні комбінації «СЕРШ + вальпроат». СЕБК та комбінація «СЕБК + вальпроат» майже не чинили впливу на експериментальний судомний синдром. Отже, комбінація «СЕРШ + вальпроат» виявилась значно ефективнішою, аніж монотерапія пре-паратами, що свідчить про виразний потенціюючий вплив фітоекстракту на протисудомний ефект класичного антиконвульсанту, тоді як СЕБК майже не посилював доволі слабкі антиконвульсивні властивості вальпроату натрію в субефективній дозі. Глубокий анализ источников мировой научной литературы допускает применение фитопре-паратов во вспомогательной терапии эпилепсии. Лекарственные растения способны усиливать противосудорожное действие противоэпилептических средств, позволяют снизить дозу препаратов и, таким образом, уменьшить частоту развития побочных реакций. В предыдущих иссле-дованиях на моделях судорог с различным патогенезом выразительные противосудорожные свойства верифицированы у сухих экстрактов дымянки Шлейхера (СЭДШ) и базилика камфор-ного (СЭБК).
A deep analysis of the sources of world scientific literature suggests the use of herbal remedies in the adjunctive therapy of epilepsy. Medicinal plants are able to potentiate the anticonvulsant effect of antiepileptic drugs, reduce the dose and thus decrease the incidence of adverse reactions. In previous studies using seizure models with different pathogenesis expressed anticonvulsant properties have been verified in dry extracts of Fumaria schleicheri(FSDE) and Ocimum basilicum(OBDE). The aim of the stud yis to determine pharmacodynamic interactions between FSDE, OBDE and the most used anticonvulsant drug – sodium valproate. Experiments were performed on 41 random-bred male albino mice. The pentylentetrazole-induced seizures as a basic model were used. The animals were randomized into groups (n = 6–9): control; experimental animals were treated by dry extracts or sodium valproate only and groups of animals, were administered by a combination of «dry extract + sodium valproate». Sodium valproate were administered subcutaneously at a dose of 150 mg/kg, representing roughly 50 % of the effective dose of 300 mg/kg; dry extracts were administered at the relatively effective dose of 100 mg/kg for 3 days intragastrically, last time on 30 min before convulsant injection. Pentylentetrazole was administered subcutaneously in an aqueous solution at a dose of 80 mg/kg. These data suggest the vague anticonvulsant effect of sodium valproate in subeffective dose. FSDE found more powerful effect, but the most significant anticonvulsant properties were peculiar to the combination «FSDE + valproate». OBDE and the combination «OBDE + valproate» almost did not influence on the experimental convulsions. Thus, the combination «FSDE + valproate» was significantly more effective than monotherapy of drugs, indicating a marked impact phytoextracts’ potentiative influence on anticonvulsant effect of classic antiepileptic drug. While OBDE hardly strengthened the rather weak anticonvulsant properties of sodium valproate in subeffective dose.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17359
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools