Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18239
Title: Development and validation of GLC/FID- and GLC/MSprocedures of secnidazole determination by the methods of additions
Other Titles: Розробка та валідація ГРХ/ПІД- та ГРХ/МС-методик визначення секнідазолу методом добавок
Разработка и валидация ГЖХ/ПИД- и ГЖХ/МС-методик определения секнидазола методом добавок
Authors: Shovkova, O. V.
Klimenko, L. Yu.
Shovkova, Z. V.
Savchenko, M. O.
Шовкова, О. В.
Клименко, Л. Ю.
Шовкова, З. В.
Савченко, М. О.
Шовковая, О. В.
Клименко, Л. Ю.
Шовковая, З. В.
Савченко, М. А.
Keywords: secnidazole;gas-liquid chromatography;validation;секнідазол;газо-рідинна хроматографія;валідація;секнидазол;валидация;газо-жидкостная хроматография
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Development and validation of GLC/FID- and GLC/MSprocedures of secnidazole determination by the methods of additions / O. V. Shovkova, L. Yu. Klimenko, Z. V. Shovkova, M. O. Savchenko // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2018. - № 4. - С. 40-47. doi : 10.24959/ophcj.18.954
Abstract: Gas-liquid chromatography is widely used in the process of forensic toxicological examinations, but data about application of GLC with flame-ionization and mass-spectrometry detection for secnidazole determination in analytical toxicology are absent. Aim. To develop GLC/FID- and GLC/MS-procedures for the quantitative determination of secnidazole and carry out step-by-step validation of the procedures developed in the variant of the method of additions. Results and discussion. The chromatographic conditions has been chosen for secnidazole determination by the method of GLC in two variants of performance with flame-ionization and mass-spectrometry detection with the temperature program changing during the analysis from 70 °C to 250 °C or 320 °C. Retention times for secnidazole are 8.97 min and 11.74 min. To prove the possibility of application of the procedures proposed in further analysis their validation has been carried out in the variant of the method of additions. Such validation parameters as in-process stability, linearity, accuracy and precision have been estimated by model solutions. Experimental part. The GLC/FID-analysis: HP 6890 Hewlett Packard; НР-1 ø0.32 mm × 30 m, 0.25 μm; thermostat – 70 ºС (3 min), 40 ºС/min to 180 ºС (2 min), 40 ºС/min to 250 ºС (3 min); injector – 280 ºС; detector – 280 ºС; volume rate of a carrier gas (helium) – 1.5 ml/min; split mode – 1 : 2. The GLC/MS-analysis: Agilent 6890N/5973N/7683; НР-5MS ø0.25 mm × 30 m, 0.25 μm; DB-17MS ø0.25 mm × 30 m, 0.15 μm; columns are connected sequentially through Deans switch; thermostat – 70 ºС (2 min), 45 ºС/min. to 210 ºС, 6 ºС/min to 320 ºС (12.56 min); transfer line – 280 ºС; ion source – 230 ºС; quadrupole – 150 ºС; electron impact – 70eV; 40-750 m/z; injector – 250 ºС; splitless mode; inlet carrier gas (helium) pressure: 1st column – 26.06 psi, 2nd column – 19.30 psi. Conclusions. New procedures for the quantitative determination of secnidazole by the method of GLC/FID and GLC/MS have been developed. Their validation has been carried out, and acceptability for application has been shown.
Газо-рідинна хроматографія широко використовується в судово-токсикологічних дослідженнях, але дані про застосування ГРХ з полум’яно-іонізаційним і мас-спектрометричним детектуванням для визна- чення секнідазолу в аналітичній токсикології відсутні. Мета. Розробити ГРХ/ПІД- і ГРХ/МС-методики кількісного визначення секнідазолу та провести поетап- ну валідацію розроблених методик у варіанті методу добавок. Результати та їх обговорення. Хроматографічні умови були підібрані для визначення секнідазолу ме- тодом ГРХ у двох варіантах виконання з використанням полум’яно-іонізаційного і мас-спектрометричного детектування з програмованою зміною температури при аналізі від 70 °С до 250 °С або 320 °С. Час утри- мування для секнідазолу становить 8,97 хв і 11,74 хв. Для доказу можливості застосування пропонованих методик у подальшому аналізі було проведено їх валідацію у варіанті методу добавок. Такі валідаційні параметри, як стабільність, лінійність, правильність і прецизійність були оцінені за допомогою модельних розчинів. Експериментальна частина. ГРХ/ПІД-аналіз: HP 6890 Hewlett Packard; НР-1 ø0,32 мм × 30 м, 0,25 мкм; термостат – 70 ºС (3 хв), 40 ºС/хв до 180 ºС (2 хв), 40ºС/хв до 250 ºС (3 хв); інжектор – 280 ºС; детектор – 280 ºС; об’ємна швидкість газу-носія (гелію) – 1,5 мл/хв; розділення потоку – 1 : 2. ГРХ/МС-аналіз: Agilent 6890N/5973N/7683; НР-5МС ø0,25 мм × 30 м, 0,25 мкм; DB-17MS ø0,25 мм × 30 м, 0,15 мкм; колонки під- ключені послідовно через перемикач Діна; термостат – 70 ºС (2 хв), 45 ºС/хв до 210 ºС, 6 ºС/хв до 320 ºС (12,56 хв); інтерфейс мас-спектрометра – 280 ºС; джерело іонів – 230 ºС; квадруполь – 150 ºС; електронний удар – 70 еВ; 40-750 m/z; інжектор – 250 ºС; без розділення потоку; тиск газу-носія (гелію) на вході: 1-а колонка – 26,06 psi, 2-а колонка – 19,30 psi. Висновки. Розроблені нові методики кількісного визначення секнідазолу методами ГРХ/ПІД і ГРХ/МС. Проведено їх валідацію і показано прийнятність для застосування.
Газо-жидкостная хроматография широко используется в судебно-токсикологических исследованиях, но данные о её применении с пламенно-ионизационной и масс-спектрометрической детекцией для опре- деления секнидазола в аналитической токсикологии отсутствуют. Цель. Разработать ГЖХ/ПИД- и ГЖХ/МС-методики количественного определения секнидазола и про- вести поэтапную валидацию разработанных методик в варианте метода добавок. Результаты. Хроматографические условия были подобраны для определения сенидазола методом ГЖХ в двух вариантах исполнения с использованием пламенно-ионизационной и масс-спектрометрической детекции с программируемым изменением температуры при анализе от 70 °С до 250 °С или 320 °С. Время удерживания для секнидазола составляет 8,97 мин и 11,74 мин. Для доказательства возможности применения предлагаемых методик в дальнейшем анализе была проведена их валидация в варианте метода добавок. Такие валидационные параметры, как стабильность, линейность, правильность и пре- цизионность были оценены с помощью модельных растворов. Экспериментальная часть. ГЖХ/ПИД-анализ: HP 6890 Hewlett Packard; НР-1 ø0,32 мм × 30 м, 0,25 мкм; термостат – 70 ºС (3 мин), 40 ºС/мин до 180 ºС (2 мин), 40 ºС/мин до 250 ºС (3 мин); инжектор – 280 ºС; детектор – 280 ºС; объемная скорость газа-носителя (гелия) – 1,5 мл/мин; разделение потока – 1 : 2. ГЖХ/ МС-анализ: Agilent 6890N/5973N/7683; НР-5МС ø0,25 мм × 30 м, 0,25 мкм; DB-17MS ø0,25 мм × 30 м, 0,15 мкм; колонки подключены последовательно через переключатель Дина; термостат – 70 ºС (2 мин), 45 ºС/мин до 210 ºС, 6 ºС/мин до 320 ºС (12,56 мин); интерфейс масс-спектрометра – 280 ºС; источник ионов – 230 ºС; квадруполь – 150 ºС; электронный удар – 70 эВ; 40-750 m/z; инжектор – 250 ºС; без разделения потока; давление газа-носителя (гелия) на входе: 1-я колонка – 26,06 psi, 2-я колонка – 19,30 psi. Выводы. Разработаны новые методики количественного определения секнидазола методами ГЖХ/ПИД и ГЖХ/МС. Проведена их валидация и показана приемлемость для применения.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18239
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151278-327023-1-PB.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.