Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18366
Title: Дослідження специфіки прийняття управлінських рішень у межах організаційної культури фармацевтичних закладів
Other Titles: Investigation of making managerial decisions specificity within the organizational culture of pharmaceutical institutions
Исследование специфики принятия управленческих решений в рамках организационной культуры фармацевтических учреждений
Authors: Толочко, В. М.
Артюх, Т. О.
Зарічкова, М. В.
Адонкіна, В. Ю.
Tolochko, V. M.
Artyukh, T. A.
Zarichkova, M. V.
Adonkina, V. Yu.
Толочко, В. М.
Артюх, Т. А.
Заричковая, М. В.
Адонкина, В. Ю.
Keywords: управлінські рішення;спеціалісти фармації;організаційна культура;фармацевтичні заклади;managerial decisions;pharmacy specialists;pharmaceutical institutions;organizational culture;управленческие решения;специалисты фармации;организационная культура;фармацевтические учреждения
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження специфіки прийняття управлінських рішень у межах організаційної культури фармацевтичних закладів / В. М. Толочко, Т. О. Артюх, М. В. Зарічкова , В. Ю. Адонкіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2018. - № 4. - С. 40-48. doi : 10.24959/uekj.18.26
Abstract: Метою роботи є дослідження специфіки прийняття управлінських рішень у фармацев- тичних закладах (ФЗ) з урахуванням особливостей їх організаційної культури (ОК). Результати. Дослідженнями, які були проведені з використанням наукових методів – ан- кетування, вибіркового спостереження, фокус-груп, експертних оцінок, залученням компетент- них експертів та моделювання, з’ясовані в межах ОК ФЗ основні вимоги до компетенцій спе- ціалістів фармації (СФ), які потрібні при прийнятті управлінських рішень. До них віднесені: своєчасність, обґрунтованість, оперативність, послідовність, економічність, повноважність, ситуаційність, гнучкість, узгодженість та дотримання управлінської ієрархії. Встановлено, що СФ при прийнятті управлінських рішень мають бути цілеспрямованими з усвідомленням си- туації та необхідного кінцевого результату з урахуванням специфіки ОК. Окреслені вимоги до СФ, які приймають управлінські рішення з урахуванням специфіки ФЗ. Так, СФ при прийнятті управлінських рішень, у першу чергу, повинні вміти використовувати професійні знання та навички, дотримуватись термінів виконання, мати бажання досягати позитивних рішень, зо- крема володіти знаннями з основ науки про управління. Разом з тим при прийнятті управ- лінських рішень в умовах ОК ФЗ не можна повністю уникнути ризиків через плив індиві- дуальних особливостей СФ, які його здійснюють. За думкою респондентів такі управлінські рішення мають бути зваженими та усвідомленими, але специфіка діяльності ФЗ допускає від СФ певної інтуїції та імпульсивності при прийнятті рішень в умовах невизначеної ситуації. Дослідження показали, що в умовах ОК ФЗ значна увага повинна приділятися підготовці роз- порядження про виконання управлінського рішення персоналом ФЗ. Респонденти вказують, що в такому розпорядженні мають бути відповіді на такі питання (по мірі значимості): мета, час, виконання і терміни, методи та засоби, місце, виконавці. Разом з тим ризики залишають- ся і частіше за все вони пов’язані з недостатньо чіткою сформульованістю розпорядження про управлінські рішення, неврахуванням усіх факторів впливу для виконання, прийняттям рішень з недостатньою кількістю інформації про характер проблеми, з не погодженістю з ви- конавцями. Тому вивчені умови, які мають сприяти успішному виконанню управлінських рі- шень у ФЗ. Серед таких умов виділені: використання достовірної інформації та її повнота, на- явність стандартних операційних процедур для виконання усіх видів робіт, достатня кількість кваліфікованих виконавців, дотримання управлінських технологій, належний документообіг при реалізації управлінських рішень. Дослідження показали, що СФ як суб’єкти прийняття управлінських рішень в умовах ОК ФЗ мають бути обізнаними з перевагами та недоліками різних варіантів їх прийняття взагалі (американською, німецькою, японською, українською школами) і тим самим вміти побудувати найприйнятнішу їх процедуру конкретно в тому чи іншому ФЗ. Для успішного вирішення цього завдання нами запропонований оптимальний варіант дотримання процедури підготовки і прийняття управлінських рішень у ФЗ з ураху- ванням специфіки ОК. В ньому поєднано десять послідовно пов’язаних дій від розуміння завдання, вивчення та оцінювання ситуації та обставин до реалізації рішення і зворотного зв’язку про отримані результати. Висновки. За результатами проведених досліджень з’ясовані аспекти прийняття управ- лінських рішень у межах специфіки ОК ФЗ. На цій основі запропонований оптимальний ва- ріант дотримання процедури підготовки і прийняття управлінських рішень з урахуванням результатів особистих досліджень їх аспектів у ФЗ.
Aim. To study the specifics of making managerial decisions in pharmaceutical institutions (PhI) taking into account the peculiarities of their organizational culture (OC). Results. The researches were conducted using scientific methods – questionnaires, sample observations, focus groups, expert assessments, involvement of competent experts and modeling have clarified in the framework of the OC PhI the basic requirements for the competences of the specialists of pharmacy (SPh), which are necessary for the adoption of management decisions . These include: timeliness, reasonableness, efficiency, consistency, efficiency, authority, situationality, flexibility, consistency and compliance with the management hierarchy. It has been established that the SF decisionmaking process should be focused on the awareness of the situation and the necessary final result taking into account the specifics of the OC. The requirements for the SPh, which make management decisions taking into account the specifics of the Federal Law, are outlined. Thus, the SPh, when making managerial decisions, should first of all be able to use professional knowledge and skills, to observe timelines, to have the desire to make positive decisions, in particular to have knowledge of the basics of management science. At the same time, when making managerial decisions in the conditions of OC PhI, risks can not be completely avoided due to the flow of individual SPhs that carry it out. According to the opinion of respondents, such managerial decisions should be weighed and conscious, but the specifics of the SPh activities allow the SPh to have certain intuition and impulsiveness in making decisions in an uncertain situation. Studies have shown that in the conditions of the OC PhI should pay considerable attention to the preparation of an order to execute a management decision by the staff of the Federal Reserve. Respondents indicate that in such an order the answers to the questions (to the extent of significance) should be answered: the purpose, time, performance and terms, methods and means, place, performers. However, the risks remain and most often they are related to the lack of clear formulation of the management decisions, not taking into account all the factors of influence for implementation, the adoption of decisions with insufficient information about the nature of the problem is not consistent with the performers. Therefore, conditions have been studied that should facilitate the successful implementation of management decisions in the Federal Law. Among these conditions are the allocation: the use of reliable information and its completeness, the existence of standard operating procedures for all types of work, a sufficient number of qualified executives, the observance of technology management processes, proper workflow in the implementation of management decisions. Studies have shown that the SPh, as subjects of making managerial decisions in the context of the OC PhI, should be aware of the advantages and disadvantages of different options for their adoption in general (American, German, Japanese, Ukrainian schools) and thus be able to construct their most appropriate procedure specifically in therefore, or another PhI. To successfully solve this problem, we have proposed an optimal version of the procedure for the preparation and adoption of management decisions in the Federal Law, taking into account the specifics of the OC. It combines ten consistently related actions, from understanding the task, studying and evaluating the situation and circumstances, to implementing a solution and feedback on obtaining results. Conclusions. According to the results of the researches, the aspects of making managerial decisions within the specifics of the OC PhI were clarified. On this basis, the optimal version of the procedure of preparing and taking management decisions is proposed, taking into account the results of personal research of their aspects in the Federal Law.
Целью работы является исследование специфики принятия управленческих решений в фарма- цевтических учреждениях (ФУ) с учетом особенностей их организационной культуры (ОК). Результаты. Исследованиями, которые были проведены с использованием научных ме- тодов – анкетирования, выборочного наблюдения, фокус-групп, экспертных оценок, привле- чением компетентных экспертов и моделирования, выяснены в пределах ОК ФУ основные требования к компетенциям специалистов фармации (СФ), которые нужны при принятии управленческих решений. К ним отнесены: своевременность, обоснованность, оперативность, последовательность, экономичность, легитимность, ситуационность, гибкость, согласованность и соблюдение управленческой иерархии. Установлено, что СФ при принятии управленческих решений должны быть целенаправленными с осознанием ситуации и необходимого конечно- го результата с учетом специфики ОК. Указаны требования к СФ, принимающим управлен- ческие решения с учетом специфики ФУ. Так, СФ при принятии управленческих решений, в первую очередь, должны уметь использовать профессиональные знания и навыки, соблюдать сроки выполнения, иметь желание достигать положительных решений, в частности обладать знаниями по основам науки об управлении. Вместе с тем при принятии управленческих ре- шений в условиях ОК ФУ нельзя полностью избежать рисков из-за влияния индивидуальных особенностей СФ, которые его осуществляют. По мнению респондентов такие управленческие решения должны быть взвешенными и осознанными, но специфика деятельности ФУ допу- скает по отношению к СФ определенной интуиции и импульсивности при принятии решений в условиях неопределенной ситуации. Исследования показали, что в условиях ОК ФУ значи- тельное внимание должно уделяться подготовке распоряжения о выполнении управленческо- го решения персоналом ФУ. Респонденты указывают, что в таком распоряжении должны быть ответы на такие вопросы (по мере значимости): цель, время, выполнение и сроки, методы и средства, место, исполнители. Вместе с тем риски остаются и чаще всего они связаны с недо- статочно четкой формулировкой распоряжения об управленческом решении, недостаточным учетом всех факторов влияния для выполнения, принятия решений с недостаточным коли- чеством информации о характере проблемы, несогласованностью с исполнителями. Поэтому изучены условия, которые должны способствовать успешному выполнению управленческих решений в ФУ. Среди таких условий выделены: использование достоверной информации и ее полнота, наличие стандартных операционных процедур для выполнения всех видов работ, достаточное количество квалифицированных исполнителей, соблюдение технологий процес- сов управления, надлежащий документооборот при реализации управленческих решений. Исследования показали, что СФ как субъекты принятия управленческих решений в условиях ОК ФУ должны быть осведомлены о преимуществах и недостатках различных вариантов их принятия вообще (американской, немецкой, японской, украинской школами) и тем самым уметь построить приемлемую их процедуру именно в том или ином ФУ. Для успешного реше- ния этой задачи нами предложен оптимальный вариант соблюдения процедуры подготовки и принятия управленческих решений в ФУ с учетом специфики ОК. В нем объединены десять последовательно связанных действий от понимания задачи, изучения и оценки ситуации и обстоятельств до реализации решения и обратной связи о получении результатов. Выводы. По результатам проведенных исследований определены аспекты принятия управ- ленческих решений в рамках специфики ОК ФУ. На этой основе предложен оптимальный ва- риант соблюдения процедуры подготовки и принятия управленческих решений с учетом ре- зультатов собственных исследований их аспектов в ФУ.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18366
Appears in Collections:Наукові публікації В. М. Толочко
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144028-326403-1-PB.pdf343,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.