Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18367
Title: Розробка технології лікувально-профілактичних антисептичних маркерів і їх застосування в комплексній терапії мікозів і уражень шкіри
Other Titles: Development of curative and preventive antiseptic markers technology. Application in mycosis and skin damage complex therapy
Разработка технологии лечебно-профилактических антисептических маркеров и их применение в комплексной терапии микозов и поражений кожи
Authors: Тихонов, О. І.
Фролова, О. Є.
Ярних, Т. Г.
Шпичак, О. С.
Мартинюк, Т. В.
Tykhonov, O. I.
Frolova, O. E.
Yarnykh, T. G.
Shpychak, O. S.
Martyniuk, T. V.
Тихонов, А. И.
Фролова, О. Е.
Ярных, Т. Г.
Шпичак, О. С.
Мартынюк, Т. В.
Keywords: мікози;протигрибкові препарати;флакони-олівці (маркери);технологія;mycosis;technology;anti-fungal medicines;vials-pencil (markers);микозы;технология;противогрибковые препараты;флаконы-карандаши (маркеры)
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Розробка технології лікувально-профілактичних антисептичних маркерів і їх застосування в комплексній терапії мікозів і уражень шкіри / О. І. Тихонов, О. Є. Фролова, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак, Т. В. Мартинюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2018. - № 4. - С. 22-30. doi : 10.24959/uekj.18.29
Abstract: На теперішній час у системі охорони здоров’я особливого значення набуває проблема лі- кування грибкових захворювань, частка яких в Україні та за її межами складає близько 25-30 %. Метою роботи є розробка науково обґрунтованої технології виготовлення в аптечних та промислових умовах фармацевтичної композиції «Прополіс–ПХНС», що входить до складу лікувально-профілактичних засобів «Прополіс-Дерма» для застосування в комплексній тера- пії мікозів і уражень шкіри. Матеріали та методи. Аналіз, емпіричні, фізичні, фізико-хімічні, фармакотехнологічні, ста- тистичні методи. Результати. Проведений аналіз маркетингових досліджень лікарських засобів за АТС- класифікацією свідчить про те, що фармацевтичний ринок препаратів протигрибкової дії в основному представлений синтетичними лікарськими засобами, що підтверджує актуальність створення лікувально-профілактичних засобів на основі субстанцій природного походження. Встановлено, що найбільш перспективними та відповідно ефективними у цьому відношенні є засоби комплексної дії у вигляді лікувально-профілактичних антисептичних флаконів-олів- ців (маркерів). За результатами проведених фізичних та фізико-хімічних досліджень АФІ та їх сумішей у вигляді розчину-концентрату теоретично обґрунтовано та експериментально розроблено технологію одержання нової фармацевтичної композиції «Прополіс-ПХНС» у фор- мі лікувально-профілактичних маркерів. Висновки. Результати проведених експериментальних досліджень були використані при розробці блок-схем технологічного процесу виготовлення лікувально-профілактичного засобу «Прополіс-ПХНС» в умовах аптечного виготовлення та промислового виробництва і розроб- ки нормативної документації відповідно до вимог Державної фармакопеї України у вигляді технологічної інструкції та проекту технологічного регламенту на досліджуваний лікувально- профілактичний засіб.
Today, the problem of the treatment of fungal diseases is particular importance in the health care system; it shares in Ukraine and abroad is about 25-30 %. Aim. To develop a scientifically based technology of preparation the composition “Propolis-PHNS” in pharmacy and industrial conditions, which is a part of the prophylactic medicines of “Propolis- Derma” for using in the complex therapy of mycosis and skin damage. Materials and methods. Analysis, empirical, physical, physical-chemical, pharmaco-technological, statistical methods. Results. The analysis of marketing researches of medicines according to ATC classification shows that the pharmaceutical market of anti-mycotic drugs is represented by synthetic drugs mainly, which shows that creation of therapeutic and prophylactic agents on the basis of substances of natural origin is an actual. It is established that the most promising and accordingly effective in this aspect are medicines with complex action in the form of therapeutic and prophylactic antiseptic vials-pencils (markers). Based on the results of physical and physical-chemical studies of API and their mixtures as a concentrate solution, the technology for obtaining a new pharmaceutical composition “Propolis- PHNS” in the form of therapeutic and prophylactic markers have been theoretically substantiated and experimentally developed. Conclusions. Results of the experimental research have been used in the development of block design of the technological process of preparation for treatment and prophylactic medicine “Propolis- PHNS” in the conditions of pharmacy and industrial production and development the normative documentation in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine in the form of a technological instruction and a project of technological regulation for the medicinal-prophylactic medicine.
В настоящее время в системе здравоохранения особое значение приобретает проблема лечения грибковых заболеваний, доля которых в Украине и за ее пределами составляет около 25-30 %. Целью работы является разработка научно обоснованной технологии изготовления в аптеч- ных и промышленных условиях фармацевтической композиции «Прополис-ПХНС», входя- щей в состав лечебно-профилактических средств «Прополис-Дерма» для применения в ком- плексной терапии микозов и поражений кожи. Материалы и методы: анализ, эмпирические, физические, физико-химические, фармако- технологические, статистические методы. Результаты. Проведенный анализ маркетинговых исследований лекарственных средств в соответствии с АТС-классификацией свидетельствует о том, что фармацевтический рынок препаратов противогрибкового действия в основном представлен синтетическими лекарствен- ными средствами и подтверждает актуальность создания лечебно-профилактических средств на основе субстанций природного происхождения. Установлено, что наиболее перспектив- ными и соответственно эффективными в этом отношении являются средства комплексного действия в виде лечебно-профилактических антисептических флаконов-карандашей (марке- ров). По результатам проведенных физических и физико-химических исследований АФИ и их смесей в виде раствора-концентрата теоретически обоснована и экспериментально разрабо- тана технология получения новой фармацевтической композиции «Прополис-ПХНС» в фор- ме лечебно-профилактических маркеров. Выводы. Результаты проведенных экспериментальных исследований были использова- ны при разработке блок-схем технологического процесса изготовления лечебно-профилак- тического средства «Прополис-ПХНС» в условиях аптечного изготовления и промышленного производства и при разработке нормативной документации в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Украины в виде технологической инструкции и проекта техно- логического регламента на исследуемое лечебно-профилактическое средство.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18367
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри АТЛ
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
143834-326401-1-PB.pdf605,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.