Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18621
Title: Justification for the system of social passport indicators in a pharmacy institution
Other Titles: Обґрунтування системи показників соціального паспорта в аптечному закладі
Обоснование системы показателей социального паспорта в аптечных учреждениях
Authors: Zarichkova, M. V.
Dolzhnikova, О. М.
Muzika, T. F.
Должнікова, О. М.
Должникова, О. Н.
Заричковая, М. В.
Музика, Т. Ф.
Музыка, Т. Ф.
Зарічкова, М. В.
Keywords: аптечний заклад;соціальний захист спеціалістів фармації;соціальний паспорт;pharmacy institution;social protection of pharmacy professionals;social passport;аптечное учреждение;социальный паспорт;социальная защита специалистов фармации
Issue Date: 2019
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Зарічкова, М. В. Обґрунтування системи показників соціального паспорта в аптечному закладі / М. В. Зарічкова, О. М. Должнікова, Т. Ф. Музика // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – № 1 (57). – С. 11–20. doi : 10.24959/uekj.19.6
Abstract: Метою дослідження є обґрунтування необхідності запровадження соціальних нормативів в аптечних закладах та визначення методики розрахунку соціального паспорта аптеки шляхом обчислення критеріїв, що характеризують соціальну структуру трудового колективу, умови праці та культурно-побутові умови, оплату і дисципліну праці та основних науково-практичних підходів щодо реалізації політики соціального захисту у фармацевтичному секторі. Матеріали та методи: формально-логічний метод, системний аналіз, метод аналогії і порівняння, аналіз документів і результатів соціологічних досліджень. Результати. У статті визначено, що впровадження технології соціальної паспортизації аптечного закладу забезпечить системний підхід до розрахунку рівня соціального розвитку аптеки та оцінки показників досягнення нормативів соціального паспорта. Порівнюючи підсумкові значення показників соціального розвитку за досліджувані роки можна зробити висновок про позитивний вплив на стан соціального розвитку аптечного закладу впроваджених заходів із соціального захисту спеціалістів фармації (СЗСФ). Завдяки впровадженню цих заходів загальний рівень соціального розвитку зріс із 50 % у 2015 р. до 74 % у 2016 р. Доведено, що соціальна паспортизація аптечного закладу потребує належного організаційного забезпечення та визначення основних показників, за якими проводиться оцінка соціальних нормативів аптечних закладів, та здійснене їх узагальнення. Висновки. Визначені з використанням системи оцінок, отриманих в результаті аналізу даних нефінансової звітності підприємства, ранги пріоритетів за окремими напрямками соціальної політики досліджуваного аптечного закладу були використані як необхідна інформаційна база для вирішення завдань планування його соціального розвитку, формулювання рекомендацій щодо розвитку соціальної сфери і обґрунтування соціально значущих заходів. За результатами проведених досліджень визначені пріоритетні заходи подальшого соціального розвитку, які вирішують комплекс проблем покращення існуючого соціального стану аптечного закладу та сприяють значному економічному ефекту.
The aim of the study is to justify the need to introduce social standards in pharmacy institutions and to determine the methodology for estimation of the social passport of a pharmacy by calculating the criteria, which characterize the social structure of the labour collective, working conditions, cul - tural and living conditions, payment and labour discipline, main scientific and practical approaches to policy of social security implementation in the pharmaceutical sector. Materials and methods : formal and logical method, system analysis, method of analogy and comparison, analysis of documents and results of sociological research. Results . The article states that the introduction of the technology of social passportization of a pharmacy institution will provide a systematic approach to the calculation of the level of social de - velopment of a pharmacy and the evaluation of the indicators for achieving the standards of social passport. Comparing the final values of the indicators of social development over the years studied, we can conclude that positive effect on the social development of a pharmacy institution of imple - mented measures on social protection of pharmacy professionals (PhP). Due to the implementation of these measures, the overall level of social development has increased from 50 % in 2015 to 74 % in 2016. It has been proved that social passportization of a pharmacy institution requires adequate organizational support and the definition of the main indicators for assessing the social standards of pharmacy institutions; and these indicators have been generalized. Conclusions. Determined by the system of assessments, obtained as a result of the analysis of the data of the non-financial reporting of the enterprise, the ranks of priorities for certain areas of social policy of the investigated pharmacy institution have been used as the necessary information base for solving the tasks of planning of its social development, formulation of recommendations for the development of social sphere and justification of socially significant measures. According to the results of the research, priority measures of further social development are identified, which solve a complex of problems of improving the existing social status of a pharmacy institution and contribute to a significant economic effect.
Целью исследования является обоснование необходимости введения социальных норма - тивов в аптечных учреждениях и определение методики расчета социального паспорта апте - ки путем вычисления критериев, характеризующих социальную структуру трудового коллек - тива, условия труда и культурно-бытовые условия, оплату и дисциплину труда и основных научно-практических подходов к реализации политики социальной защиты в фармацевтиче - ском секторе. Материалы и методы: формально-логический метод, системный анализ, метод аналогии и сравнения, анализ документов и результатов социологических исследований. Результаты. В статье определено, что внедрение технологии социальной паспортизации аптечного учреждения обеспечит системный подход к расчету уровня социального развития аптеки и оценки показателей достижения нормативов социального паспорта. Сравнивая ито - говые значения показателей социального развития за исследуемые годы можно сделать вывод о положительном влиянии на состояние социального развития аптечного учреждения внедрен - ных мероприятий по социальной защите специалистов фармации (СЗСФ). Благодаря внедре - нию этих мероприятий общий уровень социального развития вырос с 50 % в 2015 г. до 74 % в 2016 г. Доказано, что социальная паспортизация аптечного учреждения требует надлежащего организационного обеспечения и определения основных показателей, по которым проводит - ся оценка социальных нормативов аптечных учреждений, и совершено их обобщение. Выводы. Определены с использованием системы оценок, полученных в результате анали - за данных нефинансовой отчетности предприятия, ранги приоритетов по отдельным направлени - ям социальной политики исследуемого аптечного учреждения, которые были использованы как необходимая информационная база для решения задач планирования его социального развития, формулирование рекомендаций по развитию социальной сферы и обоснования соци - ально значимых мероприятий. По результатам проведенных исследований определены приори - тетные мероприятия дальнейшего социального развития, которые решают комплекс проблем улучшения существующего социального положения аптечного учреждения и способствуют значительному экономическому эффекту
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18621
ISSN: 2311-1127
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри УЕФ
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2021Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.