Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18662
Title: Підготовка, оформлення і захист курсових робіт з аптечної технології ліків
Other Titles: Подготовка, оформление и защита курсовых работ по аптечной технологии лекарств
Authors: Половко, Н. П.
Вишневська, Л. І.
Зуйкіна, С. С.
Богуцька, О. Є.
Зубченко, Т. М.
Ковальова, Т. М.
Вишневская, Л. И.
Зуйкина, С. С.
Богуцкая, Е. Е.
Зубченко, Т. Н.
Ковалева, Т. Н.
Polovko, N. P.
Vishnevska, L. I.
Zuykina, S. S.
Bogutska, О. Ye.
Zubchenko, T. M.
Kovalyova, Т. M.
Keywords: методичні рекомендації;фармація;курсова робота;аптечна технологія ліків;методические рекомендации;фармация;курсовая работа;аптечная технология лекарств;guidelines;pharmacy;coursework;pharmacy drug technology
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Підготовка, оформлення і захист курсових робіт з аптечної технології ліків : метод. рек. для студентів спец. «Фармація» денної та заочної форм навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, С. С. Зуйкіна [та ін.]. – Х., 2018. – 27 с.
Abstract: Методичні рекомендації створені для надання методичної та практичної допомоги студентам спеціальності «Фармація» в підготовці і оформленні курсових робіт з аптечної технології ліків. Рекомендовані для позааудиторної роботи студентів спеціальності «Фармація».
Методические рекомендации предназначены для оказания методической и практической помощи студентам специальности «Фармация» в подготовке и оформлении курсовых работ по аптечной технологии лекарств. Рекомендованы для внеаудиторной работы студентов специальности «Фармация».
Description: Однією з основних форм самостійної роботи студентів є написання ними курсової роботи, питанням методики яких і присвячені ці матеріали. На сьогоднішній день відбуваються об'єктивні зміни в організації всього навчального процесу, і в тому числі, в підготовці студентами курсових робіт, які необхідно враховувати. Швидкий розвиток інформаційних технологій, поява системи «Інтернет» істотно розширюють можливості студентів щодо скорочення трудомісткості виконання курсових робіт, насиченню їх проблемними питаннями, статистичними матеріалами, сприяють підвищенню їх якості. Дані методичні вказівки щодо виконання та підготовки до захисту курсових робіт призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація» з дисципліни «Аптечна технологія ліків». Методичні вказівки містять такі розділи: загальна спрямованість і структура курсової роботи, вимоги до її змісту та оформлення, порядок захисту курсової роботи та критерії її оцінювання. Методичні вказівки допомагають студенту зрозуміти, що курсова робота є формою самостійної роботи, що виконується студентом на певну тему, відповідно до переліку тем курсових робіт з даної дисципліни. Курсова робота виконується під керівництвом викладача, в процесі її написання студент розвиває початкові навички наукової роботи, закріплюючи і одночасно розширюючи знання, отримані при вивченні дисципліни «Аптечна технологія ліків». При виконанні курсової роботи студент повинен показати своє вміння працювати з нормативним матеріалом та іншими літературними джерелами, а також можливість систематизувати і аналізувати фактичний матеріал і самостійно творчо його осмислювати. Методичні вказівки дадуть можливість студенту правильно і кваліфіковано написати курсову роботу, дотримуючись при цьому стандартів щодо її оформлення. Добре підготовлена курсова робота дає студенту впевненість у своїй готовності до виконання в майбутньому дипломної або магістерської роботи. Творчий розвиток логіки, методів і прийомів виконання робіт – запорука їх відповідності зростаючим вимогам до підготовки фахівців вищої школи.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18662
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курсові роботи методичка.pdf521,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.