Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18663
Title: Робочий зошит з технології гомеопатичних лікарських засобів для студентів спеціальності «Фармація»
Other Titles: Робочий зошит з технології гомеопатичних лікарських засобів для студентів спеціальності «Фармація»
Authors: Вишневська, Л. І.
Половко, Н. П.
Зуйкіна, С. С.
Богуцька, О. Є.
Олійник, С. В.
Ковальова, Т. М.
Зубченко, Т. М.
Коноваленко, І. С.
Вишневская, Л. И.
Зуйкина, С. С.
Богуцкая, Е. Е.
Олейник, С. В.
Ковалева, Т. Н.
Зубченко, Т. Н.
Коноваленко, И. С.
Vishnevska, L. I.
Polovko, N. P.
Zuykina, S. S.
Bogutska, О. Ye.
Oliinyk S. V.
Kovalyova, Т. M.
Zubchenko, T. M.
Konovalenko, I. S.
Keywords: робочий зошит;технологіїя гомеопатичних лікарських засобів;фармація;рабочая тетрадь;технологиия гомеопатических лекарственных средств;фармация;workbook;technology of homeopathic medicines;pharmacy
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Робочий зошит з технології гомеопатичних лікарських засобів для студентів спеціальності «Фармація» / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. С. Зуйкіна [та ін.]. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 48 с.
Abstract: Робочий зошит створено згідно із затвердженою програмою з дисциплін «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» та «Основи сучасної гомеопатії». Видання включає теоретичні питання, практично орієнтовані завдання, ситуаційні задачі і тестові завдання, необхідні для вивчення дисципліни, а також завдання на семінарські заняття, змістовний та підсумковий модульний контроль.
Рабочая тетрадь создана в соответствии с утвержденной программой по дисциплинам «Технология гомеопатических лекарственных средств» и «Основы современной гомеопатии». Издание включает теоретические вопросы, практически ориентированные задания, ситуационные задачи и тестовые задания, необходимые для изучения дисциплины, а также задачи на семинарские занятия, содержательный и итоговый модульный контроль.
Description: Рекомендовано для аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної форми навчання.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18663
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зошит з гомеопатії.pdf445,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.