Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18846
Title: Характерологическая функция ретроспекций в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах»
Other Titles: Характерологічні функції ретроспекцій в романі П. І. Мельникова-Печерського «В лісах»
Retrospective character function in P. I. Melnikov-Pechersky novel «In the woods»
Authors: Синявина, Л. В.
Сінявіна, Л. В.
Sinyavina, L. V.
Долгая, Е. А.
Долга, О. О.
Dolga, O. O.
Keywords: литературоведение;принцип «мирового древа», структура романа;літературознавство;принцип "мовного дерева", структура роману;literary studies;«world tree» principle, structure of the novel
Issue Date: 2018
Publisher: Редакційно-видавничий відділ МДУ, м.Маріуполь
Bibliographic description (Ukraine): Синявина, Л. В. Характерологическая функция ретроспекций в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» / Л. В. Синявина , Е. А. Долгая, Н. Н. Филянина // Вісник Маріупольського державного університету. Cерія Філологія. - 2018. - Вип. 19. - С. 145-152.
Abstract: В статье проанализированы многочисленные вводные ретроспективные главы романа, сюжеты которых развиваются по децентрализованному принципу. Показано функционирование принципа «мирового древа», воплощенного во вводных главах. Рассмотрено важное свойство художественного мира романа, организованного по этому принципу, – всеохватность изображения.
В статті зроблено спробу розглянути мiфопоетичний початок роману П. І. МельниковаПечерського «В лесах». У структурі роману виявлено у загальному вигляді принцип «світового древа», який втілено у численних вставних ретроспекційних iсторiях. В статті проаналізовано вставні історії та показано функціонування принципу «світового древа» в структурі роману. У нечисленних роботах Ф. М. Левина, Л. М. Лотман, Е. М. Мелетинского, що так чи інакше стосуються сюжетно-композиційної організації роману П. І. Мельникова-Печерського «В лесах», було відзначено, що в основі його сюжетно-композиційною організації лежить децентралізований принцип розвитку сюжету з великою кількістю вступних глав, що мають свою динаміку, а також дискретність розвитку сюжетних ліній і постійна зміна їх місця в структурі роману. Концептуальний сенс подібної організації художнього матеріалу образно, але точно описав Л. А. Аннинський, порівнявши роман з деревом, що розростається і викидає все нові гілки, вільно розкидаючись в безмежність. Виникає відчуття моря, що розтікається, древа, що розростається, нескінченного життя, що не має форми. Зіставлення організації роману «В лісах» з «деревом-древом, що розростається» змушує згадати про світове чи космічне древо. Це древо грає організуючу роль не тільки в міфологічних системах, але і в міфопоетичних структурах, пов'язуючи небо і землю (просторова сфера), а також минуле, сьогодення і майбутнє (часова сфера) в єдність упорядкованого космосу. Здогадка про роман Мельникова як міфопоетичний була висловлена ще в 1930-і роки Г. С. Виноградовим. Дослідник обмежив мітопоетичний початок роману любовними сюжетними лініями, тоді як, на наш погляд, «геокосмічний роман» ширше любовного, і життя людини «не виділене з космічного життя» у всіх своїх проявах. Розглядаючи сюжетно-композиційну побудову роману, дослідники говорили, що численні «вставні» глави не пов'язані безпосередньо з сюжетом, але об'єднані єдністю авторської думки і пояснюються прагненням до епічності, а також, що вони сповільнюють дію і сприяють виникненню атмосфери таємничості. Ми ж вважаємо, що вставні історії найбільш яскраво втілюють в загальному вигляді принцип «світового древа» («прапрадрево»), який, в свою чергу, проявляє трихотомічну модель космосу, що лежить в структурній основі роману. Будучи досить автономними відносно одна одної, як гілки «дерева», ці історії так чи інакше тяжіють, як до стовбура, до сюжету Чапуріна і його сімейства, проясняючи особливості характеру і життєвих засади центрального героя, але одночасно розширюючи час і простір дії. В статті розглянуто важливу властивість художнього світу роману – всеосяжність зображення.
The plot and the composition of the novel by P. I. Melnikov-Pechersky «In the Woods» is worth analyzing. It was noted that the basis of its structure includes the decentralized principle of plot development with numerous introductory chapters having dynamics, as well as the storylines discreteness development and their place changes in the structure. All these aspects of the novel plot and composition were mentioned in the few works of F. M. Levin, L. M. Lotman, E. M. Meletinsky. L. A. Anninsky figuratively, but accurately described the concept of such an artistic material organization comparing the novel with a sprawling tree which throws out all the new branches, freely spreading into infinity. There is a feeling of a spreading sea, a growing tree, an endless life that does not have a form. The structure comparison of the novel «In the woods» with the «growing tree-tree» makes us recall the world or cosmic tree. This tree plays an organizing role not only in mythological systems, but also in mythopoetic structures, linking heaven and earth (the spatial sphere), as well as the past, present and future (temporal sphere) into the unity of the ordered cosmos. The guess about Melnikov's novel as mythopoetic was expressed back in the 1930s by G. S. Vinogradov. The researcher limited the mytho-poetic beginning of the novel to love storylines, when, in our opinion, the «geocosmic novel» is wider than the love story, and human life «is not distinguished from the life of the cosmic» in all its manifestations. While stuying the novel plot and the composition, the researchers paid attention to numerous «introductory» chapters which are not directly related to the plot, but are linked by the unity of the author's idea and are explained by the desire for epic (V. A. Volodina, L. M. Lotman), and they also slow down the action and contribute to the emergence of mystery. We believe that the false stories the most clearly embody the «world tree» principle («prapradrevo»), which, in turn, manifests a trichotomous space model, which lies in novel structure.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18846
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фундаментальних та суспільно-гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник МДУ. Мариуполь 2018..pdf652,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.