Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18957
Title: Медичне та фармацевтичне товарознавство
Other Titles: Медицинское и фармацевтическое товароведение
Authors: Баранова, І. І.
Коваленко, С. М.
Безпала, Ю. О.
Дядюн, Т. В.
Мамедова, С. О.
Баранова, И. И.
Коваленко, С. Н.
Безпалая, Ю. А.
Дядюн, Т. В.
Мамедова, С. А.
Baranova, I. I.
Kovalenko, Sv. M.
Bezpala, Yu. O.
Dyadyun, T. V.
Mamedova, S. A.
Keywords: товар;товарознавство;товарознавчий аналіз;медичні вироби;готові лікарські засоби;класифікація;кодування;приймання;зберігання;товароведение;товароведческий анализ;медицинские изделия;готовые лекарственные средства;классификация;кодирование;прием;хранение;commodity;commodity research;commodity analysis analysis;medical products;finished pharmaceuticals;classification;coding;acceptance;storage
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Медичне та фармацевтичне товарознавство : підруч. для студентів ВНЗ / І. І. Баранова, Св. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн, С. О. Мамедова. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2016. – Ч. 2. – 304 с.
Abstract: У XV ст. вперше з’явився термін «провізор» — від латинського pro visor — передбачливий, тобто такий, що пе-редбачає, як за допомогою ліків людині перемогти хворобу або не захворіти. Це свідчить про значну і важливу роль провізора в процесі лікування. Перші навчальні заклади, які готували провізорів, були відкриті в Монпельє (південь Франції), Падує (Італія), Барселоні (Іспанія) ще в середині XVI ст. Сучасний провізор повинен володіти системними та зміс-товними знаннями з багатьох дисциплін: аптечної технології ліків, фармацевтичної хімії, організації та економіки фарма-ції, фармакології, фармакотерапії, товарознавства тощо. Для виконання товарознавчих функцій провізору необхід-но досконально знати: асортимент товарів медичного призна-чення, нормативну документацію (вміти користуватися нею), правила прийомки товару, організації зберігання фармацев-тичних та медичних товарів, правила класифікації та кодуван-ня товарів, тару та матеріали, необхідні для її виготовлення, вимоги до матеріалів для виготовлення медичних виробів, умі-ти читати код товару тощо. Фахівці з фармації повинні вміти: перевірити відповідність товару документації, яка його супроводжує, встановити відпо-відність паковання лікарського засобу його фізико-хімічним властивостям, перевірити відповідність марковання вимо-гам нормативної документації, зробити висновок про строки та умови зберігання, правила транспортування тощо. На сьогодняшній день значно розширився асортимент ап-течних закладів. Крім лікарських препаратів та медичних виробів аптеки мають право продавати: дезінфекційні засоби, предмети особистої гігієни, оптику, природні та штучні міне-ральні води, лікувальне, дитяче та дієтичне харчування, ліку-вальні косметичні засоби, репеленти тощо. Знання дисципліни «Медичне та фармацевтичне товаро-знавство» забезпечує важливу складову частину стандарту професійної підготовки фахівців-провізорів. Провізор, що во- лодіє знаннями медичного і фармацевтичного товарознавства, здатний сформувати асортиментну політику аптечного закла-ду для оптимального задоволення потреб населення і лікуваль-но-профілактичних закладів. Здійснення нагляду за безпекою лікарських засобів при їх медичному застосуванні є одним з основних напрямків у ре-алізації державної політики в галузі фармації в усіх країнах світу, у тому числі і в Україні. Кожна людина має природне невід’ємне непорушне право на охорону здоров’я. Тому надзвичайно актуальним залиша-ється питання боротьби з розповсюдженням фальсифікованої фармацевтичної продукції. Саме провізор відіграє важливу роль у забезпеченні якості лікарських засобів, запобіганні роз-повсюдження фальсифікатів та захисті споживачів від них. Підручник «Медичне та фармацевтичне товарознавство. Частина ІІ» містить інформаційний матеріал щодо дуже важ-ливих питань для провізора, а саме: товарів обмеженого аптеч-ного асортименту; тари, закупорювальних засобів, пакуваль-них матеріалів для фармацевтичної та парафармацевтичної продукції; приймання товару на аптечний склад; організації зберігання та транспортувння лікарських препаратів та ме-дичних виробів, регламентації діяльності уповноваженої осо-би при прийомці медичних і фармацевтичних товарів та вияв-ленню фальсифікованих і субстандартних лікарських засобів шляхом проведення товарознавчого аналізу при вхідному контролі.
В XV в. впервые появился термин «провизор» - от латинского pro visor - предусмотрительный, то есть, пе-редбачае, как с помощью лекарств человеку победить болезнь или не заболеть. Это свидетельствует о значительной и важную роль провизора в процессе лечения. Первые учебные заведения, которые готовили провизоров, были открыты в Монпелье (юг Франции), Падуе (Италия), Барселоне (Испания) еще в середине XVI в. Современный провизор должен обладать системными и змис-товно знаниями по многим дисциплинам: аптечной технологии лекарств, фармацевтической химии, организации и экономики фарма-ции, фармакологии, фармакотерапии, товароведения и тому подобное. Для выполнения товароведных функций провизору необходи-но досконально знать: ассортимент товаров медицинского назначения чения, нормативную документацию (уметь пользоваться ею), правила приемки товара, организации хранения фармацев политических и медицинских товаров, правила классификации и кодирование ния товаров, тару и материалы, необходимые для ее изготовления, требования к материалам для изготовления медицинских изделий, уме-ти читать код товара и тому подобное. Специалисты по фармации должны уметь: проверить соответствие товара документации, его сопровождает, установить отвечает проводимость упаковки лекарственного средства его физико-химическим свойствам, проверить соответствие маркировки воем-гам нормативной документации, сделать вывод о сроках и условия хранения, правила транспортировки и тому подобное. На сегодняшний день значительно расширился ассортимент ап-течных заведений. Кроме лекарственных препаратов и медицинских изделий аптеки имеют право продавать: дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены, оптику, естественные и искусственные ми-ные воды, лечебное, детское и диетическое питание, счета-ные косметические средства, репелленты и тому подобное. Знание дисциплине «Медицинское и фармацевтическое товаро-знавство» обеспечивает важную составную часть стандарта профессиональной подготовки специалистов-провизоров. Провизор, что во- Лоди знаниями медицинского и фармацевтического товароведения, способен сформировать ассортиментную политику аптечного заве-ду для оптимального удовлетворения потребностей населения и лечебного но-профилактических учреждений. Осуществление надзора за безопасностью лекарственных средств при их медицинском применении является одним из основных направлений в ре-ции государственной политики в области фармации во всех странах мира, в том числе и в Украине. Каждый человек имеет естественное неотъемлемое незыблемое право на здравоохранение. Поэтому чрезвычайно актуальным остается ется вопрос борьбы с распространением фальсифицированной фармацевтической продукции. Именно провизор играет важную роль в обеспечении качества лекарственных средств, предотвращении раз-повсюдження фальсификатов и защите потребителей от них. Учебник «Медицинское и фармацевтическое товароведение. Часть II »содержит информационный материал по очень важ-ных вопросов для провизора, а именно: товаров ограниченного аптеч ного ассортимента; тары, укупорочных средств, упаково-ных материалов для фармацевтической и парафармацевтической продукции; приемки товара на аптечный склад; организации хранения и транспортувння лекарственных препаратов и медицинских изделий, регламентации деятельности уполномоченного осо-бы при приемке медицинских и фармацевтических товаров и проявление-ления фальсифицированных и субстандартных лекарственных средств путем проведения товароведческой анализа при входном контроле.
Description: Підручник містить навчальний матеріал зі змістовних модулів 3 та 4, зокрема наведено товарознавчу характеристику тари, закупорювальних за-собів, пакувальних матеріалів для фармацевтичної та парафармацевтичної продукції, товарів обмеженого аптечного асортименту, принципи пакуван-ня, маркування, зберігання та транспортування медичних та фармацевтич-них товарів, розглянуто питання виявлення фальсифікованих лікарських засобів при вхідному контролі та регламентації діяльності уповноваженої особи. Для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і факульте-тів напрямку підготовки «Фармація»
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18957
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри товарознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Medychne_ta_farmatsevtychne_tovaroznavstvo_Chastyna_II[1].pdf
  Restricted Access
20,3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.