Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18958
Title: Товарознавство : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спец. «Маркетинг»
Other Titles: Товароведение : метод. рук. по подготовке к итоговому модульному контролю соискателей высшего образования спец. «Маркетинг»
Authors: Баранова, І. І.
Бреусова, С. В.
Заїка, С. В.
Макарова, О. Є.
Баранова, И. И.
Бреусова, С. В.
Заика, С. В.
Макарова, О. Е.
Baranova, I. I.
Breusova, S. V.
Zaika, S. V.
Makarova, O. E.
Keywords: товарознавство;товарознавчий аналіз;матеріалознавство;готові лікарські засоби;металеві матеріали;неметалеві матеріали;будівельні матеріали;класифікація;кодування;нормативна документація;паковання;марковання;приймання;зберігання;товароведение;товароведческий анализ;материаловедение;готовые лекарственные средства;металлические материалы;неметаллические материалы;строительные материалы;классификация;кодирование;нормативная документация;упаковка;маркировка;прием;хранение;commodity study;commodity study analysis;materials science;finished pharmaceuticals;metal materials;nonmetallic materials;building materials;classification;coding;normative documentation;packaging;marking;acceptance;storage
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Товарознавство : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спец. «Маркетинг» / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, С. В. Заїка, О. Є. Макарова. − Харків : НФаУ, 2018. − 20 с.
Abstract: Підготовка квалiфiкованих фахівців фармації потребує від здобувачів вищої освіти як глибокого вивчення теорії, відпрацювання та закріплення отриманих теоретичних знань на практичних та семінарських заняттях, так i отримання певних навичок самостійного проведення науково-дослідних робіт. Дисципліна «Товарознавство» є професійно-орієнтованою дисципліною з підготовки здобувачів вищої освіти маркетологів та економістів до виконання професійних товарознавчих функцій. Їх підготовка переважно охоплює матеріали щодо класифікації, функціонального призначення, аналізу якості, паковання та марковання товарів і матеріалів. Основні вимоги сучасного товарознавства – це розробка науково-теоретичних основ формування товарного асортименту та управління якістю товарами. Дисципліна включає в себе: управління споживчими властивостями металопродукції; продукція чорної та кольорової металургії; полімерні матеріали та пластичні маси, які застосовуються у фармації; неметалеві матеріали: гума, скло, кераміка та вироби з них; прогресивні види деревинних матеріалів, паливо та продукти його переробки; мінеральні та органічні вʼяжучі речовини та вироби на їх основі; технологічне обладнання; товарознавчий аналіз перевʼязувальних матеріалів та готових перевʼязувальних засобів; допоміжне та складське обладнання. У виробництві лікарських засобів ставляться жорсткі вимоги щодо чистоти готової продукції. Тому вибір матеріалів, сировини, обладнання є дуже відповідальним. У підготовці фахівців фармацевтичної галузі системи охорони здоровʼя України, які повинні мати необхідний обсяг теоретичних знань і практичних навичок для здійснення робіт, повʼязаних з обігом товарів аптечного асортименту на усіх етапах життєвого циклу, грає важливу роль формування у здобувачів вищої освіти загальнихзнань щодо забезпечення якості різних груп продукції, у тому числі, ГЛЗ та медичних виробів на етапах приймання, зберігання, транспортування і реалізації; відповідності паковання фізико-хімічним властивостям різних видів продукції, а марковання – вимогам нормативної документації. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Товарознавство» є класифікація і асортимент товарів, сфера їх застосування, технічні вимоги для перевірки параметрів якості при прийманні товарів, раціональнийвибір пакування, вимоги до тари та закупорювальних засобів, маркування, організація зберігання та транспортування різних видів товарів. 5 Важливим завданням вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців як для фармацевтичної сфери, так і для інших галузей на рівні сучасних міжнародних вимог. З цією метою проводиться удосконалення педагогічних методик викладання, впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес, введено кредитно-модульну систему навчання та його оцінювання, підвищується роль самопідготовки і самостійної роботи над темами дисципліни здобувачів вищої освіти. Методичні рекомендації для складання підсумкового модульного контролю підготовлені відповідно до кредитно-модульної програми, затвердженої МОЗ та МОН України для здобувачів вищої освіти спеціальності «Маркетинг». На кожному занятті передбачено вивчення асортименту, класифікації, оцінки якості відповідно до вимог нормативних документів товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, торгівельні мережі. Методичні рекомендації розроблено відповідно до програми вибіркової навчальної дисципліни «Товарознавство», освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю «Маркетинг» та містять теоретичні питання, перелік рекомендованих основних джерел літератури для підготовки здобувачів вищої освіти до підсумкового модульного контролю,критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти, приклад білету. Товарознавство, як навчальна дисципліна, базується на вивченні здобувачами вищої освіти хімії, біології, фізики, технологічнихдисциплін, матеріалознавства, математичної статистики й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення організації та економікифармації, маркетингу та менеджменту у фармації, які дають необхідні відомості про методи вивчення попиту, планування товарообігу, аналіз господарської діяльності, дослідження сучасного ринку та проблем збуту товарів, форми обслуговування споживачів та ін., що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування уміньзастосовувати знання з товарознавства в процесі подальшого навчання й упрофесіональній діяльності. Вивчення дисципліни закінчується підсумковим модульним контролем теоретичних знань і практичних навиків у вигляді заліку.
Подготовка квалифицированных специалистов фармации требует от соискателей высшего образования как глубокого изучения теории, отработки и закрепления полученных теоретических знаний на практических и семинарских занятиях, так i получения определенных навыков самостоятельного проведения научно-исследовательских работ. Дисциплина «Товароведение» является профессионально-ориентированной дисциплиной с подготовки соискателей высшего образования маркетологов и экономистов к выполнению профессиональных товароведных функций. Их подготовка преимущественно охватывает материалы по классификации, функционального назначения, анализа качества, упаковки и маркировки товаров и материалов. Основные требования современного товароведения - это разработка научно-теоретических основ формирования товарного ассортимента и управления качеством товарами. Дисциплина включает в себя: управление потребительскими свойствами металлопродукции; продукция черной и цветной металлургии; полимерные материалы и пластические массы, применяемые в фармации; неметаллические материалы: резина, стекло, керамика и изделия из них; прогрессивные виды древесных материалов, топливо и продукты его переработки; минеральные и органические вяжущие вещества и изделия на их основе; технологическое оборудование; товароведческий анализ перевязочных материалов и готовых перевязочных средств; вспомогательное и складское оборудование. В производстве лекарственных средств относятся жесткие требования по чистоты готовой продукции. Поэтому выбор материалов, сырья, оборудования очень ответственным. В подготовке специалистов фармацевтической отрасли системы здравоохранения Украины, должны быть необходимый объем теоретических знаний и практических навыков для осуществления работ, связанных с оборотом товаров аптечного ассортимента на всех этапах жизненного цикла, играет важную роль формирования в соискателей высшего образования загальнихзнань по обеспечению качества различных групп продукции, в том числе, ГЛС и медицинских изделий на этапах приема, хранения, транспортировки и реализации; соответствия упаковки физико-химическим свойствам различных видов продукции, а маркировка - требованиям нормативной документации. Предметом изучения учебной дисциплины «Товароведение» является классификация и ассортимент товаров, сфера их применения, технические требования для проверки параметров качества при приемке товаров, рациональнийвибир упаковки, требования к таре и укупорочных средств, маркировки, организация хранения и транспортировки различных видов товаров. 5 Важной задачей высшего образования Украины является обеспечение качества подготовки специалистов как для фармацевтической сферы, так и для других отраслей на уровне современных международных требований. С этой целью проводится усовершенствование педагогических методик преподавания, внедрение современных информационных технологий в учебный процесс, введено кредитно-модульную систему обучения и его оценки, повышается роль самоподготовки и самостоятельной работы над темами дисциплины соискателей высшего образования. Методические рекомендации для составления итогового модульного контроля подготовлены в соответствии с кредитно-модульной программы, утвержденной МОЗ и МОН Украины для соискателей высшего образования специальности «Маркетинг». На каждом занятии предусмотрено изучение ассортимента, классификации, оценки качества в соответствии с требованиями нормативных документов товаров, обладающих право приобретать и продавать аптечные учреждения и их структурные подразделения, торговые сети. Методические рекомендации разработаны в соответствии с программой выборочной учебной дисциплине «Товароведение», образовательно-профессиональной программы подготовки и образовательно-квалификационного уровня бакалавра по специальности «Маркетинг» и содержат теоретические вопросы, перечень рекомендуемых основных источников литературы для подготовки соискателей высшего образования в итогового модульного контроля, критерии оценки знаний соискателей высшего образования, пример билета. Товароведение, как учебная дисциплина, базируется на изучении соискателями высшего образования химии, биологии, физики, технологичнихдисциплин, материаловедения, математической статистики и интегрируется с этими дисциплинами; закладывает основы изучения организации и економикифармации, маркетинга и менеджмента в фармации, которые дают необходимые сведения о методы изучения спроса, планирование товарооборота, анализ хозяйственной деятельности, исследования современного рынка и проблем сбыта товаров, формы обслуживания потребителей и др., предусматривает интеграцию преподавания с этими дисциплинами и формирования уминьзастосовуваты знания товароведения в процессе дальнейшего обучения и упрофесиональний деятельности. Изучение дисциплины заканчивается итоговым модульным контролем теоретических знаний и практических навыков в виде зачета.
Description: Методичні рекомендації розроблено відповідно до програми вибіркової навчальної дисципліни «Товарознавство», освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю «Маркетинг» та містять теоретичні питання та перелік рекомендованихосновних джерел літератури для підготовки здобувачів вищої освіти до підсумкового модульного контролю, критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти, приклад білету. Методичні рекомендації призначені для підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Маркетинг» з дисципліни «Товарознавство».
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18958
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри товарознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. рекомендації для ПМК - М .pdf500,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.