Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18962
Title: Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання
Other Titles: Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение : метод. рук. по подготовке к аудиторной контроля качества соискателей высшего образования заочной формы обучения
Authors: Баранова, І. І.
Бреусова, С. В.
Безпала, Ю. О.
Баранова, И. И.
Бреусова, С. В.
Безпалая, Ю. А.
Baranova, I. I.
Breusova, S. V.
Bezpala, Yu. O.
Keywords: товарознавчий аналіз;нормативна документація;косметичні засоби;органічні косметичні засоби;ефірні олії;пакування;маркування;зберігання;товароведческий анализ;нормативная документация;косметические средства;органические косметические средства;эфирные масла;упаковки;маркировки;хранения;commodity analysis analysis;normative documentation;cosmetics;organic cosmetics;essential oils;packaging;marking;storage
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Баранова, І. І. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала. − Харків : НФаУ, 2018. − 30 с.
Abstract: Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство являє собою значущу дисципліну, метою якої є підготовка фахівців фармації до виконання професійних товарознавчих функцій, пов'язаних із забезпеченням населення лікарськими та косметичними засобами; навчання провізорів-косметологів практичним навичкам поводження злікарськими засобами; приладами, устаткуванням, які використовуються в косметології, косметичними засобами та ін. Сучасний провізор повинен мати достатні теоретичні знання та практичні навички в області товарознавства,щоб орієнтуватися у різноманітному асортименті товарів як основного аптечного асортименту, так і товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, приймати їх належним чином, виконувати товарознавчий аналіз, організовувати належне зберігання і транспортування. Підготовка квалiфiкованих фахівців потребує від здобувачів вищої освіти як глибокого вивчення теорії, відпрацювання та закріплення отриманих теоретичних знань на семінарськихта практичних заняттях, так iотримання певних навичок самостійного проведення науково-дослідних робіт. Завданням дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство», яка є важливою ланкою у процесі навчання здобувачів вищої освіти, є надання теоретичних знань для оволодіння загальними поняттями товарознавчого аналізу лікарських та косметичних засобів згідновимог нормативної документації; засвоєння базових принципів організації контролю якості фармацевтичної продукції при її прийманні та зберіганні,ознайомлення з діючими нормативними та законодавчими актами України за основними аспектами контролю якості лікарських та косметичних засобів у аптечних мережах і на складах. Мета викладання навчальної дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство» полягає у підготовці фахівців для фармацевтичного сектору системи охорони здоров'я України, які мають необхідний обсяг теоретичних знань і практичних навичок для здійснення робіт, пов’язаних з обігом товарів аптечного асортименту на усіх етапах життєвого циклу, для формування у здобувачів вищої освіти загальних знань щодо забезпечення якості ЛЗ, медичних виробів та косметичних засобів на етапах транспортування, зберігання і реалізації, виявлення фальсифікованих чи субстандартних ЛЗ при вхідному контролі, перевірки відповідності товару супровідним документам, відповідності паковання ЛЗ фізико-хімічним властивостям, а марковання – вимогам нормативної документації, контроль дотримання правил транспортуваннятощо. Практична спрямованість дисципліни обумовлена викладаннямзагальних положень нормативного регулювання забезпечення якості товарів аптечного асортименту під час транспортування і зберігання, функціонування сучасної фармацевтичної галузі на основі інформаційних матеріалів сучасних вітчизняних і зарубіжних фармацевтичних виробництв. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство» є класифікація і асортимент товарів, сфера їх застосування, технічні вимоги для перевірки параметрівякості при прийманні товарів, раціональний вибір паковання, вимоги до тарита закупорювальних засобів, маркування, організація зберігання та транспортування різних видів товарів. На кожному занятті передбаченовивчення асортименту готових лікарських засобів і товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, їх класифікації, оцінки якості відповідно до вимог нормативних документів. Методичні рекомендації складено відповідно до програми навчальної дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство», освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та містять методичні вимоги до виконання та оформлення аудиторної контрольної роботи, контрольні завдання та рекомендовану літературу для самопідготовки здобувачів вищої освіти, зразок аудиторної контрольної роботи, приклад рішення практичної ситуації, критерії оцінювання аудиторної контрольної роботи. Методичні рекомендації для підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчанняпідготовлені відповідно до кредитно-модульної програми, затвердженої МОЗ України для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів».
Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение представляет собой значимую дисциплину, целью которой является подготовка специалистов фармации к выполнению профессиональных товароведных функций, связанных с обеспечением населения лекарственными и косметическими средствами; обучение провизоров-косметологов практическим навыкам обращения с лекарственными средствами; приборами, оборудованием, которые используются в косметологии, косметическими средствами и др. Современный провизор должен иметь достаточные теоретические знания и практические навыки в области товароведения, чтобы ориентироваться в широком ассортименте товаров как основного аптечного ассортимента, так и товаров, имеют право приобретать и продавать аптечные учреждения и их структурные подразделения, принимать их должным образом, выполнять товароведческий анализ, организовывать надлежащее хранение и транспортировку. Подготовка квалифицированных специалистов требует от соискателей высшего образования как глубокого изучения теории, отработки и закрепления полученных теоретических знаний на семинарськихта практических занятиях, так iотримання определенных навыков самостоятельного проведения научно-исследовательских работ. Задачей дисциплины «Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение », которая является важным звеном в процессе обучения соискателей высшей образования, является предоставление теоретических знаний для овладения общими понятиями товароведческого анализа лекарственных средств Согласно требованиям нормативной документации; усвоения базовых принципов организации контроля качества фармацевтической продукции при ее приеме и хранении, ознакомление с действующими нормативными и законодательными актами Украины по основным аспектами контроля качества лекарственных средств в аптечных сетях и на складах. Цель преподавания учебной дисциплины «Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение »заключается в подготовке специалистов для фармацевтического сектора системы здравоохранения Украины, имеющих необходимый объем теоретических знаний и практических навыков для осуществления работ, связанных с оборотом товаров аптечного ассортимента на всех этапах жизненного цикла, для формирования у соискателей высшего образования общих знаний по обеспечению качества ЛС, медицинских изделий и косметических средств на этапах транспортировки, хранения и реализации, выявление фальсифицированных или субстандартных ЛС при входном контроле, проверки соответствия товара сопроводительным документам, соответствия упаковки ЛС физико-химическим свойствам, а маркировка - требованиям нормативной документации, контроль соблюдение правил транспортуваннятощо. практическая направленность дисциплины обусловлена ​​викладаннямзагальних положений нормативного регулирования качества товаров аптечного ассортимента при транспортировки и хранения, функционирования современной фармацевтической отрасли на основе информационных материалов современных отечественных и зарубежных фармацевтических производств. Предметом изучения учебной дисциплины «Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение »является классификация и ассортимент товаров, сфера их применения, технические требования для проверки параметривякости при приемке товаров, рациональный выбор упаковки, требования к тарита укупорочных средств, маркировки, организация хранения и транспортировки различных видов товаров. На каждом занятии передбаченовивчення ассортимента готовых лекарственных средств и товаров, имеющих право приобретать и продавать аптечные учреждения и их структурные подразделения, их классификации, оценки качества в соответствии с требований нормативных документов. Методические рекомендации составлены в соответствии с программой учебной дисциплины «Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение», образовательно-профессиональной программы подготовки и образовательно-квалификационной характеристики специалиста по специальности «Технология парфюмерно-косметических средств» и содержат методические требования к выполнению и оформление аудиторной контрольной работы, контрольные задания и рекомендованную литературу для самоподготовки соискателей высшего образования, образец аудиторной контрольной работы, пример решения практической ситуации, критерии оценки аудиторной контрольной работы. Методические рекомендации для подготовки к аудиторной контроля качества соискателей высшего образования заочной формы навчанняпидготовлени в соответствии с кредитно-модульной программы, утвержденной МОЗ Украины для соискателей высшего образования специальности «Технология парфюмерно-косметических средств ».
Description: Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми обов’язкової навчальної дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство», освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та містять методичні вимоги до виконання та оформлення аудиторної контрольної роботи, контрольні завдання та рекомендовану літературу для самопідготовки здобувачів вищої освіти, зразок аудиторної контрольної роботи, приклад рішення практичної ситуації, критерії оцінювання аудиторної контрольної роботи. Методичні рекомендації призначені для підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» з дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство».
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18962
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри товарознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. рекомендації для АКР - ТПКЗ.pdf640,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.