Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18986
Title: Pharmaceutical and medical commodity science : methodological recommendations for preparation to the final module control of applicants for higher education specialty «Pharmacy»
Other Titles: Фармацевтична та медична товарна наука : метод. рек. для підготовки до підсумкового модульного контролю абітурієнти на спец. «Фармація»
Authors: Baranova, I. I.
Bezpala, Yu. О.
Khalavka, M. V.
Kovalenko, Sv. M.
Баранова, І. І.
Безпала, Ю. О.
Халавка, М. В.
Коваленко, Св. М.
Баранова, И. И.
Безпалая, Ю. А.
Халавка, М. В.
Коваленко, Св. Н.
Keywords: товар;товарознавство;товарознавчий аналіз;медичні вироби;готові лікарські засоби;товар;товароведение;товароведческий анализ;медицинские изделия;готовые лекарственные средства;commodity;commodity research;commodity analysis analysis;medical products;finished pharmaceuticals
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Pharmaceutical and medical commodity science : methodological recommendations for preparation to the final module control of applicants for higher education specialty «Pharmacy» / І. І. Baranova, Yu. О. Bezpala, M. V. Khalavka, S. N. Kovalenko. − Kharkov : NUPh, 2018. − 22 p.
Abstract: An important task of higher education in Ukraine is to ensure the quality of training specialists for the pharmaceutical sector at the levelof modern international requirements. For this purpose, pedagogical methods of instruction are being improved, modern information technologies are being introduced into the educational process, a credit-module system of teaching and evaluation is being introduced, and the role of self-preparation and independent work on subjects of the discipline of persons seeking higher education is growing. Training of qualified specialists in the pharmacy requires higher education applicants to in-depth study of the theory, develop and summarize the theoretical knowledge obtained in practical exercises, and obtain certain skills for independent research work. Pharmaceutical and medical commodity science is the main discipline, the goal of which is the training of pharmacy specialists in the implementation of professional commodity functions related to the provision of medicines and medical products to the population and to medical and preventive institutions; teaching pharmacists practical skills in handling medical instruments, medical devices, equipment, etc. The task of the discipline "Pharmaceutical and medical commodity science", which is an important link in the process of training applicants for higher education, is to provide theoretical knowledge for mastering the general concepts of commodity analysis of medicines and medical devices in accordance with the requirements of regulatory documentation; assimilation of the basic principles of the organization of quality control of pharmaceutical products when they are received and stored, familiarization with the currentregulatory and legislative acts of Ukraine on the main aspects of quality control of medicines and medical devices in pharmacy chains and pharmacy stores in the pharmaceutical industry. The goal of teaching the academicdiscipline "Pharmaceutical and medical commodity science" is the training of specialists for the pharmaceutical sector of the Health Care System of Ukraine, who have the necessary quantity of theoretical knowledge and practical skills to perform work related to the distribution of pharmacy products at all stages of the life cycle, means and products of medical purpose at the stages of transportation, storageand sale, falsified or substandard medicines at the entrance, check the conformity of the goods with the accompanying documents, compliance physical and chemical properties of pharmaceutical 5  packaging and marking requirements of the standard documentation, monitoring of compliance with the rules of transportation, and so on. The practical orientation of the discipline is conditioned by the teaching of general provisions for the framework regulation of the quality of goods of the pharmacy assortment during transportation and storage, functioning of the modern pharmaceutical industry on the basis of information materials of modern domestic and foreign pharmaceutical productions. The subject of studying the academic discipline "Pharmaceuticaland medical commodity science" is the classification and assortment of goods, the scope of their application, the technical requirements for checking the quality parameters in the acceptance of goods, the rational choice of packaging, the requirements for container, closing and packaging, marking, organizing the storage and transportation of various types of goods. Methodical recommendations on the final control prepared in accordance with the program of the credit module system, approved by the Ministry of Health of Ukraine for applicants for higher education in the specialty"Pharmacy". At each lesson envisaged to study the range of medical products, ready-made medicines and goods that have the right to purchase and sell pharmacy institutions and their structural units, their classifications, quality assessments in accordance with the requirements of regulatory documents. Methodical recommendations were compiled in accordance with the curriculum of academic discipline "Pharmaceutical and medical commodity science", educational training program and educational and qualification characteristics of the specialist in the specialty "Pharmacy" and contain theoretical questions and a list of recommended main sources of literature for the preparation of applicants for higher education to the final modular control, the criteria for assessing the knowledge, an example of a ticket.
Важливим завданням вищої освіти в Україні є забезпечення якості підготовка фахівців для фармацевтичної галузі на рівні сучасних міжнародних вимоги. Для цього існують педагогічні методи навчання удосконалюються, впроваджуються в освітні сучасні інформаційні технології впроваджується кредитно-модульна система навчання та оцінювання; роль самопідготовки та самостійної роботи над предметами дисципліни Росії осіб, які шукають вищу освіту, зростає. Підготовка кваліфікованих фахівців в аптеці вимагає вищої освіти Заявники до поглибленого вивчення теорії, розробляють і узагальнюють теоретичні знання, отримані на практичних заняттях, і отримання певних навичок для самостійної роботи науково-дослідна робота. Фармацевтична і медична товарна наука є головною дисципліною, метою з яких проводиться підготовка фахівців фармації до впровадження професійних товарні функції, пов'язані з наданням лікарських засобів і виробів медичного призначення населення, медичні та профілактичні заклади; викладання фармацевтів практичні навички роботи з медичними інструментами, медичними приладами, обладнанням та ін. Завдання дисципліни "Фармацевтична та медична товарна наука", яка є важливою ланкою в процесі підготовки кандидатів на вищу освіту, полягає в наданні теоретичних знань для оволодіння загальними поняттями товару аналіз ліків та медичних виробів відповідно до вимог нормативна документація; засвоєння основних принципів організації Росії контроль якості фармацевтичних продуктів, коли вони отримуються та зберігаються, ознайомлення з чинними нормативними та законодавчими актами України з основних аспекти контролю якості лікарських засобів та виробів медичного призначення у аптечних мережах та. \ t аптечні магазини у фармацевтичній промисловості. Мета викладання академічноїдисципліни «Фармацевтична і медична товарна наука »- це підготовка фахівців для фармацевтичної галузі Система охорони здоров'я України, яка має необхідну теоретичну кількість знання і практичні навички для виконання робіт, пов'язаних з розподілом аптечні продукти на всіх етапах життєвого циклу, засоби і продукти медичного призначення Мета на етапах транспортування, зберіганняі продажу, фальсифікованих або неякісних ліки при вході, перевіряють відповідність товару з супроводжуючим документи, дотримання фізико-хімічних властивостей лікарського засобу 5 Вимоги до упаковки та маркування стандартної документації, моніторингу дотримання правил перевезення тощо. Практична спрямованість дисципліни обумовлена ​​вченням загальні положення щодо рамкового регулювання якості товарів аптечний асортимент при транспортуванні та зберіганні, функціонування сучасного фармацевтична промисловість на основі інформаційних матеріалів сучасних вітчизняних і зарубіжні фармацевтичні виробництва. Предмет вивчення навчальної дисципліни «Фармацевтична та медична» Товарна наука "є класифікація і асортимент товарів, сфера їх застосування застосування, технічні вимоги до перевірки параметрів якості в приймання товару, раціональний вибір упаковки, вимоги до контейнера, закриття і упаковка, маркування, організація зберігання і транспортування різних види товарів. Методичні рекомендації щодо підсумкового контролю підготовлені відповідно з програмою кредитної модульної системи, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Фармація». На кожному уроці передбачалося вивчити асортимент медичних виробів, готових ліки та товари, які мають право на придбання та продаж аптечних закладів їх структурні одиниці, їх класифікації, оцінки якості відповідно до вимоги нормативних документів. Методичні рекомендації були складені відповідно до навчальна програма навчальної дисципліни "Фармацевтична і медична товарна наука", навчальна програма навчання та освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівця за спеціальністю «Фармація» і містить теоретичні питання і перелік. Рекомендовані основні джерела літератури для підготовки претендентів на вищу освіту виховання до остаточного модульного контролю, критерії оцінки знань, та приклад квитка.
Description: Methodological recommendations are developed in accordance withthe work program «Pharmaceutical and medical commodity science» in specialty 8.12020101 – «Pharmacy» of educational program «Pharmacy» for the students of 4, 5 years. They contain theoretical questions, a list of recommended references, criteria for evaluating the knowledge, an example of a ticket to prepare of applicants for higher education for the final modular control on the discipline. Methodological recommendations are intended to prepare for the final modular control of applicants for higher education specialty «Pharmacy» in discipline «Pharmaceutical and medical commodity science»
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18986
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри товарознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pharmaceutical and medical commodity science .pdf
  Restricted Access
550,59 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.