Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18987
Title: Товарознавство на фармацевтичному підприємстві : метод. рек. для викладачів
Other Titles: Товароведение на фармацевтическом предприятии : метод. рек. для преподавателей
Authors: Баранова, І. І.
Коваленко, Св. М.
Бреусова, С. В.
Безпала, Ю. О.
Заїка, С. В.
Нікітіна, М. В.
Баранова, И. И.
Коваленко, Св. Н.
Бреусова, С. В.
Безпалая, Ю. А.
Заика, С. В.
Никитина, М. В.
Baranova, I. I.
Kovalenko, Sv. M.
Breusova, S. V.
Zaika, S. V.
Nikitina, M. V.
Keywords: товар;товарознавство;медичні вироби;готові лікарські засоби;нормативна документація;уповноважена особа;фальсифікація;утилізація;зберігання;товар;товароведение;медицинские изделия;готовые лекарственные средства;нормативная документация;уполномоченное лицо;фальсификация;утилизация;хранение;commodity;commodity study;medical products;finished pharmaceuticals;normative documentation;authorized person;falsification;utilization;storage
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Товарознавство на фармацевтичному підприємстві : метод. рек. для викладачів / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала, С. В. Заїка, М. В. Нікітіна. – Харків : НФаУ, 2019. – 52 с.
Abstract: Дисципліна "Товарознавство на фармацевтичному підприємстві" присвячена вивченню перспективних напрямків створення нових видів матеріалів, що застосовуються для виготовлення тари та паковання для лікарських засобів та медичних виробів, нових тенденцій у сучасній пакувальній промисловості, раціональному вибору пакування для лікарських засобів і медичних виробів, екологічним аспектам утилізації медичних відходів, методам і способам утилізації готових лікарських засобів, субстанцій, медичних виробів, пакувальних матеріалів, перспективних методівзахисту паковання і марковання готових лікарських засобів (ГЛЗ) та медичних виробів від підробок. Товарознавство на фармацевтичному підприємстві є вибірковою дисципліною, метою якої є розширення знань магістрів фармації щодо методів і порядку здійснення утилізації лікарських засобів та медичнихвиробів, причин розповсюдження фальсифікатів у світі та Україні, видів фальсифікатів та фальсифікацій та методів способів боротьби з фальсифікацією ГЛЗ та медичних виробів, основних принципів та положень Належної практики зберігання, вимог до персоналу, складів та приміщень для зберігання лікарських засобів, організаційної структури складських приміщень та основної документації складів тощо. Завданням навчальної дисципліни «Товарознавство на фармацевтичному підприємстві» є знання нормативно правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик; орієнтуватись у сучасному асортименті матеріалів, тари і товарів фармацевтичного та медичного призначення; навчитись проводити товарознавчий аналіз, здійснювати приймання різних груп товарів, організовувати їх зберігання, транспортування та реалізацію; прогнозування впливу на якість товарів різноманітних факторів та прийняття заходів, які запобігають цьому впливу. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Товарознавство на фармацевтичному підприємстві» є тенденції розвитку паковальної галузі, створення нових видів тари, паковання та закупорювальних засобів, регламентація діяльності уповноваженої особи при прийманні товарів, методи та способи утилізації ГЛЗ та медичних виробів, ролі стандартизації у забезпеченні та регулюванні якості товарів та проблемам фальсифікації ГЛЗ, медичних виробів та методи боротьби з підробками. Методичні рекомендації складено відповідно до програми навчальної дисципліни «Товарознавство на фармацевтичному підприємстві», освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю «Фармація» та містять теоретичні питання та перелік рекомендованих основних джерел літератури для підготовки здобувачів вищої освіти до підсумкового модульного контролю, критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти, приклад білету. При написанні методичних рекомендацій автори застосовували сучасні досягнення фармацевтичної та педагогічної науки, особливості нових видів тари і паковання, діяльності уповноваженої особи на фармацевтичному підприємстві та у аптеці, методів та способів утилізації ГЛЗ тамедичних виробів, методів запобігання розповсюдження підробок медичних виробів та ГЛЗ. У даних методичних рекомендаціях застосовано досвід науково-педагогічної роботи викладачів кафедри товарознавства НФаУ.
Дисциплина "Товароведение на фармацевтическом предприятии" посвящена изучению перспективных направлений создания новых видов материалов, применяемых для изготовления тары и упаковки для лекарственных средств и медицинских изделий, новых тенденций в современной упаковочной промышленности, рациональному выбору упаковки для лекарственных средств и медицинских изделий, экологическим аспектам утилизации медицинских отходов, методам и способам утилизации готовых лекарственных средств, субстанций, медицинских изделий, упаковочных материалов, перспективных методивзахисту упаковки и маркировки готовых лекарственных средств (ГЛС) и медицинских изделий от подделок. Товароведение на фармацевтическом предприятии является выборочной дисциплиной, целью которой является расширение знаний магистров фармации о методах и порядка осуществления утилизации лекарственных средств и медицинских изделий, причин распространения фальсификатов в мире и Украине, видов фальсификатов и фальсификаций и методов способов борьбы с фальсификацией ГЛС и медицинских изделий, основных принципов и положений Надлежащей практики хранения, требований к персоналу, складов и помещений для хранения лекарственных средств, организационной структуры складских помещений и основной документации складов и тому подобное. Задачей учебной дисциплине «Товароведение на фармацевтическом предприятии »является знание нормативно-правовых, законодательных актов Украины и рекомендаций надлежащих фармацевтических практик; ориентироваться в современном ассортименте материалов, тары и товаров фармацевтического и медицинского назначения; научиться проводить товароведческий анализ, осуществлять прием различных групп товаров, организовывать их хранение, транспортировку и реализацию; прогнозирования влияния на качество товаров различных факторов и принятия мер, предотвращающих этому влиянию. Предметом изучения учебной дисциплины «Товароведение на фармацевтическом предприятии »является тенденции развития упаковочных области, создание новых видов тары, упаковки и укупорочных средств, регламентация деятельности уполномоченного лица при приемке товаров, методы и способы утилизации ГЛС и медицинских изделий, роли стандартизации в обеспечении и регулировании качества товаров и проблемам фальсификации ГЛС, медицинских изделий и методы борьбы с подделками. Методические рекомендации составлены в соответствии с программой учебной дисциплине «Товароведение на фармацевтическом предприятии», образовательно-профессиональной программы подготовки и образовательно-квалификационной характеристики магистра по специальности «Фармация» и содержат теоретические вопросы и перечень рекомендуемых основных источников литературы для подготовки соискателей высшего образования к итоговому модульному контролю, критерии оценивания знаний соискателей высшего образования, пример билета. При написании методических рекомендаций авторы применяли современные достижения фармацевтической и педагогической науки, особенности новых видов тары и упаковки, деятельности уполномоченного лица на фармацевтическом предприятии и в аптеке, методов и способов утилизации ГЛС и медицинских изделий, методов предотвращения распространения подделок медицинских изделий и ГЛС. В данных методических рекомендациях применены опыт научно-педагогической работы преподавателей кафедры товароведения НФаУ.
Description: Методичні рекомендації для викладачів розроблені з метою покращення проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Товарознавство на фармацевтичному підприємстві», яка викладається магістрам вищих навчальних закладів спеціальності «Фармація» денної, вечірньої та заочної форм навчання на базі Національного фармацевтичного університету. Вони допоможуть викладачам у підготовці до проведення занять на належному методичному рівні.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18987
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри організації та економіки фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод для преп -Тов. на фарм. предпр .pdf
  Restricted Access
471,83 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.