Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19971
Title: Дослідження з розробки багатокомпонентного екстракту урохолуму сухого та його фармакотехнологічних показників
Other Titles: Study on the development of multicomponent dry uroholum extract and its pharmaco-technological indicators
Исследования по разработке многокомпонентного экстракта урохолума сухого и его фармакотехнологических показателей
Authors: Вишневська, Л. І.
Шмалько, О. О.
Солдатов, Д. П.
Vyshnevska, L. I.
Shmalko, О. O.
Soldatov, D. P.
Вишневская, Л. И.
Шмалько, А. А.
Солдатов, Д. П.
Keywords: склад;технологія;екстракт сухий;ефіроолійні рослини;запальні захворювання;сечостатева система;composition;technology;dry extract;essential oil plants;inflammatory diseases;urogenital system;состав;технология;экстракт сухой;эфиромасличные растения;воспалительные заболевания;мочевая система
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Вишневська, Л. І. Дослідження з розробки багатокомпонентного екстракту урохолуму сухого та його фармакотехнологічних показників / Л. І. Вишневська, О. О. Шмалько, Д. П. Солдатов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – № 2 (58). – С. 16-21. doi : 10.24959/uekj.19.19
Abstract: Метою роботи стало експериментальне обґрунтування технологічного режиму отримання багатокомпонентного екстракту сухого та дослідження його фармакотехнологічних показників. Результати. Термін «ефіроолійні» рослини з’явився у 20–30-х роках минулого століття і охоплює рослини, які синтезують так звані ефірні олії у підвищеній кількості. Впродовж багатьох століть людина для лікування збирала рослини у природних умовах, поступово накопичуючи невичерпний досвід народної медицини. В останні десятиліття активно використовуються різноманітні рослинні збори, суміші, екстракти, настої в офіційній медицині, у профілактичній та декоративній косметиці для зупинки кровотеч, загоювання ран, як антисептик, для регулювання діяльності шлунково-кишкового тракту, нирок, сечових шляхів, серця, як снодійні та седативні засоби, вітамінні доповнення тощо, що пов’язують насамперед з усвідомленням ефекту «м’якого» впливу рослинних продуктів, можливості довготривалого застосовування та комбінації з синтетичними засобами. В Україні нині зареєстровано 615 лікарських засобів рослинного походження з понад 200 видів рослинної сировини, що становить близько 5 % від усіх зареєстрованих, при цьому 76 % реєстраторів – вітчизняні, які випускаються переважно у вигляді твердих, рідше – рідких (настоянок, екстрактів) лікарських форм. Експериментальне обґрунтування технологічного режиму отримання багатокомпонентного екстракту сухого базувалось на дослідженні його фізико-хімічних та технологічних властивостей. Визначені фізико-хімічні та фармакотехнологічні властивості модельних зразків сухого екстракту урохолуму, а також його сумішей з допоміжними речовинами: вологість, насипну густину та насипну густину після усадки, фракційний склад. За результатами експериментальних досліджень розроблено технологію та складено технологічну схему отримання урохолуму, екстракту сухого, а також визначені критичні параметри його виробництва. Висновки. Визначено фізико-хімічні та фармакотехнологічні властивості модельних зразків сухого екстракту урохолуму, а також його сумішей з допоміжними речовинами: вологість, насипну густину та насипну густину після усадки, фракційний склад. За результатами експериментальних досліджень розроблено технологію та складено технологічну схему отримання урохолуму екстракту сухого, а також визначені критичні параметри його виробництва.
Aim. To provide an experimental substantiation of the technological regimen for obtaining a multicomponent dry extract and study its pharmaco-technological indicators. Results. The term “essential-oil” plants appeared in the 20-30’s of the last century and encompasses plants that synthesize so-called essential oils in high quantities. For centuries, people gathered plants in the wild for treatment, gradually accumulating inexhaustible experience of folk medicine. In recent decades, various herbal species, mixtures, extracts, infusions are used in official medicine, preventive medicine, in producing decorative cosmetics, for stopping bleeding, wound healing, as an antiseptic, for regulating the activity of the gastrointestinal tract, kidneys, urinary tract, heart, and as hypnotics and sedative means, vitamin supplements, etc., which relate, first of all, to the awareness of plant products “soft” effects, the possibility of long-term use and combination with synthetic origin drugs. In Ukraine, there are currently 615 herbal medicinal products registered with over 200 types of plant material, which is about 5 % of all registered, with 76 % of domestic registration, which are produced predominantly in solid forms, rarely liquid (tinctures, extracts) dosage forms. The experimental substantiation of the technological regimen for obtaining a multicomponent dry extract was based on the study of its physico-chemical and technological properties. The physical-chemical and pharmacotechnological properties of the model samples of uroholum dry extract, as well as its mixtures with auxiliary substances were determined: moisture, bulk density and bulk density after shrinkage, fractional composition. According to the results of experimental studies technology was developed and a technological scheme for obtaining the uroholum, dry extract was prepared, as well as the critical parameters of its production were determine. Conclusions. The physical-chemical and pharmaco-technological properties of the model samples of uroholum dry extract, as well as its mixtures with auxiliary substances were determined: moisture, bulk density and bulk density after shrinkage, fractional composition. According to the results of experimental studies, technology was developed and a technological scheme for obtaining the uroholum, dry extract was prepared, as well as the critical parameters of its production were determined.
Целью работы явилось экспериментальное обоснование технологического режима получения многокомпонентного экстракта сухого и исследование его фармакотехнологических показателей. Результаты. Термин «эфиромасличные» растения появился в 20–30-х годах прошлого века и охватывает растения, которые синтезируют так называемые эфирные масла в большем количестве. На протяжении многих столетий человек для лечения собирал растения в природных условиях, постепенно накапливая неисчерпаемый опыт народной медицины. В последние десятилетия активно используют разнообразные растительные сборы, смеси, экстракты, настойки, настои в официнальной медицине, профилактической и декоративной косметике для остановки кровотечений, заживления ран, в качестве антисептика, для регулирования деятельности желудочо-кишечного тракта, почек, мочевых путей, сердца, как снотворные и седативные средства, витаминные дополнения и др., что связывают прежде всего с пониманием эффекта «мягкого» влияния растительных продуктов, возможности продолжительного применения и комбинации их вместе с синтетическими средствами. В Украине зарегистрировано 615 лекарственных средств растительного происхождения из более 200 видов растительного сырья, что составляет около 5 % от всех зарегистрированных, при этом 76 % регистраторов – отечественные, которые выпускаются преимущественно в виде твердых, реже – жидких лекарственных форм. Экспериментальное обоснование технологического режима получения многокомпонентного экстракта сухого базировалось на исследовании его физико-химических и технологических свойств. Определены физико-химические и технологические свойства модельных образцов экстракта сухого урохолума, а также его смесей со вспомогательными веществами: влажность, насыпную плотность и насыпную плотность после усадки, фракционный состав. По результатам экспериментальных исследований разработана технология и составлена технологическая схема получения урохолума экстракта сухого, а также определены критические параметры его производства. Выводы. Определены физико-химические и технологические свойства модельных образцов экстракта сухого урохолума, а также его смесей со вспомогательными веществами: влажность, насыпную плотность и насыпную плотность после усадки, фракционный состав. По результатам экспериментальных исследований разработана технология и составлена технологическая схема получения урохолума экстракта сухого, а также определены критические параметры его производства.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19971
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри АТЛ
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-21.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.