Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19974
Название: Аналіз асортименту лікарських засобів та парафармацевтиків на основі поліненасичених жирних кислот в Україні
Другие названия: Analysis of medicines assortment and parapharmaceuticals based on polynesaturated fatty acids in Ukraine
Анализ ассортимента лекарственных средств и парафармацевтиков на основе полиненасыщенных жирных кислот в Украине
Авторы: Немченко, А. С.
Міщенко, В. І.
Немченко, О. А.
Nemchenko, A. S.
Mishchenko, V. I.
Nemchenko, O. A.
Немченко, А. С.
Мищенко, В. И.
Немченко, Л. А.
Ключевые слова: лікарські засоби;парафармацевтики;омега-3 поліненасичені жирні кислоти;тверді та рідкі лікарські форми;профілактика захворювань;drugs;parapharmaceuticals;omega-3 polyunsaturated fatty acids;solid and liquid dosage forms;disease prevention;лекарственные средства;парафармацевтики;омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты;твердые и жидкие лекарственные формы;профилактика заболеваний
Дата публикации: 2019
Библиографическое описание: Немченко, А. С. Аналіз асортименту лікарських засобів та парафармацевтиків на основі поліненасичених жирних кислот в Україні / А. С. Немченко, В. І. Міщенко, О. А. Немченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – № 2 (58). – С. 38-45. doi : 10.24959/uekj.19.13
Краткий осмотр (реферат): Метою роботи є аналіз асортименту лікарських засобів (ЛЗ) та парафармацевтиків (ПФ) в Україні на основі поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) омега-3, які не синтезуються в організмі людини та повинні потрапляти з їжею, а їх нестача призводить до онкологічних, серцево-судинних хвороб, захворювань печінки та ін. За рахунок переваги споживання насичених жирних кислот (тваринних жирів) та омега-6 ПНЖК (рослинних олій) у населення України спостерігається суттєвий дефіцит омега-3 ПНЖК. Тому питання застосування ЛЗ з омега-3 ПНЖК для лікування та ПФ з метою профілактики багатьох хвороб та корекції харчування є вкрай актуальним на сьогодні. У ході досліджень було проаналізовано асортимент ЛЗ з урахуванням форм випуску (27 торгових найменувань) та ПФ (52 торгових найменування), що містять омега-3 ПНЖК, із застосуванням методів системного аналізу: контент-аналізу, аналітичного, порівняння та інше. Об’єктами дослідження були обрані ЛЗ та ПФ, що були на фармацевтичному ринку у 2018 р., Державний реєстр лікарських засобів України тощо. Більшість ЛЗ згідно з АТС-класифікацією відносяться до підгрупи B05BA02 – жирові емульсії (40,7 %). Результати. ЛЗ реалізуються виключно через аптечні заклади, а переважна більшість аналізованих ПФ реалізується через Інтернет-магазини (83,01 %), (Proteininlviv, Med-magazin.ua, agro-shop.com та ін.). У світі не існує єдиних рекомендацій по кількості омега-3 як для профілактики, так і для лікування. Для профілактики вони коливаються від 250 мг (Європейська Асоціація з харчової безпеки) до 2 г на добу (Скандинавські країни). Тоді як для лікування рекомендується дозування від 1 до 10 г на добу. Терапевтична доза омега-3 ПНЖК для людей після 18 років у країнах Європи становить 1000-3000 мг на добу. Дозування для дітей удвічі перевищує рекомендовану дозу для дорослих, що пов’язано з інтенсивним розвитком дитячого організму. Через аптеки реалізуються лише 7,54 % ПФ. Згідно з законами України «Про рекламу» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» в країні не заборонена реалізація ПФ через Інтернет-магазини, на відміну від ЛЗ. Порівняльний аналіз ЛЗ та ПФ за країнами-виробниками дозволив встановити тенденцію імпортозалежності, а саме: лідируючу позицію посідають препарати з Німеччини (33,3 %), а при дослідженні ПФ – зі Сполучених Штатів Америки (США) (42,3 %). Висновки. При аналізі структури ЛЗ встановлено, що вони випускаються у 5 лікарських формах (ЛФ), перевагу складають емульсії 59,3 % та капсули 22,2 %. За рецептом лікаря відпускаються 48 % ЛЗ з омега-3 ПНЖК (емульсії для інфузій). Аналізовані ПФ виготовляються лише у 3 ЛФ: тверді (капсули) – 94,2 %, рідкі (краплі) – 3,8 % та суміші нарізаної або подрібненої рослинної сировини – 1,9 %. Остання ЛФ («Насіння Чіа, омега-3 та клітковина», 340 г, «Spectrum Essentials», США) не має попиту серед споживачів, тому що має неприємний запах. Основна частка ПФ виробляється у формі желатинових капсул (задля маскування неприємного запаху риб’ячого жиру). Серед них переважна більшість – 42,8 % випускається виробниками по 60 капсул (22,4 %) та 30 капсул (20,4 %).
The issue of using omega-3 PFA drugs for parapharmaceuticals (PF) treatment preventing the disease and nutrition correction is particularly relevant today. Aim. To analyze the range of medicines and parapharmaceuticals (PF) in Ukraine based on polyunsaturated fatty acids (PFA) – omega-3, which are not synthesized in the human body and must come from food, and their lack leads to oncological cardiovascular diseases, liver diseases, etc. In the course of the research, the drugs range was analyzed taking into account the release form (27 trade names) and PF (52 trade names) containing omega-3 PFA, using systems analysis methods: content analysis, analytical, comparison, etc. Drugs and PF presented on the pharmaceutical market in 2018, the State Register of Medicinal Products of Ukraine, etc. The majority of drugs according to the ATCclassification belong to the subgroup B05BA02 – fat emulsions (40.7 %). Results. Medicinal products are sold exclusively through pharmacies, and the vast majority of analyzed PFs are sold in the internet( online pharmacies) (83.01 %) (Proteininlviv, Med-magazin.ua, agro-shop.com, etc.). There are no unified recommendations in the world for the quantitative use of omega-3 for both prevention and treatment. For prevention, they range from 250 mg (European Food Safety Association) to 2 g per day (Scandinavian countries). Whereas for the treatment recommended dosage of 1 to 10 g per day. The therapeutic dose of omega-3 PFA for people after 18 in Europe is 1000-3000 mg per day. The dosage for children is twice the recommended dose for adults, which is associated with the intensive development of the child’s body. Only 7.54 % of PF is sold through pharmacies. According to the Laws of Ukraine “On Advertising” and “On Licensing Certain Types of Economic Activities”, the sale of the pension fund through the Internet stores, in contrast to drugs, is not prohibited in the country. A comparative analysis of drugs and PF in producing countries allowed us to establish a trend of import dependence, namely: drugs from Germany take the leading position (33.3 %), and in the study of PF – from the United States of America (USA) (42.3 %). Conclusions. While analyzing the structure of drugs, 5 dosage forms (DF) produced has been established, emulsions of 59.3 % and 22.2 % of capsules are an advantage. According to doctor’s prescription, 48 % of drugs with omega-3 PFA (emulsions for infusions) are released. Analyzed PF are produced only in 3 DF: solid (capsules) – 94.2 %, liquid (drops) – 3.8 % and mixtures of chopped or chopped vegetable raw materials – 1.9 %. The latest DF (Seeds of Chia, Omega-3 and Fiber, 340 grams, Spectrum Essentials, USA) is not in demand among consumers because of its taste. The main share of DF is made in the form of gelatin capsules (to mask the unpleasant smell of fish oil). Among them, the overwhelming majority – 42.8 % produced by manufacturers in 60 capsules (22.4 %) and 30 capsules (20.4 %).
Целью работы был анализ ассортимента лекарственных средств (ЛС) и парафармацевтиков в Украине на основе полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3, которые не синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей, а их недостаток приводит к онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням печени и др. За счет преимущества потребления насыщенных жирных кислот (животных жиров) и омега-6 ПНЖК (растительных масел) у населения Украины наблюдается существенный дефицит омега-3 ПНЖК. Поэтому вопрос применения лекарственных средств (ЛС) с омега-3 ПНЖК для лечения и парафармацевтиков (ПФ) с целью профилактики заболеваний и коррекции питания является сегодня особенно актуальным. В ходе исследований был проанализирован ассортимент ЛС с учетом форм выпуска (27 торговых наименований) и ПФ (52 торговых наименования), содержащие омега-3 ПНЖК, с применением методов системного анализа: контент-анализа, аналитического, сравнения и др. Объектами исследования были выбраны ЛС и ПФ, которые присутствовали на фармацевтическом рынке в 2018 г., Государственный реестр лекарственных средств Украины и др. Большинство ЛС согласно АТС-классификации относятся к подгруппе B05BA02 – жировые эмульсии (40,7 %). Результаты. ЛС реализуются исключительно через аптечные учреждения, а подавляющее большинство анализируемых ПФ реализуется через Интернет-магазины (83,01 %) (Proteininlviv, Med-magazin.ua, agro-shop.com и др.). В мире нет единых рекомендаций по количественному применению омега-3 как для профилактики, так и для лечения. Для профилактики дозы колеблются от 250 мг (Европейская Ассоциация по пищевой безопасности) до 2 г в сутки (Скандинавские страны). Тогда как для лечения рекомендуется дозировка от 1 до 10 г в сутки. Терапевтическая доза омега-3 ПНЖК для людей после 18 лет в странах Европы составляет 1000-3000 мг в сутки. Дозировка для детей вдвое превышает рекомендованную дозу для взрослых, что связано с интенсивным развитием детского организма. Через аптеки реализуются только 7,54 % ПФ. Согласно законам Украины «О рекламе» и «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» в стране не запрещена реализация ПФ через Интернет-магазины в отличие от ЛС. Сравнительный анализ ЛС и ПФ по странам-производителям позволил установить тенденцию импортозависимости, а именно: лидирующую позицию занимают препараты из Германии (33,3 %), а при исследовании ПФ – из Соединенных Штатов Америки (США) (42,3 %). Выводы. Анализ структуры ЛС позволил установить, что они выпускаются в 5 лекарственных формах (ЛФ), преимущество составляют эмульсии 59,3 % и капсулы 22,2 %. По рецепту врача отпускаются 48 % ЛС с омега-3 ПНЖК (эмульсии для инфузий). Анализируемые ПФ производятся только в 3 ЛФ: твердые (капсулы) – 94,2 %, жидкие (капли) – 3,8 % и смеси нарезанного или измельченного растительного сырья – 1,9 %. Последняя ЛФ («Семена Чиа, омега-3 и клетчатка», 340 г «Spectrum Essentials», США) не пользуется спросом среди потребителей из-за вкусовых качеств. Основная доля ПФ производится в форме желатиновых капсул (для маскировки неприятного запаха рыбьего жира). Среди них подавляющее большинство – 42,8 % выпускаемых производителями по 60 капсул (22,4 %) и 30 капсул (20,4 %).
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19974
Располагается в коллекциях:Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2021

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
38-45.pdf500,4 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.