Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19990
Title: Вивчення та практична апробація основних засад концепції гідної праці як стратегічного орієнтира розвитку соціально-трудової сфери фармацевтичного ринку
Other Titles: Аdaptation of theoretical and methodological foundations of decent work сoncept as a strategic development direction of social and labor spheres of the pharmaceutical market
Изучение и практическая апробация основ концепции достойного труда в качестве стратегического ориентира развития социальнотрудовой сферы фармацевтического рынка
Authors: Котвіцька, А. А.
Тарасенко, Д. Ю.
Чмихало, Н. В.
Карпенко, Л. А.
Kotvitska, A. A.
Tarasenko, D. Yu.
Chmyhalo, N. V.
Karpenko, L. A.
Котвицкая, А. А.
Тарасенко, Д. Ю.
Чмыхало, Н. В.
Карпенко, Л. А.
Keywords: гідна праця;Міжнародна Організація праці;концепція гідної праці;соціально-трудова сфера;фармацевтичний ринок;decent work;international labor organization;concept of decent labor;social and labor sphere;pharmaceutical market;достойный труд;Международная Организация труда;концепция достойного труда;социально-трудовая сфера;фармацевтический рынок
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Вивчення та практична апробація основних засад концепції гідної праці як стратегічного орієнтира розвитку соціально-трудової сфери фармацевтичного ринку / А. А. Котвіцька, Д. Ю. Тарасенко, Н. В. Чмихало, Л. А. Карпенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – № 1 (57). – С. 22-32. doi : 10.24959/uekj.19.10
Abstract: Мета роботи. Теоретичне обґрунтування та практична адаптація засад гідної праці як стратегічного орієнтира розвитку соціально-трудової сфери фармацевтичного ринку України. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стала сукупність загальнонаукових та спеціальних методів, а саме: формально-логічного, системного та маркетингового аналізу. Результати. Деталізовані міжнародні стандарти, за якими проводяться порівняння даних статистики ринку праці, при цьому визначено, що на теперішній час Україна ратифікувала 71 конвенцію, зокрема 8 фундаментальних, 4 пріоритетних та 57 технічних конвенцій. Конкретизовано підписання Україною і Міжнародною Організацією Праці (МОП) Меморандуму про взаєморозуміння щодо реалізації Програми гідної праці для України на період 2016-2019 рр., яка базується на трьох основних пріоритетах: сприяння зайнятості та розвитку сталого підприємництва задля стабільності та зростання, сприяння ефективному соціальному діалогу, покращенню соціального захисту та умов праці. Зазначені основні елементи Концепції гідної праці (КГП), їх сутність та законодавче забезпечення реалізації. Визначено, що адаптація Стратегії гідної праці у бізнес-структури України передбачає зростання міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва, які відображають посилення суспільного характеру виробництва та є результатом міжнародного розподілу праці (МРП), який позиціонується як процес відособлення різних видів трудової діяльності на міжнародному рівні. Проведені соціологічні дослідження, респондентами яких виступили представники структурних підрозділів заводів-виробників (керівники середнього та технічного рівнів управління), оптового ланцюга фармацевтичного ринку (лінійні керівники, менеджери та маркетологи) та працівники роздрібного сектора (завідувачі аптек, їх замісники та рядові працівники). Результати дослідження показали, що практично всі елементи гідної праці є прерогативою заводів-виробників (10 та 9 балів мають такі елементи КГП як можливість, рівність, свобода та продуктивність). Висновки. Результати проведеного дослідження дозволяють підкреслити актуальність обґрунтування напрямів покращення організаційного, трудового, професійного, соціально-економічного середовища підприємств фармацевтичного профілю на засадах впровадження елементів КГП. Забезпечення гідної праці має відбуватися через ефективну реалізацію соціальних, правових, економічних та культурних прав громадян, коли основні складові КГП можуть бути представлені наступним чином: зайнятість + захист + права + діалог.
Aim. Theoretical substantiation and practical adaptation of the provisions of Decent Work concept as a strategic direction for social and labor sphere development of the Ukrainian pharmaceutical market. Materials and methods. The methodological basis of the study was a set of general scientific and special methods, namely: formal and logical, system, marketing, sociological analysis. Results. The international standards were detailed for comparing labor market statistics, and it was determined that Ukraine has ratified 71 conventions, including 8 fundamental, 4 priority and 57 technical conventions. Ukraine and the International Labor Organization (ILO) signed the Memorandum of mutual understanding on the implementation of the Decent Work Program in Ukraine for the period 2016-2019. The programme is based on three main priorities: promoting employment and developing sustainable entrepreneurship for stability and growth, promoting effective social dialogue, improving social protection and working conditions. The main elements of the Concept of Decent Labor (CGL), their essence and legislative support for implementation are indicated. It is determined that the adaptation of the CGL in t business structure of Ukraine provides for the growth of international specialization and co-production, reflecting the increased social nature of production and is the result of the international division of labor (IDL), which is positioned as the process of separating various types of work at the international level. A sociological survey was conducted, respondents of which were representatives of structural units of manufacturing plants (managers of medium and technical management levels), the wholesale chain of the pharmaceutical market (line managers, managers and marketing specialists) and employees of the retail sector (pharmacy managers, their deputies, pharmacists and pharmacists). The results of the study showed that almost all elements of CGL are the prerogative of manufacturing plants (10 and 9 points have such elements of CGL as opportunity, equality, freedom and productivity). Conclusions. The results of the study allow us to emphasize the relevance of the justification of the directions for improving the organizational, labor, professional, social and economic environment of pharmaceutical companies based on the introduction of elements of CGL. Decent work must be ensured through the effective realization of the social, legal, economic and cultural rights of citizens, when the main components of the CGL can be represented as follows: employment + protection + rights + dialogue.
Цель работы. Теоретическое обоснование и практическая адаптация положений достойного труда в качестве стратегического ориентира развития социально-трудовой сферы фармацевтического рынка Украины. Методы исследования. Методологической основой исследования стала совокупность общенаучных и специальных методов, а именно: формально-логического, системного и маркетингового анализа. Результаты. Детализированы международные стандарты, по которым проводятся сравнения данных статистики рынка труда, при этом определено, что на сегодня Украина ратифицировала 71 конвенцию, в том числе 8 фундаментальных, 4 приоритетных и 57 технических конвенций. Конкретизированы подписания Украиной и Международной Организацией Труда (МОТ) Меморандума о взаимопонимании по реализации Программы достойного труда для Украины на период 2016-2019 гг., которая базируется на трех основных приоритетах: содействие занятости и развитию устойчивого предпринимательства для стабильности и роста, содействие эффективному социальному диалогу, улучшение социальной защиты и условий труда. Указаны основные элементы Концепции достойного труда (КДТ), их сущность и законодательное обеспечение реализации. Определено, что адаптация Стратегии достойной работы в бизнес-структуры Украины предусматривает рост международной специализации и кооперирования производства, отражающие усиление общественного характера производства, и является результатом международного разделения труда (МРТ), который позиционируется как процесс обособления различных видов трудовой деятельности на международном уровне. Проведены социологические исследования, респондентами которого выступили представители структурных подразделений заводов-производителей (руководители среднего и технического уровней управления), оптовой цепи фармацевтического рынка (линейные руководители, менеджеры и маркетологи) и работники розничного сектора (заведующие аптеками, их заместители и рядовые работники). Результаты исследования показали, что практически все элементы достойной работы являются прерогативой заводов-производителей (10 и 9 баллов имеют такие элементы КДТ как возможность, равенство, свобода и производительность). Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют подчеркнуть актуальность обоснования направлений улучшения организационной, трудовой, профессиональной, социально-экономической среды предприятий фармацевтического профиля на основе внедрения элементов КДТ. Обеспечение достойного труда должно осуществляться через эффективную реализацию социальных, правовых, экономических и культурных прав граждан, когда основные составляющие КДТ могут быть представлены следующим образом: занятость + защита + права + диалог.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19990
Appears in Collections:Наукові публікації А. А. Котвіцької
Наукові публікації кафедри соціальної фармації
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-32.pdf673,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.