Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20611
Title: Study of macro- and microelements composition of Veronica longifolia L. herb and Veronica teucrium L. herb and rhizomes, and extracts obtained from these species
Other Titles: Veronica longifolia L. otunun, Veronica teucrium L. otu və kökümsovlarinin və onlar əsasinda olan ekstraktlarin makro- və mikroelement tərkibinin öyrənilməsi
Исследование макро- и микроэлементного состава травы Veronica longifolia L., травы и корневищ Veronica teucrium L., и экстрактов на их основе
Authors: Osmachko, A. P.
Kovaleva, A. M.
Ilyina, T. V.
Koshovyi, O. N.
Komіsarenko, A. M.
Akhmedov, E. Yu.
Осмачко, А. П.
Ковальова, А. М.
Ильина, Т. В.
Ілліна, Т. В.
Кошевой, О. Н.
Кошовий, О. М.
Комісаренко, А. М.
Комиссаренко, А. Н.
Ахмедов, Е. Ю.
Keywords: Veronica longifolia L.;Veronica teucrium L.;macroelements;microelements;atomic emission spectrophotometry
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Study of macro- and microelements composition of Veronica longifolia L. herb and Veronica teucrium L. herb and rhizomes, and extracts obtained from these species / A. P. Osmachko, A. M. Kovaleva, T. V. Ili’ina, O. N. Koshovyi, A. M. Komіsarenko, E. Yu. Akhmedov // Azərbaycan əczaçiliq və farmakoterapiya jurnali. - 2017. - Vol. 1. - P. 24-28.
Abstract: В траве V. longifolia L., в траве и корневищах V. teucrium L., экстрактах из травы V. longifolia L. и V. teucrium L. полученных 70 % спиртом этиловым в соотношении 1:10, и в экстракте из травы V. teucrium L., полученного горячей водой определено содержание макро- и микроэлементов методом атомно- эмиссионой спектрофотометрии. Идентифицировано 19 элементов: среди них 8 микроэлементов и 6 макроэлементов. Сформировано ряды уменьшения содержания элементов в исследуемых объектах и определено коэффициенты перехода элементов из сырья в экстракты. Для исследуемых объектов установлено потерю в массе при высушивании (%) и общую золу (%). Установлено, что сырье двух видов рода Veronica L. накапливает К, Ca, Mg, Si, Na, Р, Al, что позволяет использовать растительное сырье более комплексно.
V. longifolia L. otunda, V. teucrium L. otu və kökümsovlarında, V. longifolia L. və V. teucrium L. otunun 70 % etil spirti ilə 1:10 nisbətində alınmış ekstraktlarında, V. teucrium L otunun qaynar su ilə alınmış ekstraktında atom-emission spektrofotometriya üsulu ilə makro- və mikroelementlərin miqdarı müəyyən edilmişdir. 19 element aşkar olunub: bunlardan 8 mikroelement və 6 makroelementdir. Tədqiqat obyetlərində elementlərin miqdarının azalma sırası tərtib edilmiş və elementlərin xammaldan ekstraktlara keçmə koeffisiyenti müəyyən olunmuşdur. Tədqiq olunan obyektlər üçün qurudulduqda çəki itkisi (%) və ümumi külün (%) miqdarı təyin edilmişdir. Müəyyən olunub ki, Veronica L. cinsinin iki növünün xammalında К, Ca, Mg, Si, Na, Р, Al toplanır, bu da bitki xammalını kompleks istifadəsinə imkan yaradır.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20611
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. Osmachko 24-28.pdf380,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.