Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21049
Title: Дослідження гострої токсичності екстрактів із вероніки широколистої та вероніки довголистої
Other Titles: Исследование острой токсичности экстрактов из вероники широколистой и вероники длиннолистной
The study of an acute toxicity of extracts from Veronica teucrium L. and from Veronica longifolia L.
Authors: Осьмачко, А. П.
Іваночко, В. М.
Ковальова, А. М.
Ільїна, Т. В.
Кошовий, О. М.
Osmachko, А. Р.
Ivanochko, V. M.
Kovaleva, A. M.
Ilyina, T. V.
Koshovyi, O. M.
Ильина, Т. В.
Кошевой, О. Н.
Keywords: вероника;острая токсичность;растительные экстракты
Issue Date: 2018
Publisher: Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження гострої токсичності екстрактів із вероніки широколистої та вероніки довголистої / А. П. Осьмачко, В. М. Іваночко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий // Експериментальна та клінічна фармакологія. - 2018. - Т. 11, № 1 (26). - С. 44-50.
Abstract: Мета роботи – дослідження гострої токсичності екстрактів, що одержані з трави, листя, квіток вероніки широколистої та з трави вероніки довголистої. Матеріали та методи. Дослідження гострої токсичності екстрактів, що одержані з трави (Vt-h-в), листя (Vt-fol-хл), квіток (Vt-fl-хл) вероніки широколистої та з трави вероніки довголистої (Vl-h-сп), здійснили відповідно до міжнародних і вітчизняних вимог про гуманне ставлення до тварин. Дослідження проводили на білих, нелінійних, статевозрілих, стандартизованих за фізіологічними та біохімічними показниками самцях мишей, яких поділили на 5 груп по 6 тварин у кожній. Досліджувані екстракти вводили вну- трішньошлунково в дозі 5000 мг/кг. Оцінювання гострої токсичності виконали за загальним станом, динамікою маси тіла, підра- хунком летальних випадків піддослідних тварин, гематологічними та біохімічними показниками. Для підтвердження нетоксичності екстрактів здійснили гістологічне дослідження зразків внутрішніх органів через 14 діб від початку експерименту. Клас токсичності визначали за класифікацією К. К. Сидорова. Результати. Внутрішньошлункове введення субстанцій із вероніки широколистої та вероніки довголистої у дозі 5000 мг/кг не призводило до загибелі тварин і змін поведінки, що вказує на відсутність значущої токсичної дії субстанцій. Загальний стан, ди- наміка маси тіла та інші показники були задовільними та не відрізнялись від показників інтактних тварин. Досліджувані субстанції не впливали на гематологічні показники та біохімічні параметри піддослідних тварин, вони перебувають у межах показників інтактних тварин. Патогістологічних змін у структурі внутрішніх органів (міокарда, легень, шлунка, печінки та нирок) під впливом досліджуваних субстанцій не виявили. Висновки. Виражених явищ інтоксикації у тварин не зареєстровано, загальний стан, динаміка маси тіла та інші показники були задовільними та не відрізнялись від показників інтактних тварин. Гематологічні показники та біохімічні параметри перебували в межах показників інтактних тварин. Патогістологічних змін у структурі внутрішніх органів не виявили. Відповідно до класифікації К. К. Сидорова та ГОСТ 12.1.007-76, екстракти віднесені до IV класу токсичності: малотоксичні речовини (LD50 = 500–5000 мг/кг).
Цель работы – исследование острой токсичности экстрактов, полученных из травы, листьев, цветков вероники широколистой и из травы вероники длиннолистной. Материалы и методы. Исследование острой токсичности экстрактов, полученных из травы (Vt-h-в), листьев (Vt-fol-хл), цветков (Vt-fl-хл) вероники широколистой и из травы вероники длиннолистной (Vl-h-сп), выполняли в соответствии с международными и отечественными требованиями о гуманном обращении с животными. Исследования проводили на белых, нелинейных, поло- возрелых, стандартизированных по физиологическим и биохимическим показателям самцах мышей, которые были разделены на 5 групп по 6 животных в каждой. Исследуемые экстракты вводили внутрижелудочно в дозе 5000 мг/кг. Оценку острой токсичности проводили по общему состоянию, динамике массы тела, подсчету летальных случаев подопытных животных, гематологическим и биохимическим показателям. Для подтверждения нетоксичности экстрактов проводили гистологическое исследование образцов внутренних органов через 14 суток от начала эксперимента. Класс токсичности определяли по классификации К. К. Сидорова. Результаты. Внутрижелудочное введение субстанций из вероники широколистной и вероники длиннолистной в дозе 5000 мг/кг не приводит к гибели подопытных животных и изменениям в их поведении, что свидетельствует об отсутствии значимого токсического действия субстанций. Общее состояние, динамика массы тела и другие показатели были удовлетворительными и не отличались от показателей интактных животных. Исследуемые субстанции не влияли на гематологические показатели и биохимические па- раметры подопытных животных, они находятся в пределах показателей интактных животных. Патогистологических изменений в структуре внутренних органов (миокарда, легких, желудка, печени и почек) под влиянием исследуемых субстанций не обнаружено. Выводы. Выраженных явлений интоксикации у животных не зарегистрировано, общее состояние, динамика массы тела и другие показатели были удовлетворительными и не отличались от показателей интактных животных. Гематологические показатели и биохимические параметры находились в пределах показателей интактных животных. Патогистологических изменений в структуре внутренних органов не выявлено. Согласно классификации К. К. Сидорова и ГОСТ 12.1.007-76, экстракты отнесены к IV классу токсичности: малотоксичные вещества (LD50 = 500–5000 мг/кг).
The aim of our work were to study the acute toxicity of extracts obtained from herb, leaves, flowers of V. teucrium L. and from herb of V. longifolia L. Materials and methods. The study of the acute toxicity of extracts obtained from herb (Vt-h-w), leaves (Vt-l-chl), flowers (Vt-fl-chl) of V. teucrium L. and herb of V. longifolia L. (Vl-h-sp) was carried out in accordance with International and domestic requirements for humane attitude towards animals. The study was carried out with white, nonlinear, sexually mature, standardized on the physiological and biochemical parameters male mice, divided into 5 groups in 6 animals in each. The investigated extracts were administered intragastrically at a dose of 5000 mg/kg. The assessment of acute toxicity was carried out according to the general condition, dynamics of body mass, calculation of fatal cases of experimental animals, hematological and biochemical parameters. For confirmation of extracts non-toxicity, the histological study of internal organs samples was performed by 14 days from the beginning of the experiment. The class of toxicity was determined by the classification of K. K. Sidorov. Results. The intragastric administration of extracts from V. teucrium L. and from V. longifolia L. in a dose of 5000 mg/kg is not accompanied by the death of experimental animals and changed in their behavior, which indicates the absence of significant toxic effects of substances. The general condition, dynamics of body mass and other parameters were satisfactory and didn’t differ from parameters of intact animals. The investigated extracts didn’t influence to hematological and biochemical parameters of intact animals, and were within the limits of parameters of intact animals. Pathohistological changes in the structure of internal organs (myocardium, lungs, stomach, liver and kidneys) under the influence of the investigated substances were not detected. Conclusions. Significantly cases of an intoxication of animals were not registered, the general condition, dynamics of body mass and other parameters were satisfactory and didn’t differ from parameters of intact animals. Hematological and biochemical parameters were within the limits of parameters of intact animals. Pathohistological changes in the structure of internal organs were not detected. According to the classification of K. K. Sidorov extracts are classified as the IV class of toxicity: low toxicity substances (LD50 = 500–5000 mg/kg).
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21049
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.