Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21055
Title: Дослідження полісахаридів трави підмаренника справжнього
Other Titles: Исследование полисахаридов травы подмаренника настоящего
Studying polysaccharides of Galium Verum (lаdy’s bedstraw) herb
Authors: Шинковенко, І. Л.
Ільїна, Т. В.
Ковальова, А. М.
Комісаренко, А. М.
Shinkovenko, I. L.
Ilyina, T. V.
Ильина, Т. В.
Kovalyova, A. M.
Ковалева, А. М.
Komissarenko, A. M.
Комиссаренко, А. Н.
Keywords: Galium verum;водорозчинні полісахариди;елементний склад
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження полісахаридів трави підмаренника справжнього / І. Л. Шинковенко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2017. - Вип. 28. - С. 152-159.
Abstract: Підмаренник справжній Galium verum L. містить фе- нольні сполуки, терпеноїди та застосовується в народній і офіційній медицині. Мета. Розробка деяких параметрів одержання та досліджен- ня комплексу водорозчинних полісахаридів з трави підмаренника справжнього. Матеріали і методи. В траві підмаренника справжнього вміст по- лісахаридів, екстрактивних речовин, втрату в масі при висушуванні та золу визначено гравіметричним методом, відновлюючих цукрів після гідролізу — методом спектрофотометрії, елементний склад — методом атомно-емісійної спектрометрії. Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО 153 імені П. Л. Шупика 28/2017 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Результати. Визначено вміст екстрактивних речовин (24,09 %) та водорозчинних полісахаридів (7,69 %) у сировині; встановлено, що домінуючим моноцукром у полісахаридному комплексі після гідролізу є b-D-галактоза; визначено елементний склад та числові показники. Висновки. Отримані результати дозволяють оптимізувати тех- нологію отримання полісахаридного комплексу.
Введение. Подмаренник настоящий Galium verum L. содержит фенольные соединения, терпеноиды, используется в народной и официальной медицине. Цель. Разработка некоторых параметров получения и исследова- ние комплекса водорастворимых полисахаридов из травы подмаренни- ка настоящего. Материалы и методы. В траве подмаренника настоящего содержание полисахаридов, экстрактивных веществ, потерю в весе при высушивании и золу определяли гравиметрическим методом, восстанавливающих сахаров после гидролиза — методом спектро- фотометрии, элементный состав — методом атомно-эмиссионной спектрометрии. 158 Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика 28/2017 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Результаты. Определено количественное содержание экстрак- тивных веществ (24,09 %), водорастворимых полисахаридов (7,69 %) в сырье; установлено, что доминирующим компонентом в полисахаридах после кислотного гидролиза является b-D-галактоза; определен эле- ментный состав и числовые показатели. Выводы. Полученные результаты позволяют оптимизировать тех- нологию получения полисахаридного комплекса. Ключевые слова: Galium verum, водорастворимые полисаха- риды, элементный состав.
Introduction. Galium verum contains phenolic compounds, terpenoids. It is used in folk and conventional medicine. Aim. To develop certain parameters of the extraction and study water-soluble polysaccharides purifi ed from Galium verum L. (lady’s bedstraw) herb. Materials and methods. Polysaccharides content and extractives in lady’s bedstraw herb as well as weight loss on drying and ash were determined. by gravimetric method; reducing sugars after hydrolysis were determined by spectrophotometric method; elemental composition was determined by atomic emission spectrometry. Results. The content of extractives (24,09 %) and water-soluble polysaccharides (7,69 %) in the raw material was quantifi ed. Acid hydrolysis showed that b-D-galactose was the dominant component in the polysaccharides. There were also quantifi ed the elemental composition and numerical values of the polysaccharides. Conclusions. The obtained results allow to optimize the technology of polysaccharide extraction from Galium verum herb.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21055
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
152-159.pdf427,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.