Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22398
Title: The study of the expediency of developing a new semi-solid drug based on the extract of Scutellaria baicalensis
Other Titles: Дослідження доцільності розробки нового м’якого лікарського засобу на основі екстракту шоломниці байкальської
Исследования целесообразности разработки нового мягкого лекарственного средства на основе экстракта шлемника байкальского
Authors: Slipchenko, H. D.
Ruban, O. A.
Kolisnyk, T. Ye.
Сліпченко, Г. Д.
Рубан, О. А.
Колісник, Т. Є.
Слипченко, Г. Д.
Рубан, Е. А.
Колісник, Т. Є.
Keywords: Ukrainian market;semisolid dosage form;emulgel;antibacterial;український ринок;антибактеріальний;м’яка лікарська форма;емульгель;украинский рынок;антибактериальный;мягкая лекарственная форма;эмульгель
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Slipchenko, G. D. The study of the expediency of developing a new semi-solid drug based on the extract of Scutellaria baicalensis / G. D. Slipchenko, O. A. Ruban, T. Ye. Kolisnyk // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2019. – Т. 5, № 4. – С. 58-65. doi : 10.24959/sphhcj.19.170
Abstract: The skin is often regarded as the single and largest organ in the human body, its main function is the barrier. The skin protects the body from various adverse environmental factors, including preventing it from entering pathogenic microorganisms. However, at the same time, the human skin is densely populated with microorganisms, among them the most frequent representatives are Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus and fungi of the Candida genus. In the normal state of the skin its microflora does not cause the development of pathological conditions, but the situation changes in the case of damage to the integrity of the skin and dermatological diseases. In addition, pathogens can get into the injury site from the environment, traumatic agent, etc.
Мета: маркетинговий аналіз номенклатури дерматологічних лікарських засобів, що чинять антимікробну та ранозагоювальну і / або протизапальну дію та показані для комплексного лікування ранових поверхневих уражень шкіри (ран, опіків, подряпин). Матеріали та методи: використано науково-практичні публікації стосовно теми дослідження; як інформаційне джерело – Державний реєстр лікарських засобів України; період проведення аналізу – ІV квартал 2019 року. До досліджуваного сегмента були включені засоби із зазначеними фармакологічними активностями, які, згідно з АТС-класифікацєю, належать до підгруп: D03A – Препарати, які сприяють загоєнню (рубцюванню) ран; D08A – Антисептичні та дезінфекційні засоби. Не підлягали аналізу лікарські препарати з підгрупи D06 – Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування у дерматології. Результати дослідження. Проведено аналіз асортименту дерматологічних препаратів України, досліджено м’які лікарські препарати й установлено, що представлені препарати переважно синтетичного походження. Препарати рослинного походження представлено лише кількома найменуваннями. Дослідження також показали, що представлені препарати мають гідрофобну основу, в якої є свої недоліки. Тому перспективною лікарською формою є емульгель, який поєднує у собі пом’якшувальні властивості м’якої лікарської форми завдяки наявності олійної фази. Висновки. За результатами дослідження вивчено номенклатуру дерматологічних препаратів та обґрунтовано доцільність створення нового препарату у вигляді емульгелю на основі сухого екстракту шоломниці байкальської, який дозволить забезпечити ефективний лікувальний вплив на рановий процес у другій і третій фазах, сприятиме повному вивільненню із засобу та проникненню у тканини активних діючих речовин, попереджатиме вторинні інфекції; захищатиме грануляційну тканину від механічних ушкоджень, а також активізуватиме перебіг ранового процесу, знижуватиме мікробну забрудненість ран і створюватиме умови для епітелізації поверхні рани.
Цель: маркетинговый анализ номенклатуры дерматологических лекарственных средств, оказывающих антимикробное и ранозаживляющее и / или противовоспалительное действие для комплексного лечения раневых поверхностных поражений кожи (ран, ожогов, царапин). Материалы и методы: использованы научно-практические публикации относительно темы исследования; как информационный источник – Государственный реестр лекарственных средств Украины; период проведения анализа – IV квартал 2019 года. В исследуемый сегмент были включены средства с указанными фармакологическими активностями, которые, согласно АТС-классификации, относятся к подгруппам: D03A – Препараты, которые способствуют заживлению (рубцеванию) ран; D08A – Антисептические и дезинфицирующие средства. Не подлежали анализу лекарственные препараты из подгруппы D06 – Антибиотики и препараты для применения в дерматологии. Результаты исследования. Проведен анализ ассортимента дерматологических препаратов Украины, исследованы мягкие лекарственные препараты и установлено, что представленные препараты в основном синтетического происхождения. Препараты растительного происхождения представлены только несколькими наименованиями. Исследования также показали, что представленные препараты имеют гидрофобную основу, у которой есть свои недостатки. Перспективной лекарственной формой является эмульгель, который сочетает в себе смягчающие свойства мягкой лекарственной формы благодаря наличию масляной фазы. Выводы. По результатам исследования изучена номенклатура дерматологических препаратов и обоснована целесообразность создания нового препарата в виде эмульгеля на основе сухого экстракта шлемника байкальского. Новый препарат позволит обеспечить эффективное лечебное действие на раневой процесс во второй и третьей фазах, будет способствовать полному высвобождению и проникновению в ткани активных действующих веществ, предупреждать вторичные инфекции; защищать грануляционную ткань от механических повреждений, а также активизировать течение раневого процесса, снижать микробную обсемененность ран и создаст условия для эпителизации раневой поверхности.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22398
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЗТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сліпченко Г.Д. соц.ф. - НФаУ Кафедра заводської технології ліків.pdfThe study of the expediency of developing a new semi-solid drug based on the extract of Scutellaria baicalensis401,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.