Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23003
Title: Дослідження коригуючого впливу фармацевтичної композиції на гістологічний стан матки вагітних самиць щурів молодого та зрілого віку на тлі фетоплацентарної недостатності
Other Titles: Research of the Corrective Effect of Pharmaceutical Composition on the Histological Condition of Uterus of Pregnant Female Rats of Young and Mature Age on the Background of Fetoplacental Insufficiency
Authors: Селюкова, Н. Ю.
Лар'яновська, Ю. Б.
Кустова, С. П.
Бойко, М. O.
Стороженко, Г. В.
Левашова, В. М.
Seliukova, N. Yu.
Laryanovskaya, Yu. B.
Kustova, S. P.
Boyko, M. A.
Storozhenko, G. V.
Levashova, V. N.
Keywords: фетоплацентарна недостатність;матка;ранній та пізній репродуктивний вік;фармакологічна корекція;дипіридамол
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження коригуючого впливу фармацевтичної композиції на гістологічний стан матки вагітних самиць щурів молодого та зрілого віку на тлі фетоплацентарної недостатності / Н. Ю. Селюкова, Ю. Б. Лар'яновська, С. П. Кустова, М. O. Бойко, Г. В. Стороженко, В. М. Левашова // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – № 5 (3). – С. 432-439.
Abstract: Фетоплацентарна недостатність − патологія вагітності у жінок репродуктивного віку, яка колива- ється від 30 % до майже 70 %. До групи високого ризику відносять жінок, які вперше народжують свою дитину у віці 35 років і старші. Значна частота фетоплацентарної недостатності серед патології вагітних диктує необхідність розробки і застосуван- ня на практиці ефективних і безпечних препаратів лікування. Тому пошук «ідеального» препарату, що мав би сприятливе співвідношення якість/ризик лікарського засобу та відповідав усім вимогам є актуальним. Мета дослідження – встановити морфологічні особливості матки самок щурів різних вікових груп на тлі фетоплацентарної недостатності та порівняти з коригуючим впливом фармацевтичної композиції. До дослідження залучали здорових статевозрі- лих самок щурів популяції Вістар, молодого і зріло- го репродуктивного віку. Першою добою вагітності вважали день знаходження сперматозоїдів у ранко- вих вагінальних мазках. Було сформовано 8 груп по 7 вагітних самок: 1 та 2 – інтактні тварини моло- дого та зрілого віку; 3 та 4 – самки з експеримента- льною фетоплацентарною недостатністю відповід- ного віку; 5 та 6 – молоді та зрілі тварини з експери- ментальною фетоплацентарною недостатністю + фармацевтична композиція; 7 та 8 групи самки з фетоплацентарною недостатністю + дипіридамол. Хронічна експериментальна фетоплацентарна недостатність у самиць різного віку впливає на ен- дометрій матки, визиваючи вогнищеві реактивні структурно-дистрофічні зміни епітелію і строми. На тлі фетоплацентарної недостатності відбуваються зміни альтеративного характеру у губчастій тканині плацентарних площадок, зменшення васкуляриза- ції. У міометричному сегменті плацентарної пло- щадки кровоносні судини характеризуються малим просвітом, певною звивистістю контурів, що може порушувати гестаційну трансформацію, призводячи до розвитку фетоплацентарної недостатності. Ве- ликої різниці у стані тканин матки вагітних самок щурів молодого і зрілого віку на тлі фетоплацентар- ної недостатності не помічено. За виразністю коригуючої дії на стан матки вагі- тних самок щурів молодого та зрілого віку на тлі експериментальної фетоплацентарної недостатно- сті фармкомпозиція та препарат порівняння дипіри- дамол майже порівняні. Але у самиць з дипірида- молом були знайдені фрагменти тканини матки з так званим прирістом плаценти, залишки трофос- понгіуму фетальної частини плаценти, «вмон- товані» у губчасту тканину диску з розширеним просвітом судин та їх тонкою стінкою, що при поло- гах може призвести до великого крововиливу. Лікувально-профілактичне введення досліджу- ваної ФК зменшує ознаки фетоплацентарної недо- статності, покращує васкуляризацію ендометрію і тканин плацентарної площадки, збільшує наявність кровоносних судин у міометральному сегменті пло- щадки з ознаками гестаційної трансформації – тобто зменшує «виразність» плацентарної недостатності.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23003
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ветеринарної медицини та фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jmbs0-2020-5-3-432.pdf869,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.