Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23507
Title: Взаємозв’язок показників поточної та екзаменаційної успішності вивчення фармакології здобувачами вищої фармацевтичної освіти як індикатор для моніторингу якості освіти
Authors: Штриголь, С. Ю.
Цивунін, В. В.
Риженко, І. М.
Деримедвідь, Л. В.
Щокіна, К. Г.
Бутко, Я. О.
Вереітинова, В. П.
Товчига, О. В.
Бєлік, Г. В.
Кудіна, О. В.
Куценко, Т. О.
Таран, А. В.
Матвійчук, А. В.
Столєтов, Ю. В.
Уланова, В. А.
Койро, О. О.
Іванцик, Л. Б.
Зупанець, М. В.
Штрыголь, С. Ю.
Цывунин, В. В.
Рыженко, И. М.
Деримедведь, Л. В.
Щекина, Е. Г.
Бутко, Я. А.
Вереитинова, В. П.
Товчига, О. В.
Белик, Г. В.
Кудина, О. В.
Куценко, Т. А.
Таран, А. В.
Матвийчук, А. В.
Столетов, Ю. В.
Уланова, В. А.
Койро, О. О.
Иванцык, Л. Б.
Зупанец, М. В.
Shtrygol’, S. Yu.
Tsyvunin, V. V.
Ryzhenko, I. M.
Derymedvid’, L. V.
Schokina, K. G.
Butko, Ya. O.
Vereitynova, V. P.
Tovchiga, O. V.
Belik, G. V.
Kudina, O. V.
Kutsenko, T. O.
Taran, A. V.
Matviichuk, A. V.
Stoletov, Yu. V.
Ulanova, V. A.
Koiro, O. O.
Ivantsyk, L. B.
Zupanets, M. V.
Keywords: фармакологія;методи перевірки та оцінки успішності;результати навчання;здобувачі вищої освіти;фармацевти;процесна модель діяльності;фармакология;процессная модель деятельности;результаты обучения;методы проверки и оценки успеваемости;соискатели высшего образования;фармацевты;pharmacology;methods of verification and performance assessment;learning outcomes;applicants for higher education;pharmacists;process model of activity
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Взаємозв’язок показників поточної та екзаменаційної успішності вивчення фармакології здобувачами вищої фармацевтичної освіти як індикатор для моніторингу якості освіти / С. Ю. Штриголь, В. В. Цивунін, І. М. Риженко, Л. В. Деримедвідь, К. Г. Щокіна, Я. О. Бутко, В. П. Вереітинова, О. В. Товчига, Г. В. Бєлік, О. В. Кудіна, Т. О. Куценко, А. В. Таран, А. В. Матвійчук, Ю. В. Столєтов, В. А. Уланова, О. О. Койро, Л. Б. Іванцик, М. В. Зупанець // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2020. – Т. 14, № 2. – С.140–148.
Abstract: У системі підготовки майбутніх спеціалістів фармації фармакологія займає перехідну позицію між базовими фундаментальними (біологія, фізіологія з основами анатомії людини, патофізіологія, біологічна хімія, мікробіологія з основами імунології) та спеціальними профільними предметами (фармакотерапія, клінічна фармація, фармацевтична опіка). Цілком обґрунтовано фармакологія вважається інтегральною дисципліною, що формує професійне мислення як провізорів (фармацевтів), так і лікарів. Тому не викликає сумнівів важливість постійного вдосконалення методик викладання фармакології в закладах вищої медичної та фармацевтичної освіти, а також визначення успішності засвоєння матеріалу дисципліни як універсального індикатора ефективності навчання. Мета дослідження – оцінити успішність вивчення фармакології майбутніми спеціалістами фармації (вітчизняними та іноземними здобувачами вищої освіти) за результатами аналізу підсумкових оцінок, балів за письмовий курсовий іспит і відсотків правильних відповідей з дисципліни на ліцензійному тестовому іспиті КРОК-1 «Фармація», а також розробити процесну модель діяльності з підвищення якості підготовки з фармакології. Встановлено, що в цілому вітчизняні здобувачі вищої фармацевтичної освіти докладають найбільших зусиль до складання іспиту КРОК-1, що визначено за кращими результатами іспиту КРОК-1 порівняно з поточним рейтингом і курсовим іспитом. Іноземні здобувачі вищої фармацевтичної освіти мають нижчу поточну успішність і гірше, ніж вітчизняні, складають ліцензійний іспит КРОК-1. Кореляційний аналіз показав статистично значущі взаємозв’язки між поточним рейтингом, курсовим іспитом і відсотком правильних відповідей тесту КРОК-1 з фармакології. Проте у вітчизняних здобувачів вищої освіти зв’язки між поточним рейтингом і результатом іспиту КРОК-1 й результатами курсового та ліцензійного іспитів сильніші, ніж в іноземних, що може свідчити про більшу увагу до фундаментальних знань у процесі підготовки та складанні іспиту КРОК-1. Запропоновано процесну модель діяльності з покращання успішності вивчення фармакології та підвищення фармакологічної компетентності майбутніх фармацевтів відповідно до стандартів ISO 9001:2015
В системе подготовки будущих специалистов фармации фармакология занимает переходное положение между базовыми фундаментальными (биология, физиология с основами анатомии человека, патофизиология, биологическая химия, микробиология с основами иммунологии) и специальными профильными предметами (фармакотерапия, клиническая фармация, фармацевтическая опека). Вполне обоснованно фармакология считается интегральной дисциплиной, которая формирует профессиональное мышление как провизоров (фармацевтов), так и врачей. Поэтому не вызывает сомнений важность постоянного совершенствования методик преподавания фармакологии в учреждениях высшего медицинского и фармацевтического образования, а также определение успешности усвоения материала дисциплины как универсального индикатора эффективности обучения. Цель исследования – оценить успешность изучения фармакологии будущими специалистами фармации (отечественными и иностранными соискателями высшего образования) по результатам анализа итоговых оценок, баллов за письменный курсовой экзамен и процентов правильных ответов по дисциплине «Фармакология» в рамках лицензионного тестового экзамена КРОК-1 «Фармация», а также разработать процессную модель деятельности по повышению качества подготовки по фармакологии. Установлено, что в целом отечественные соискатели высшего фармацевтического образования прилагают максимальные усилия к сдаче экзамена КРОК-1, что определено по лучшим результатам экзамена КРОК-1 по сравнению с текущим рейтингом и курсовым экзаменом. Иностранные соискатели высшего фармацевтического образования имеют низкую текущую успеваемость и хуже, чем отечественные, сдают лицензионный экзамен КРОК-1. Корреляционный анализ показал статистически значимые взаимосвязи между текущим рейтингом, курсовым экзаменом и процентом правильных ответов теста КРОК-1 по фармакологии. Однако у отечественных соискателей высшего образования связи между текущим рейтингом и результатом экзамена КРОК-1, а также результатами курсового и лицензионного экзаменов оказались сильнее, чем у иностранных, что может свидетельствовать о большем внимании к фундаментальным знаниям при подготовке и сдаче экзамена КРОК-1. Предложена процессная модель деятельности по улучшению успешности изучения фармакологии и повышения фармакологической компетентности будущих фармацевтов в соответствии со стандартами ISO 9001:2015.
In the system of future specialists in pharmacy training, pharmacology occupies a transitional position between basic fundamental (biology, physiology with the basics of human anatomy, pathophysiolgy, biological chemistry, microbiology with the basics of immunology) and special subjects (pharmacotherapy, clinical pharmacy, pharmaceutical care). Pharmacology is quite justifiably considered an integral discipline that shapes the professional thinking of both pharmacists and doctors. Therefore, there is no doubt the importance of continuous improvement of teaching methods of pharmacology in institutions of higher medical and pharmaceutical education, as well as determining the success of mastering the discipline material as an universal indicator of the effectiveness of study. The aim of the work is to evaluate the success of pharmacology studies by future pharmacy specialists (domestic and foreign applicants for higher education) based on the results of analysis of final grades, scores for a written course exam and percent of correct answers in the discipline «Pharmacology» in the framework of the licensed test exam STEP-1 «Pharmacy», and also to develop a process model of activity for improving the quality of training in pharmacology. It was established that, in general, domestic applicants for higher pharmaceutical education make maximum efforts to pass the STEP-1 exam, which is determined by the best results of the STEP-1 exam compared to the current rating and course exam. Foreign applicants for higher pharmaceutical education have low current performance and worse than domestic students pass the licensed test exam STEP-1. Correlation analysis showed a statistically significant relationship between the current rating, the course exam and the percentage of correct answers of the STEP-1 test in pharmacology. However, domestic applicants for higher education had a stronger relationship between the current rating and the result of the STEP-1 exam, as well as the results of the course and licensing exams than foreign ones, which may indicate more attention to fundamental knowledge when preparing and passing the STEP-1 exam. A process model of activity for improving the success of pharmacology studies and increasing the pharmacological competence of future pharmacists in accordance with ISO 9001: 2015 is proposed.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23507
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools