Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24592
Title: Дослідження кардіопротекторної дії пастернаку посівного трави екстракту густого
Other Titles: The study of the cardioprotective action of the thick extract of parsnip herb
Исследование кардиопротекторного действия пастернака посевного травы экстракта густого
Authors: Горяча, Л. М.
Симоненко, Н. А.
Галузінська, Л. В.
Шпичак, О. С.
Кисличенко, В. С.
Horiacha, L. M.
Symonenko, N. A.
Galuzinska, L. V.
Shpychak, O. S.
Kyslychenko, V. S.
Горячая, Л. Н.
Симоненко, Н. А.
Галузинская, Л. В.
Шпичак, О. С.
Кисличенко, В. С.
Keywords: пастернаку посівного трави екстракт густий;кардіопротекторна активність;фенольні сполуки;амінокислоти;thick extract of parsnip herb;cardioprotective activity;amino acids;phenolic compounds;пастернака посевного травы экстракт густой;кардиопротекторная активность;аминокислоты;фенольные соединения
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження кардіопротекторної дії пастернаку посівного трави екстракту густого / Л. М. Горяча, Н. А. Симоненко, Л. В. Галузінська, О. С. Шпичак, В. С. Кисличенко // Український біофармацевтичний журнал. - 2020. - № 4 (65). - C. 46-50. doi : 10.24959/ubphj.20.294
Abstract: Актуальність. Сучасні лікарські засоби, які використовують для лікування захворювань серцево-судинної системи, здебільшого мають низку побічних ефектів. У зв’язку з цим для науковців стає актуальною проблема розробки й дослідження безпечних та ефективних лікарських препаратів для застосування в кардіології. Для лікуван- ня серцево-судинних захворювань усе частіше використовують фармакологічні препарати метаболічної і цито- протекторної дії рослинного походження, однак їх асортимент є досить обмеженим. Останні відомості про ви- користання лікарських рослинних засобів на основі перспективних видів лікарської рослинної сировини вітчиз- няної флори, зокрема пастернаку посівного трави, зумовлюють актуальність створення на її основі й нових по- тенційних кардіопротекторів рослинного походження. Мета. Метою нашої роботи є дослідження амінокислот та фенольних сполук у густому екстракті трави пастернаку посівного, а також вивчення його кардіопротекторної активності. Матеріали та методи. Як об’єкт дослідження було обрано пастернаку посівного трави екстракт густий (ППТЕГ). Дослідження амінокислотного складу ППТЕГ проводили методом іонообмінної рідинної хроматографії на авто- матичному аналізаторі Т 339. Фенольні сполуки вивчали методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Ідентифікацію компонентів проводили за часом утримування та відповідності УФ-спектрів речовинам-стан- дартам, кількісний вміст визначали, розраховуючи площу піків на хроматограмі. Вивчення ефективності засто- сування рослинної субстанції ППТЕГ для корекції порушень в організмі щурів за умов ураження серця підви- щеними дозами адреналіну проводили на базі Центральної науково-дослідної лабораторії НФаУ. Експеримент здійснювали на 25 нелінійних білих щурах-самцях масою 180-220 г. Як препарат порівняння було використано лікарський засіб «Трикардин» ТОВ «Тернофарм», Україна. Результати та їх обговорення. У результаті дослідження амінокислотного складу густого екстракту трави пастернаку ідентифіковано 18 амінокислот, загальний вміст яких склав майже 10 %. Методом ВЕРХ у екстракті ідентифіковано рутин та хлорогенову кислоту в кількості 3,37 мг/100 г та 0,41 мг/100 г відповідно. Результати вивчення впливу густого екстракту трави пастернаку на інтегральні показники стану білих щурів на моделі гострого адреналінового міокардиту свідчать про те, що під час лікування тварин ППТЕГ у дозах 100 мг/кг та 200 мг/кг масовий коефіцієнт серця збільшився в 1,25 та 1,2 раза порівняно з групою інтактних тварин, що свідчить про зменшення проявів ексудації порівняно з тваринами контрольної патології. Висновки. Досліджено амінокислоти та фенольні сполуки у ППТЕГ. У результаті виявлено наявність 18 аміно- кислот, вміст яких у екстракті склав майже 10 %. Екстракт містив 3,37 мг/100 г рутину та 0,41 мг/100 г хлоро- генової кислоти. Проведене дослідження засвідчило кардіопротекторні властивості ППТЕГ, що підтверджує актуальність проведення подальших комплексних фізико-хімічних, фармако-технологічних та доклінічних фармакологічних досліджень цього лікарського рослинного засобу й підкреслює перспективи його вивчення, впровадження у виробництво й застосування в клініці серцево-судинних захворювань.
Topicality. Modern drugs used to treat diseases of the cardiovascular system generally have a number of side effects. In this regard, the problem of developing and studying safe and effective drugs for the use in cardiology becomes relevant for scientists. Pharmacological drugs with the metabolic and cytoprotective action of plant origin are increasingly used for the treatment of cardiovascular diseases; however, their range is quite limited. The latest information on the use of herbal medicines based on the promising types of the medicinal plant raw material of the domestic flora, in particular parsnip (Pastinaca sativa L.) herb, determines the urgency of creating new potential cardioprotectors of plant origin. Aim. To study amino acids and phenolic compounds in the thick extract of parsnip herb, as well as the cardioprotective activity of this extract. Materials and methods. The thick extract of parsnip herb (TEPH) was chosen as the study object. The study of the amino acid composition of TEPH was performed by ion exchange liquid chromatography on a T 339 automatic analyzer. Phenolic compounds were studied by high performance liquid chromatography (HPLC). Identification of components was performed by retention time and compliance of UV spectra with standard substances, the quantitative content was determined by calculating the area of peaks on the chromatogram. The study of the effectiveness of the use of the plant substance of TEPH for the correction of disorders in the body of rats under conditions of heart disease with high doses of adrenaline was performed at the premises of the Central Research Laboratory of the NUPh. The experiment was performed on 25 nonlinear white male rats weighing 180-220 g. The drug “Tricardin” LLC “Ternopharm” (Ukraine) was used as a reference drug. Results and discussion. As a result of the study of the amino acid composition of TEPH, 18 amino acids were identified; their total content was almost 10 % in the extract. Rutin and chlorogenic acid in the amount of 3.37 mg/100 g and 0.41 mg/100 g, respectively, were identified in the extract by HPLC. The results of the study of the effect of the thick extract of parsnip on the integrated indicators of the state of white rats on the model of acute adrenaline myocarditis indicate that when treating animals with TEPH in the doses of 100 mg/kg and 200 mg/kg the heart mass coefficient increased by 1.25 and 1.2 times compared to the group of intact animals, indicating a decrease in the manifestations of exudation compared to animals of the control pathology. Conclusions. Amino acids and phenolic compounds in TEPH have been studied. As a result, the presence of 18 amino acids has been found; their content in the extract is almost 10 %. The extract contains 3.37 mg/100 g of rutin and 0.41 mg/100 g of chlorogenic acid. The study conducted has confirmed the cardioprotective properties of TEPH, indicating the relevance of further comprehensive physicochemical, pharmacological and preclinical pharmacological studies of this herbal medicine and emphasizing the prospects for its further study, implementation in production and use in the treatment of cardiovascular diseases.
Актуальность. Современные лекарственные средства, используемые для лечения заболеваний сердечно-сосу- дистой системы, в основном имеют ряд побочных эффектов. В связи с этим для ученых является актуальной проблема разработки и исследования безопасных и эффективных лекарственных препаратов для применения в кардиологии. Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний все чаще используют фармакологические пре- параты метаболического и цитопротекторного действия растительного происхождения, однако их ассортимент достаточно ограничен. Последние сведения об использовании лекарственных растительных средств на основе перспективных видов лекарственного растительного сырья отечественной флоры, в частности пастернака по- севного травы, обусловливают актуальность создания на его основе новых потенциальных кардиопротекторов растительного происхождения. Цель. Целью данной работы является исследование аминокислот и фенольных соединений в густом экстракте травы пастернака посевного, а также изучение его кардиопротекторной активности. Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали пастернака посевного травы экстракт густой (ППТЭГ). Исследование аминокислотного состава ППТЭГ проводили методом ионообменной жидкост- ной хроматографии с помощью автоматического анализатора Т 339. Фенольные соединения изучали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Идентификацию компонентов проводили по време- ни удерживания и соответствия УФ-спектров веществам-стандартам, количественное содержание определяли, рассчитывая площадь пиков на хроматограмме. Изучение эффективности применения растительной субстан- ции ППТЭГ для коррекции нарушений в организме крыс в условиях поражения сердца повышенными дозами адреналина проводили на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории НФаУ. Эксперимент про- водили на 25 нелинейных белых крысах-самцах массой 180-220 г. В качестве препарата сравнения был исполь- зован препарат «Трикардин» ООО «Тернофарм», Украина. Результаты и их обсуждение. В результате исследования аминокислотного состава густого экстракта тра- вы пастернака идентифицировано 18 аминокислот, общее содержание которых составило почти 10 %. Методом ВЭЖХ в экстракте идентифицированы рутин и хлорогеновая кислота в количестве 3,37 мг/100 г и 0,41 мг/100 г соответственно. Результаты изучения влияния густого экстракта травы пастернака на интегральные показате- ли состояния белых крыс на модели острого адреналинового миокардита свидетельствуют о том, что при лече- нии животных ППТЭГ в дозе 100 мг/кг и 200 мг/кг массовый коэффициент сердца увеличился в 1,25 и 1,2 раза по сравнению с группой интактных животных, что свидетельствует об уменьшении проявлений экссудации по сравнению с животными контрольной патологии. Выводы. Исследованы аминокислоты и фенольные соединения в ППТЭГ. В результате установлено нали- чие 18 аминокислот, содержание которых в экстракте составило почти 10 %. Экстракт содержал 3,37 мг/100 г рутина и 0,41 мг/100 г хлорогеновой кислоты. Проведенные исследования подтвердили кардиопротекторные свойства ППТЭГ, указывающие на актуальность дальнейших комплексных физико-химических, фармако-техно- логических и доклинических фармакологических исследований данного лекарственного растительного сред- ства, и подчеркивают перспективы для дальнейшего его изучения, внедрения в производство и применения в клинике сердечно-сосудистых заболеваний.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24592
Appears in Collections:Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46-50.pdf484,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.