Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24595
Название: Вивчення гострої токсичності гелю із вмістом диметиндену малеату та декспантенолу
Другие названия: Study of acute toxicity of a gel containing dimethyndene maleate and dexspanthenol
Изучение острой токсичности геля с содержанием диметиндена малеата и декспантенола
Авторы: Попова, Т. В.
Кухтенко, Г. П.
Литкін, Д. В.
Popova, T. V.
Kukhtenko, H. P.
Litkin, D. V.
Попова, Т. В.
Кухтенко, Г. П.
Лыткин, Д. В.
Ключевые слова: гель;IV клас токсичності;декспантенол;гостра токсичність;диметиндену малеат;gel;dimethindene maleate;dexpanthenol;acute toxicity;toxicity class IV;гель;IV класс токсичности;диметиндена малеат;декспантенол;острая токсичность
Дата публикации: 2020
Библиографическое описание: Попова, Т. В. Вивчення гострої токсичності гелю із вмістом диметиндену малеату та декспантенолу / Т. В. Попова, Г. П. Кухтенко, Д. В. Литкін // Український біофармацевтичний журнал. - 2020. - № 4 (65). - C. 30-34. dio : 10.24959/ubphj.20.285
Краткий осмотр (реферат): Актуальність. Сьогодні спостерігається збільшення кількості випадків місцевої алергічної реакції шкіри на дію різних подразнювальних чинників. Особливу категорію хворих становлять діти, які мають високу чут- ливість до укусів перетинчастокрилих комах та до продуктів їх життєдіяльності. На кафедрі технологій фарма- цевтичних препаратів НФаУ здійснюється наукова робота з розробки складу гелю з диметиндену малеатом та декспантенолом для терапії контактної алергії у рамках науково-дослідної діяльності кафедри за напрямком 0114U000945 «Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі при- родної та синтетичної сировини». Мета. Вивчення параметрів гострої токсичності лікарського засобу у формі гелю із вмістом 0,1 % диметинде- ну малеату та 3,0 % декспантенолу за одноразового нашкірного нанесення та внутрішньошлункового введення. Матеріали та методи. Об’єктом дослідження є комбінований лікарський засіб у формі гелю із доведеною протиалергійною та репаративною дією. Лабораторні дослідження проводили на 36 білих щурах обох статей. Тваринам одноразово наносили на шкіру і вводили у шлунок (н/ш – 2810 мг/кг, в/ш – 5000 мг/кг) досліджува- ний зразок гелю та спостерігали, оцінюючи загальний стан. Основні показники, які вивчали в ході дослідження: виживаність, динаміка маси тіла, масові коефіцієнти внутрішніх органів. Результати та їх обговорення. Показники динаміки маси тіла тварин протягом 14 діб експерименту за нанесення і введення досліджуваного гелю не виходили за межі фізіологічної норми й статистично не відрізня- лися від аналогічних показників у групі інтактних тварин. Масові коефіцієнти внутрішніх органів здебільшого не відрізняються в досліджуваних самок та самців щурів від тварин інтактного контролю. Упродовж 14 діб досліджен- ня була повністю відсутня летальність щурів обох статей після нашкірного нанесення та ентерального введення. Згідно із застосованими рівнями доз досліджуваний гель можна зарахувати до IV класу токсичності. Висновки. Проведені дослідження з вивчення гострої токсичності гелю комбінованої протиалергійної та репаративної дії продемонстрували, що склад гелю за одноразового нашкірного нанесення і внутрішньошлун- кового введення у відповідних максимальних дозах IV класу токсичності за лікарською формою не викликає будь-яких загальних проявів токсичної дії у самців та самиць щурів.
Topicality. Today there is an increase in the number of cases of local allergic skin reactions to various irritants. A special category of patients are children who are highly sensitive to the bites of membranous insects and to the products of their activities. The NUPh Department of Technologies of Pharmaceutical preparations carries out scientific work on the development of the composition of the gel containing dimethydenene maleate and dexpanthenol for the treatment of contact allergy within the scientific research activity of the department under the direction 0114U000945 «Development of composition, technology and biopharmaceutical studies of medicinal products based on natural and synthetic raw materials». Aim. To study the acute toxicity parameters of the drug in the form of a gel containing 0.1 % dimethindene maleate and 3.0 % dexpanthenol at a single dermal application and intragastric administration. Materials and methods. The object of the study is a combined drug in the form of a gel with proven antiallergic and reparative action. Laboratory studies have been performed on 36 white rats of both sexes. The animals were once applied to the skin and administered into the stomach (dermally – 2810 mg/kg, gastrically – 5000 mg/kg) test sample of the gel and observed, assessing the general condition. The main indicators studied during the study: survival, body weight dynamics and internal organs mass coefficients. Results and discussion. Indicators of the dynamics of animals’ body weight for 14 days of experiment when applying and administering the test gel did not go beyond physiological norms and did not differ statistically from similar indicators in the group of intact animals. Mass coefficients of internal organs in the vast majority of cases do not differ in the studied female and male rats from intact control animals. For 14 days of the study, there was no mortality in rats of both sexes at dermal application and enteric administration. According to dose levels applied, the test gel can be classified as class IV toxicity. Conclusions. Toxicological studies acute toxicity of the combined antiallergic and reparative gel showed that the studied composition of the gel at a single external application and intragastric administration at appropriate maximum doses of class IV toxicity by dosage form did not cause any general manifestations of toxicity in male and female rats.
Актуальность. Сегодня наблюдается увеличение количества случаев местной аллергической реакции кожи на действие различных раздражающих факторов. Особую категорию больных составляют дети, имеющие высо- кую чувствительность к укусам перепончатокрылых насекомых и к продуктам их жизнедеятельности. На кафедре технологий фармацевтических препаратов НФаУ проводится научная работа по разработке состава геля с ди- метиндена малеатом и декспантенолом для терапии контактной аллергии в рамках научно-исследовательской деятельности кафедры по направлению 0114U000945 «Разработка состава, технологии и биофармацевтические исследования лекарственных средств на основе природного и синтетического сырья» Цель. Изучение параметров острой токсичности нового лекарственного средства в форме геля с содержа- нием 0,1 % диметиндена малеата и 3,0 % декспантенола, предназначенного для лечения аллергических реак- ций кожи при однократном наружном нанесении и внутреннежелудочном введении. Материалы и методы. Объектом исследования является комбинированный лекарственный препарат в форме геля с доказанным противоаллергическим и репаративным действием. Лабораторные исследования проводи- лись на 36 белых крысах обоего пола. Животным однократно наносили на кожу и вводили в желудок исследуемый образец геля и наблюдали, оценивая общее состояние. Основные показатели, которые изучали в ходе исследо- вания: выживаемость, динамика массы тела, массовые коэффициенты внутренних органов. Результаты и их обсуждение. Показатели динамики массы тела животных в течение 14 суток экспери- мента при нанесении и введении (н/к ̶ 2810 мг/кг, в/к ̶ 5000 мг/кг) исследуемого геля не выходили за преде- лы физиологической нормы и статистически не отличались от аналогичных показателей в группе интактных животных. Массовые коэффициенты внутренних органов в подавляющем большинстве случаев не отличают- ся у исследуемых самок и самцов крыс от животных интактного контроля. В течение 14 дней исследования полностью отсутствовала летальность крыс обоих полов при наружном нанесении и энтеральном введении. Согласно примененных уровней доз, исследуемый гель можно отнести к IV классу токсичности. Выводы. Проведенные токсикологические исследования по изучению острой токсичности геля противо- аллергического и репаративного действия показали, что исследуемый состав геля при однократном наружном нанесении и внутреннежелудочном введении в соответствующих максимальных дозах IV класса токсичности по лекарственной форме не вызывал каких-либо общих проявлений токсического действия у самцов и самок крыс.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24595
Располагается в коллекциях:Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2020

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
30-34.pdf512,18 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.