Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25977
Title: Identification and quantitative determination of clonidine by HPLC method
Other Titles: Идентификация и количественное определение клонидина ВЭЖХ-методом
Ідентифікація та кількісне визначення клонідину ВЕРХ-методом
Authors: Mamina, O. O.
Кабачний, В. І.
Мамина, Е. А.
Кабачный, В. И.
Kabachny, V. I.
Маміна, О. О.
Keywords: Клонідину гідрохлорид;аналіз уніфікованим ВЕРХ-методом;Клонидина гидрохлорид;анализ унифицированным ВЭЖХ-методом;Clonidine hydrochloride;analysis by a unified HPLC method
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Mamina, O. O. Identification and quantitative determination of clonidine by HPLC method / O. O. Mamina, V. I. Kabachny // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science», 2020. - Vоl. 27, № 5. – Р. 30-36. doi: 10.15587/2519-4852.2020.215101.
Abstract: Метою даної роботи є ідентифікація та кількісне визначення клонідину гідрохлориду уніфікованим методом ВЕРХ, що дозволяє отримати надійні та відтворювані результати досліджень. Матеріали та методи. ВЕРХ-аналіз проводили на мікроколоночному рідинному хроматографі "Міліхром А-02" в умовах: обернено-фазовий варіант, колонка з неполярним сорбентом Prontosil 120-5 C18 AQ, 5 мкм; рухлива фаза у режимі лінійного градієнту – від елюенту А (5% ацетонітрил і 95% буферний розчин) до елюенту В (100% ацетонітрил) протягом 40 хв. Швидкість потоку рухомої фази складала 100 мкл / хв, об'єм проби - 4 мкл. Багатоканальне детектування речовини проводили з використанням УФ-детектору при 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280 і 300 нм; оптимальне значення температури колонки - 37 - 40ºС та тиску насоса - 2,8 – 3,2 МПа. Результати та їх обговорення. В результаті досліджень з використанням уніфікованого методу ВЕРХ були встановлені параметри утримування клонідину гідрохлориду та спектральні відношення, що дозволило включити результати в базу даних для ідентифікації антигіпертензивних препаратів при терапевтичному моніторингу лікування індивідуальним препаратом або при комплексному лікуванні захворювань серцево-судинної системи. Проведена розробка кількісного визначення клонідину гідрохлориду методом ВЕРХ на модельних розчинах з використанням різних концентрацій препарату. Зміст клонідину гідрохлориду визначали за рівнянням S = 0.5 · 10-4 C + 1.8 · 10-3; коефіцієнт кореляції склав 0,9964. Встановлено, що відносна похибка середнього результату не перевищувала + 2,12% при ВЕРХ-аналізі клонідину гідрохлориду в модельних розчинах. Висновки. Проведено ідентифікацію та кількісне визначення клонідину гідрохлориду за допомогою уніфікованого методу ВЕРХ, що дозволяє отримати надійні та відтворювані результати досліджень. Результати досліджень уніфікованим методом ВЕРХ можуть бути рекомендовані для впровадження в практику судово-медичних бюро, токсикологічних центрів, клінічних лабораторій з вивчення лікарських засобів на біологічних об'єктах.
Целью данной работы является идентификация и количественное определение клонидина гидрохлорида с помощью унифицированного метода ВЭЖХ, который позволяет получать достоверные и воспроизводимые результаты исследований. Материалы и методы. ВЭЖХ-анализ проводили на микроколоночном жидкостном хроматографе "Милихром А-02" в условиях: обращенно-фазный вариант, колонка с неполярным сорбентом Prontosil 120-5 C18 AQ, 5 мкм; подвижная фаза в режиме линейного градиента - от элюента А (5% ацетонитрил и 95% буферный раствор) до элюента В (100% ацетонитрил) в течение 40 мин. Скорость потока подвижной фазы составляла 100 мкл / мин, объем пробы - 4 мкл. Многоканальное детектирование вещества проводили с использованием УФ-детектора при 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280 и 300 нм; оптимальное значение температуры колонки -37 - 40ºС и давления насоса - 2,8 – 3,2 МПа. Результаты и их обсуждение. В результате исследований с использованием унифицированного метода ВЭЖХ были получены параметры удерживания клонидина гидрохлорида и спектральные зависимости, что позволило включить полученные результаты в базу данных для идентификации гипотензивных препаратов при терапевтическом мониторинге лечения индивидуальным препаратом или при комплексном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Проведена разработка количественного определения клонидина гидрохлорида методом ВЭЖХ на модельных растворах с использованием различных концентраций препарата. Содержание клонидина гидрохлорида определяли по уравнению S = 0.5 · 10-4 C + 1.8 · 10-3; коэффициент корреляции составил 0,9964. Установлено, что относительная погрешность среднего результата не превышала +2,12% при ВЭЖХ-анализе клонидина гидрохлорида в модельных растворах. Выводы. Проведены идентификация и количественное определение клонидина гидрохлорида унифицированным методом ВЭЖХ, позволяющим получать достоверные и воспроизводимые результаты исследований. Результаты исследований унифицированным методом ВЭЖХ могут быть рекомендованы для внедрения в практику судебно-медицинских бюро, токсикологических центров, клинических лабораторий по изучению лекарственных средств в биологических объектах.
The aim of this work is identification and quantification of clonidine hydrochloride by a unified HPLC method, which allows to obtain reliable and reproducible research results. Materials and methods. HPLC analysis was carried out on a microcolumn liquid chromatograph "Milichrome A-02" in conditions: reversed-phase variant, column with non-polar sorbent Prontosil 120-5 C18 AQ, 5 μm; mobile phase in the mode of linear gradient – from eluent А (5 % acetonitrile and 95% buffer solution) to eluent B (100% acetonitrile) as during 40 min. The flow rate of the mobile phase has been formed 100 μl/min, injection volume – 4 μl. Multichannel detection of the substance was carried out using a UV detector at 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280 and 300 nm; the optimal value of column temperature – 37 - 40С and pressure of pump – 2.8 – 3.2 MPa. Results and its discussion. As a result of studies using a unified HPLC method, were obtained the retention parameters of clonidine hydrochloride and spectral relationships, which made it possible to include the results obtained in the database for the identification of antihypertensive drugs in the therapeutic monitoring of treatment with an individual drug, or comprehensive treatment of diseases of the cardiovascular system. The development of the quantitative determination of clonidine hydrochloride by HPLC on model solutions using various concentrations of the drug was carried out. The content of clonidine hydrochloride was determined according to the equation S = 0.5 · 10-4 C + 1.8 · 10-3; the correlation coefficient was 0.9964. It is established that the relative uncertainty of the average result did not exceed +2.12 % when HPLC analysing of clonidine hydrochloride in model solutions. Conclusions. Identification and quantification of clonidine hydrochloride by a unified HPLC method, which allows to obtain reliable and reproducible research results were conducted. The results of research by a unified HPLC method can be recommended for implementation in the practice of forensic bureaus, toxicological centers, clinical laboratories for the study of drugs in biological objects
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25977
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри загальної хiмiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mamina Identification and quantitative determination of clonidine by HPLC method.pdf351,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.