Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26129
Title: Дослідження особливостей створення бренду закладу вищої освіти
Authors: Котвіцька, А. А.
Яковлєва, О. Ю.
Keywords: бренд закладу освіти;моделі створення бренду;заклад вищої освіти;управління;освітня послуга;higher education institution brand;higher education institution;management;educational service;brand creation models;бренд учебного заведения;модели создания бренда;учреждение высшего образования;управление;образовательная услуга
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Котвіцька, А. А. Дослідження особливостей створення бренду закладу вищої освіти / А. А. Котвіцька, О. Ю. Яковлєва // Вісник фармації. - 2021. - № 2. - С. 41-49. doi : 10.24959/nphj.21.60
Abstract: Мета – вивчення особливостей бренду закладу вищої освіти, визначення факторів, що впливають на успіш- ність розвитку бренду закладу вищої освіти, обґрунтування теоретико-методичних заходів створення бренду закладу вищої освіти. Матеріали та методи. Об’єктом досліджень слугували літературні дані стосовно системи бренду закла- ду вищої освіти. У роботі використано статистичний, аналітичний, порівняльний та логічний методи досліджень. Результати та їх обговорення. Вивчено наукові праці вчених, які досліджували поняття «бренд закладу освіти». Запропоновано дефініцію «брендинг освітніх послуг». Сформовано відмінні риси освітніх послуг – від- чутні, невідчутні та уявні. Запропоновано структуру якості освітніх послуг у вигляді трирівневої факторної моделі: якість взаємодії закладу вищої освіти як виробника освітньої послуги з цільовою аудиторією, якість зовнішнього оточення, якість результату освітньої послуги. Сформовано елементи та складові бренду закладу вищої освіти. Запропоновано розглядати бренд закладу вищої освіти з трьох поглядів, зокрема внутрішнього потенціалу; взаємодії з оточенням; розвитку закладу освіти. Визначено особливості бренду закладу вищої освіти. Визначено вплив бренду закладу освіти на різні аудиторії, а саме: вступників та (або) їхніх батьків; студентів; конкурентів; держави; суспільства. Досліджено функціональний, психологічний та культурний вплив бренду закладу вищої освіти. Сформульовано головні умови успішного бренду закладу вищої освіти. Виокремлено систему функцій освітньо- го бренду. Узагальнено результативність бренду закладу вищої освіти. Досліджено фактори впливу на бренд закладу вищої освіти. Досліджено внутрішній і зовнішній вигляд бренду закладу вищої освіти. Вивчено моделі бренду закладу вищої освіти на ринку освіти. Висновки. Запропоновано алгоритм динамічного управління брендом закладу вищої освіти. Визначено переваги побудови освітнього бренду.
Aim. To study peculiarities of the brand of a higher education institution, to determine the factors affecting the success of the brand development for a higher education institution, to substantiate theoretical and methodological measures for creating a brand of a higher education institution. Materials and methods. The object of our research was the literature data on the brand system of a higher education institution. Statistical, analytical, comparative and logical research methods were used in the work. Results and discussion. The scientific works of researchers who studied the concept of a “higher education institution brand” have been studied. The definition of “branding of educational services” has been proposed. The distinctive features of educational services – tangible, intangible and imaginary – have been formed. The structure of quality of educational services in the form of the three-level factor model has been proposed: the quality of the interaction of a higher education institution as a producer of educational service with the target audience, the quality of the external environment, and the quality of the educational service result. The elements and components of the higher education institution brand have been formed. It has been proposed to consider the brand of a higher education institution from three points of view, in particular, the internal potential; the interaction with the environment; the development of an educational institution. Peculiarities of the brand of a higher education institution have been determined. The impact of the brand of the educational institution on different audiences has been noted, namely: applicants and (or) their parents; students; competitors; the state; society. The functional, psychological and cultural influence of the brand of a higher education institution has been studied. The main conditions of a successful brand of a higher education institution have been formulated. The system of functions of the educational brand has been highlighted. The brand effectiveness of a higher education institution has been generalized. Factors affecting the brand of a higher education institution have been studied. The internal and external appearance of the brand of a higher education institution has been investigated. The models of the brand of a higher education institution in the education market have been studied. Conclusions. The algorithm for the dynamic brand management of a higher education institution has been proposed. The advantages of creating an educational brand have been determined.
Цель – изучение особенностей бренда учреждения высшего образования, определение факторов, влияю- щих на успешность развития бренда учреждения высшего образования, обоснование теоретико-методических мероприятий создания бренда учреждения высшего образования. Материалы и методы. Объектом исследований послужили литературные данные о системе бренда уч- реждения высшего образования. В работе использованы статистический, аналитический, сравнительный и логи- ческий методы исследований. Результаты и их обсуждение. Изучены научные труды ученых, исследовавших понятие «бренд учебно- го заведения». Предложена дефиниция «брендинг образовательных услуг». Сформированы отличительные черты образовательных услуг – ощутимые, неощутимы и мнимые. Предложена структура качества образова- тельных услуг в виде трехуровневой факторной модели: качество взаимодействия учреждения высшего обра- зования как производителя образовательной услуги с целевой аудиторией, качество внешнего окружения, ка- чество результата образовательной услуги. Сформированы элементы и составляющие бренда учреждения высшего образования. Предложено рассматривать бренд учреждения высшего образования с трех точек зре- ния – внутреннего потенциала; взаимодействия с окружающей средой; развития учебного заведения. Опреде- лены особенности бренда учреждения высшего образования. Отмечено влияние бренда учебного заведения на различные аудитории, а именно: поступающих и (или) их родителей; студентов; конкурентов; государства; общества. Исследовано функциональное, психологическое и культурное влияние бренда учреждения высшего образования. Сформулированы основные условия успешного бренда учреждения высшего образования. Выделе- на система функций образовательного бренда. Обобщена результативность бренда учреждения высшего об- разования. Исследованы факторы влияния на бренд учреждения высшего образования. Исследованы внутрен- ний и внешний вид бренда учреждения высшего образования. Изучены модели бренда учреждения высшего образования на рынке образования. Выводы. Предложен алгоритм динамического управления брендом учреждения высшего образования. Определены преимущества построения образовательного бренда.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26129
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2023
Наукові публікації А. А. Котвіцької
Наукові публікації кафедри соціальної фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-49.pdf670,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.