Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26697
Title: Ендогенне дихання як складова терапевтичних вправ для людей похилого віку з пневмонією, спричиненою Сovid-19 (на прикладі використання апарата Фролова)
Other Titles: Endogenous respiration as a component of therapeutic exercises for the elderly with pneumonia caused by Covid-19 (on the example of using the Frolov apparatus)
Эндогенное дыхание как составляющая терапевтических упражнений для людей пожилого возраста с пневмонией, вызванной Сovid-19 (на примере использования аппарата Фролова)
Authors: Ільницька, Г. С.
Зелененко, Н. О.
Ільницький, С. В.
Козєєв, І. В.
Keywords: Ендогенне дихання;фізична терапія;пневмонія;терапевтичні вправи;физическая терапия;pneumonia;пневмония;therapeutic exercises;терапевтические упражнения;эндогенное дыхание;physical therapy;endogenous respiration
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Ендогенне дихання як складова терапевтичних вправ для людей похилого віку з пневмонією, спричиненою COVID-19 (на прикладі використання апарата Фролова) / Г. С. Ільницька, Н. О. Зелененко, С. В. Ільницький, І. В. Козєєв // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. – 2021. – № 1. – С. 105-109.
Abstract: Важливим фактором є мінімізація ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції для людей, що відносяться до групи ризику, і реабілітація після перенесеного захворювання. При найактивнішому науковому пошуку, швидкому аналізі отриманих знань, створюються клінічні рекомендації, удосконалюються підходи до діагностики, розробляються й удосконалюються методики респіраторної підтримки, але до сих пір немає чітких і доведених алгоритмів лікування. Мета дослідження - дослідити позитивний вплив ендогенного дихання на можливості респіраторної системи, використовуючи апарат Фролова, як безпечний спосіб лікування та реабілітації. В якості методів дослідження використовували аналіз і систематизацію науково-методичної літератури та документальних матеріалів; логіко-теоретичний аналіз, спостереження, опитування, методи математичної статистики. У дослідженні прийняли участь 15 осіб, які знаходились на внелікарняному лікуванні у післягострому періоді, віком 50-60 років, з діагностованою пневмонією, спричиненою вірусом SARS-CoV. Результати дослідження показали позитивну динаміку респіраторної системи. Отримані результати дозволили встановити рівень функціонального стану респіраторної системи. Висновки. Експериментально доведено позитивний вплив ендогенного дихання на можливості респіраторної системи.
Важным фактором является минимизация риска тяжелого течения коронавирусной инфекции для людей, относящихся к группе риска, и реабилитация после перенесенного заболевания. При активном научном поиске, быстром анализе полученных знаний, создаются клинические рекомендации, совершенствуются подходы к диагностике, разрабатываются и совершенствуются методики респираторной поддержки, но до сих пор нет четких и доказанных алгоритмов лечения. Цель исследования - исследовать положительное влияние эндогенного дыхания на возможности респираторной системы, используя аппарат Фролова, как безопасный способ лечения и реабилитации. В качестве методов исследования использовали анализ и систематизацию научно-методической литературы и документальных материалов; логико-теоретический анализ, наблюдение, опрос, методы математической статистики. В исследовании приняли участие 15 человек, которые находились на внебольничном лечении в послеостром периоде в возрасте 50-60 лет, с диагностированной пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV. Результаты исследования показали положительную динамику восстановления респираторной системы. Полученные результаты позволили установить уровень функционального состояния дыхательной системы. Выводы. Экспериментально доказано положительное влияние эндогенного дыхания на возможности респираторной системы.
An important factor is to minimize the risk of severe coronavirus infection for people at risk and rehabilitation after the disease. At the most active scientific search, fast analysis of the received knowledge, clinical recommendations are created, approaches to diagnostics are improved, methods of respiratory support are developed and improved, but still there are no accurate and proved algorithms of treatment. The aim of the study was to investigate the positive effect of endogenous respiration on the capabilities of the respiratory system, using the Frolov simulator as a safe method of treatment and rehabilitation. Analysis and systematization of scientific and methodical literature and documentary materials were used as research methods; logical-theoretical analysis, observations, surveys, methods of mathematical statistics. The study involved 15 people who were in outpatient treatment in the post-acute period, aged 50-60 years, diagnosed with pneumonia caused by the SARS-CoV virus. The results of the study showed a positive dynamics of the respiratory system. The obtained results allowed to establish the level of functional state of the respiratory system. Conclusion. The positive effect of endogenous respiration on the capabilities of the respiratory system has been experimentally proven.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26697
ISSN: 2709-2089
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фiзичної реабілітації та здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ендогенне дихання стаття.pdf584,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.