Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3423
Title: Кількісні співвідношення «структура-біологічна активність у ряду 2-R-3-гідрокси-4-оксо (3,4-дигідро)хіназолін-4-онів
Other Titles: Количественные отношения структура – биологическая активность в ряду 2- R -3-гидрокси-4-оксо(3,4-дигидро)хиназолин-4-онов
Quantitative relations structure – biological activity of some deribatives 2- R -3-hydroxy-4-oxo(3,4-dihydro)quinazoline-4-оne
Authors: Криськів, О. С.
Крыськив, О. С.
Kryskiv, O. S.
Keywords: ліпофільність;кореляція;біологічна активність;хіназолін-4-они;липофильность;корреляция;биологическая активность;хиназолин-4-оны;lipophilicity;correlation;biological activity;quinazolin-4-ones
Issue Date: 2013
Publisher: Луганський державний медичний університет
Bibliographic description (Ukraine): Крыськив, О. С. Количественные отношения структура – биологическая активность в ряду 2- R -3-гидрокси-4-оксо(3,4-дигидро)хиназолин-4-онов / О. С. Крыськив // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, №2. – С. 169 – 172.
Abstract: Розраховані значення logP для деяких похідних 2-R-3-гідрокси-4-оксо (3,4-дигідро)хіназолін-4-ону і, для встановлення кількісних залежностей, проведений їх регресійно-кореляційний аналіз з даними біологічної активності. Встановлено деякі кількісні закономірності «структура-дія» у ряду зазначених сполук на основі проведення кореляції теоретично розрахованих значень logP з результатами біологічних досліджень. Показано, що logP добре корелює зі значеннями діуретичної і протизапальної активності.
Рассчитаны значения logP для некоторых производных 2-R-3-гидрокси-4-оксо(3,4-дигидро)хиназолин-4-она и, для установления количественных зависимостей, проведен их регрессионно-корреляционный анализ с данными биологической активности. Установлено некоторые количественные закономерности «структура-действие» в ряду указанных соединений на основе проведения корреляции теоретически рассчитанных значений logP с результатами биологических исследований. Показано, что logP хорошо коррелирует со значениями диуретической и противовоспалительной активности.
The values of logP for some derivatives of 2-R-3-hydroxy-4-oxo(3,4-dihydro)quinazoline-4-оne were calculated with the purpose to establish their quantitative correlation with information about their biological action. Some “structure-activity” correlations between calculated logP values of tested and the results of biological activity study have been made. It is shown, that logP value well correlates with the values of diuretic and anti-inflammatory activity.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3423
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри неорганічної хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.