Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3791
Title: The study of microbiological purity of “Loravit” anti-allergic suppositories
Other Titles: Вивчення мікробіологічної чистоти протиалергійних супозиторіїв «Лоравіт»
Изучение микробиологической чистоты противоаллергических суппозиториев «Лоравит»
Authors: Biloshitska, I. V.
Тikhonov, O. I.
Білошицька, І. В.
Тихонов, О. І.
Белошицкая, И. В.
Тихонов, А. И.
Keywords: microbiological purity;anti-allergic suppositories;мікробіологічна чистота;протиалергійні супозиторії;микробиологическая чистота;противоаллергические суппозитории
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Biloshitska, I. V. The study of microbiological purity of “Loravit” anti-allergic suppositories / I. V. Biloshitska, O. I. Тikhonov // Вісник фармації. - 2013. - № 4. - С. 48-51.
Abstract: The relevance of creation of anti-allergic drugs in the form of the rectal dosage form - suppositories for the treatment of allergic diseases in young children has been proven as a result of the analysis of the published data. Based on the research conducted the composition of antihistamine suppositories with loratadine hydrochloride has been theoretically and experimentally substantiated. The production technology for the suppositories in pharmacy and industrial conditions has developed as a result of the physical and chemical (the melting points, the total strain time have been determined), rheological (the structural and mechanical properties of the suppository mass and the effect of the active substances on the change of the suppository base viscosity have been studied) and thermogravimetric research (the temperature regimen for drug production has been determined). The methods of qualitative and quantitative analysis have been also developed, the conditions and shelf life of the anti-allergic medicine developed under the conditional name “Loravit” have been found. For the purpose of quality control and development of the quality control methods at the Institute of Microbiology and Immunology named after I.I. Mechnikov the samples of antihistaminic suppositories under the conditional name “Loravit” have been analyzed according to the section “Microbiological purity” of the requirements of the SphU. Suppositories with loratadine hydrochloride for treatment of allergic disease in children meet the requirements of the pharmacopoeia in terms of microbial contamination for rectal dosage forms.
Раніше проведеним аналізом літературних даних було встановлено актуальність створен- ня протиалергійних препаратів у вигляді ректальної лікарської форми – супозиторіїв для лікування алергійних захворювань у дітей молодшого віку. На основі проведених досліджень теоретично та експериментально обґрунтовано склад антигістамінних супозиторіїв з ло- ратадину гідрохлоридом. У результаті проведених фізико-хімічних (визначені температура плавлення, час повної деформації), реологічних (вивчені структурно-механічні властивості супозиторної маси та вплив діючих речовин на зміну в’язкості супозиторної основи) та тер- могравіметричних (визначення температурного режиму виробництва лікарського препара- ту) досліджень було розроблено технологію виробництва супозиторіїв як в аптечних, так і в промислових умовах. Також були розроблені методики кількісного та якісного аналізу, вста- новлені умови та термін зберігання розробленого протиалергійного препарату під умовною назвою «Лоравіт». З метою контролю якості та розробки методів контролю якості (МКЯ) на базі Інституту мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова зразки антигістамінних супози- торіїв під умовною назвою «Лоравіт» піддавали аналізу відповідно до вимог ДФУ за розділом «Мікробіологічна чистота». Встановлено, що супозиторії з лоратадину гідрохлоридом для лікування алергійних захворювань у дітей за рівнем мікробної контамінації відповідали вимо- гам ДФУ для ректальних лікарських форм.
Ранее проводившимся анализом литературных данных была установлена актуальность со- здания противоаллергических препаратов в виде ректальной лекарственной формы – суп- позитории для лечения аллергических заболеваний у детей младшего возраста. На основе проведенных исследований теоретически и экспериментально обоснован состав антиги- стаминных суппозиториев с лоратадина гидрохлоридом. В результате проведенных фи- зико-химических (определены температуры плавления, время полной деформации), реоло- гических (изучены структурно-механические свойства суппозиторной массы и влияние дей- ствующих веществ на изменение вязкости суппозиторной основы) и термогравиметричес- ких (определение температурного режима производства лекарственного препарата) ис- следований была разработана технология производства суппозиториев как в аптечных, так и в промышленных условиях. Также были разработаны методики качественного и ко- личественного анализа, установлены условия и срок хранения разработанного противо- аллергического препарата под условным названием «Лоравит». С целью контроля каче- ства и разработки методов контроля качества (МКК) на базе Института микробиологии и иммунологии им. И.И.Мечникова образцы антигистаминных суппозиториев под услов- ным названием «Лоравит» подвергались анализу согласно требованиям ГФУ за разделом «Микробиологическая чистота». Установлено, что суппозитории с лоратадина гидрохло- ридом для лечения аллергических заболеваний у детей по уровню микробной контаминации отвечали требованиям ГФУ для ректальных лекарственных форм.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3791
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VF_4_2013_48-51.pdf361,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.