Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3824
Title: Develpoment and evaluation of validation characteristics of the quantitative determination method for loratadine in the syrup
Other Titles: Розробка та оцінка валідаційних характеристик методики кількісного визначення лоратадину у сиропі
Разработка и оценка валидационных характеристик методики количественного определения лоратадина в сиропе
Authors: Glushchenko, A. V.
Georgiyants, V. A.
Bevz, N. Yu.
Глущенко, Г. В.
Георгіянц, В. А.
Бевз, Н. Ю.
Глущенко, А. В.
Георгиянц, В. А.
Бевз, Н. Ю.
Keywords: validation;pharmaceutical analysis;spectrophotometry;loratadine;syrup;валідація;фармацевтичний аналіз;метод спектрофотометрії;лоратадин;сироп;валидация;фармацевтический анализ;метод спектрофотометрии;лоратадин
Issue Date: 2014
Bibliographic description (Ukraine): Glushchenko, A. V. Develpoment and evaluation of validation characteristics of the quantitative determination method for loratadine in the syrup / A. V. Glushchenko, V. A. Georgiyants, N. Yu. Bevz // Вісник фармації. - 2014. - № 1. - С. 31-35.
Abstract: The problem of allergic diseases growth is quite urgent in the world: up to 40% of the adult population and 10-12% of children suffer from this disease. According to the data of epidemiologic studies, the most widespread diseases are bronchial asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis. Among avaliable antihistamine drugs loratadine is one of the most common, it is used for elimination of allergic manifestations both in adults and children. Since for adherence to specifications of the technological process when manufacturing medicines it is necessary to have the developed and validated methods for the quality control, we have proposed a new method for quantitative determination of loratadine in the syrup by the spectrophotometric method. When studying the character of loratadine spectra in alcohol, 0.1 М solution of hydrochloric acid and 0.1 М solution of sodium hydroxide it has been found that the best solvent is 0.1 М solution of hydrochloric acid. The assay was performed by the standard method at the wavelength of 278 nm. The effect of excipients of the syrup was removed by their extraction with ether. The validation characteristics of the method (robustness, accuracy and convergence, linearity, precision) have been determined. The evaluation of such validation characteristics obtained as accuracy (0.18% ≤ 1.54%), convergence (1.6% ≤ 3.2%), intermediate precision (0.62% ≤ 4.80%) allows to control the quality of loratadine in other laboratories according to the method recommended.
Проблема зростання кількості алергічних захворювань дуже актуальна у світі: до 40% дорос- лого населення і 10-12% дітей страждають на алергію. Згідно з даними епідеміологічних дослі- джень найбільш поширеними захворюваннями є бронхіальна астма, алергічний риніт і атопічний дерматит. Серед існуючого арсеналу антигістамінних препаратів одним з найбільш поширених є лоратадин, який усуває алергічні прояви як у дорослих, так і у дітей. Оскільки для дотримання умов технологічного процесу під час виробництва лікарських препаратів необхідно мати роз- роблені і валідовані методики контролю їх якості, ми запропонували нову методику кількісного визначення лоратадину в сиропі спектрофотометричним методом. При вивченні характеру спектрів лоратадину у спирті, 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої та 0,1 М розчині гід- роксиду натрію встановлено, що як розчинник краще використовувати 0,1 М розчин кислоти хлористоводневої. Визначення проводили методом стандарту при довжині хвилі 278 нм. Вплив допоміжних речовин у сиропі усували екстрагуванням ефіром. Визначені валідаційні характе- ристики (робасність, правильність, точність, лінійність, відтворюваність) методики. Оцінка отриманих валідаційних характеристик: правильність (0.18% ≤ 1.54%), точність (1.6% ≤ 3.2%), внутрішньолабораторна прецизійність (0.62% ≤ 4.80%) дозволяють контролювати якість лі- карського засобу в умовах інших лабораторій за рекомендованою методикою.
Проблема роста числа аллергических заболеваний очень актуальна в мире: до 40% взрос- лого населения и 10-12% детей страдают аллергией. Согласно данным эпидемиологичес- ких исследований наиболее распространенными заболеваниями является бронхиальная астма, аллергический ринит и атопический дерматит. Среди существующего арсенала антиги- стаминных препаратов одним из наиболее распространенных является лоратадин, кото- рый устраняет аллергические проявления как у взрослых, так и у детей. Поскольку для соблюдения условий технологического процесса при производстве лекарственных препа- ратов необходимо иметь разработанные и валидированные методики контроля их каче- ства, нами предложена новая методика количественного определения лоратадина в сиро- пе спектрофотометрическим методом. При изучении характера спектров лоратадина в спирте, 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной и 0,1 М растворе гидроксида натрия установлено, что в качестве растворителя лучше использовать 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной. Определение проводили методом стандарта при длине волны 278 нм. Влияние вспомогательных веществ в сиропе устраняли экстрагированием эфиром. Опре- делены валидационные характеристики (робастность, правильность, точность, линей- ность, воспроизводимость) методики. Оценка полученных валидационных характеристик: правильность (0.18% ≤ 1.54%), точность (1.6% ≤ 3.2%), внутрилабораторная прецизион- ность (0.62% ≤ 4.80%) позволяют по рекомендованной методике контролировать качество лекарственного средства в условиях других лабораторий.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3824
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2020
Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії
Наукові публікації кафедри ЯССЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-35.pdf448,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.