Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3831
Title: Pathophysiological mechanisms of cardialgia and pharmaceutical care in the heart pain
Other Titles: Патофізіологічні механізми розвитку кардіалгій та фармацевтична опіка при болях у області серця
Патофизиологические механизмы развития кардиалгий и фармацевтическая опека при болях в области сердца
Authors: Gerasymenko, O. V.
Герасименко, О. В.
Герасименко, Е. В.
Keywords: cardialgia;pharmaceutical care;coronary and noncoronary causes;кардіалгія;фармацевтична опіка;коронарогенні та некоронарогенні причини;кардиалгия;фармацевтическая опека;коронарогенные и некоронарогенные причины
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Gerasymenko, O. V. Pathophysiological mechanisms of cardialgia and pharmaceutical care in the heart pain / O. V. Gerasymenko // Клінічна фармація. - 2013. - № 4. - С. 18-24.
Abstract: In the modern concept of responsible self-medication the role of a pharmacist in taking care about a patient becomes the greatest relevance in the presence of symptoms and syndromes, especially in diseases widely spread in the world. Cardiovascular pathology currently prevails in the structure of general morbidity and mortality. Therefore, knowledge of the symptoms related to heart disease, such as cardialgia, the study of distinctive features in coronary and noncoronary causes undoubtedly determine the success of the pharmaceutical care of patients. Coronarogenic causes are a small part of all cardialgias (for example, according to MIRNET data they are only 16%). Consequently, pain in the heart is not always caused by coronary heart disease (angina or myocardial infarction). Noncoronary cardialgias can be conditioned both by diseases of other organs and some inorganic causes. The most common causes of noncoronary pains in the heart are manifestation of gastroesophagus reflux disease, intercostal neuralgia on the background of osteochondrites of the spine, cardioneurosis (neurocirculatory dystonia). The main differential diagnostic criteria of different variants of cardialgias that a pharmacist will be able to use when rendering a qualified pharmaceutical care have been described in the article; the signs of urgent conditions in cardialgia have been indicated. With this purpose the clinical picture of stable angina pectoris, myocardial infarction and other most important in the professional activities of a pharmacist diseases has been described; his actions have been identified at the stage of predoctor care. To optimize the practical work of a pharmacist the OTC drugs used in cardiology are given (from the order of the Ministry of Public Health of Ukraine No. 166 from 26.02.2013); the pathogenetic substantiation of drug therapy with OTC medicines for various causes of cardioalgia has been presented. As a practical guidelines the algorithm of the conversation of a pharmacist with a visitor of the pharmacy, who complains about the pain in the heart and / or chest pain, has been developed.
В умовах сучасної концепції відповідального самолікування найбільшу актуальність набуває роль провізора в опіці пацієнта за наявності різних симптомів і синдромів, особливо при широко розповсюджених у всьому світі захво- рюваннях. Серцево-судинна патологія на сьогоднішній день має переважаюче значення в структурі загальної за- хворюваності. Тому знання симптомів, що пов’язані з хворобами серця, таких як кардіалгія, вивчення відмінних особливостей при коронарогенних і некоронарогенних причинах безсумнівно визначає успішність проведення фармацевтичної опіки пацієнтів. Коронарогенні причини складають незначну частину від усіх кардіалгій (на- приклад, за даними MIRNET всього 16%). Отже, болі в області серця не завжди викликані ішемічною хворобою серця (стенокардією або інфарктом міокарда). Некоронарогенні кардіалгії можуть бути обумовлені як захво- рюваннями інших органів, так і неорганічними причинами. Найбільш часто некоронарогенні болі в області сер- ця – це прояв гастроезофагорефлюксної хвороби, міжреберної невралгії на тлі остеохондрозу грудного відділу хребта, кардіоневрозу (нейроциркуляторної дистонії). У статті розглянуті основні диференційно-діагностичні критерії різних варіантів кардіалгій, якими зможе скористатися провізор-первостольник для проведення ква- ліфікованої фармацевтичної опіки, вказані ознаки ургентних станів при кардіалгії. З цією метою була описана клінічна картина стабільної стенокардії, інфаркту міокарда та інших найбільш значимих у професійній діяльнос- ті провізора захворювань, зазначені його дії в рамках долікарської допомоги. Для оптимізації практичної роботи провізора в огляді представлені безрецептурні препарати кардіологічного профілю (з наказу МОЗ України №166 від 26.02.2013 р.), наведене патогенетичне обгрунтування медикаментозної терапії ОТС-препаратами при різних причинах кардіалгій. В якості практичних рекомендацій був розроблений алгоритм проведення бесіди провізора з відвідувачем аптеки, якого турбують болі в області серця і/або за грудиною (а також у грудній клітині).
В условиях современной концепции ответственного самолечения наибольшую актуальность приобретает роль провизора в опеке пациента при наличии различных симптомов и синдромов, в особенности при широко распространенных в мире заболеваниях. Сердечно-сосудистая патология на сегодняшний день имеет превалирующее значение в структуре общей заболеваемости и смертности. Поэтому знание симптомов, связанных с болезня- ми сердца, таких как кардиалгия, изучение отличительных особенностей при коронарогенных и некоронароген- ных причинах несомненно определяет успешность проведения фармацевтической опеки пациентов. Коронаро- генные причины составляют незначительную часть от всех кардиалгий (например, по данным MIRNET всего 16%). Следовательно, боли в области сердца не всегда вызваны ишемической болезнью сердца (стенокардией или инфарктом миокарда). Некоронарогенные кардиалгии могут быть обусловлены как заболеваниями других органов, так и неорганическими причинами. Наиболее часто некоронарогенные боли в области сердца – это проявление гастроэзофагорефлюксной болезни, межреберной невралгии на фоне остеохондроза грудного от- дела позвоночника, кардионевроза (нейроциркуляторной дистонии). В статье рассмотрены основные диффе- ренциально-диагностические критерии различных вариантов кардиалгий, которыми сможет воспользовать- ся провизор-первостольник для проведения квалифицированной фармацевтической опеки, указаны признаки ургентных состояний при кардиалгии. С этой целью была описана клиническая картина стабильной стенокар- дии, инфаркта миокарда и других наиболее значимых в профессиональной деятельности провизора заболева- ний, указаны его действия в рамках доврачебной помощи. Для оптимизации практической работы провизора в обзоре представлены безрецептурные препараты кардиологического профиля (из приказа МОЗ Украины №166 от 26.02.2013 г.), дано патогенетическое обоснование медикаментозной терапии ОТС-препаратами при раз- личных причинах кардиалгий. В качестве практических рекомендаций был разработан алгоритм проведения беседы провизора с посетителем аптеки, которого беспокоят боли в области сердца и/или за грудиной (а так- же в грудной клетке).
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3831
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2020
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-24.pdf619,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.